مشاوره انجام پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

 برای انجام پروپوزال ارشد و دکتری روانشناسی تربیتی مرحله انتخاب عنوان جدید و پروپوزال نویسی نقش کلیدی در تحقیق دارد.

روانشناسی تربیتی و معلمان و کودکان اضلاع مهم یک جریان هستند. معلمان و سایر بزرگسالان در مدارس مسئول یافتن راههایی هستند برای حمایت از دانش آموزان به منظور ایجاد ارتباط با آنچه از قبل می دانند. یک روش مستقیم برای انجام این کار، صحبت با دانش آموزان در هر سنی، درباره آنچه می دانند و نمی دانند و تشویق آنان برای طرح بدون خجالت مشکلات احتمالی شان است۔ جوانان حق این را دارند که شنیده شوند. (مجلس اروپا، ۱۹۶۶). در عین حال گوش کردن به آنچه می گویند، بخش مهمی از روند تقویت آموزش به شمار می رود. اگر معلم به گریه لوک به دلیل تشنیدن مطالب مربوط به کارتهای الفبا گوش نکرده بود، مشکل او را نمی فهمید. نیکی به اشتباهات خود در تفريق ادامه داد، چون همانطوری که بعدا عنوان کرد، در ریاضیات «بی مصرف» بود و از بیان مشکل خود خیلی خجالت می کشید. من اصلا به فکرم هم نرسیده بود که از پسرها علت استفاده از حروف بزرگ در میانه کلمات را بپرسم، چون حدس می زدم عمدا چنین انتخابی کرده باشند.