درباره نظریه ذهن انسان می توان به شکل های مختلف دست به تحقیق و پژوهش زد .

اگر بنا دارید در این زمینه کار کنید باید ابتدا و قبل از انجام پروپوزال و پایان نامه خود درباره ذهن انسان و منابع معتبر مطمئن شوید.

پشت تفکر عملی و روزمره شما پیچیده ترین دستگاه جهان خوابیده است و آن چیزی نیست جز ذهن شما. این روزها بیش تر به خاطر ذهن تان به شما پول می دهند نه جسم تان.

مثلا استخدام می شوید چون ذهنی دارید و از آن می توانید به طور مؤثر استفاده کنید.

تمایزی حیاتی بین مغز و ذهن وجود دارد. یک کامپیوتر را در نظر بگیرید.

مغز مثل همان چیزهایی است که وقتی پشت کامپیوتر را باز می کنید می بینید؛ چیزهایی مثل تراشه ها و مدارها. در حالی که ذهن چیزی است که بر روی صفحه کامپیوتر ظاهر می شود.

در این مقاله بر ذهن تمرکز می کنیم؛ زیرا بدون این که جمجمه را بشکافیم و به درون آن نگاه کنیم می توانیم به آن دسترسی داشته باشیم.

ذهن دو جنبه دارد:

اطلاعاتی که می تواند در خود ذخیره کند، کاری که می تواند انجام دهد.

منظور ما از دانش فنی یا تخصصی به طور معمول هر دو جنبه را در بر می گیرد.

این کافی نیست که در مورد یک یک موضوع آگاهی و شناخت داشته باشید بلکه باید توانایی به کارگیری در موقعیت های پیش بینی نشده را هم داشته باشید.

کاربرد دانش و آگاهی تخصصی مستلزم فعالیت تصمیم گیری و حل مسأله است.

به عنوان مثال، تلاش برای تشخیص علت بیماری همان حل مسأله است.

در واقع، تصمیم گیری و حل مسأله آن چنان با انواع خاصی از اطلاعات یا آگاهی (حوزه های توانایی تخصصی) پیوند خورده اند که اندیشیدن در مورد آنها به صورت انتزاعی برای ما سخت است.

آیا مهارت های کلی یا قابل انتقالی در این حوزه ها وجود دارد؟

بله، من اعتقاد دارم که وجود دارد.

کارکرد ویژه مغز اندیشیدن است. بیایید نقش حافظه یا پایگاه داده های ذهنی را برای لحظه ای کنار بگذاریم و بر روی نقش اصلی ذهن یعنی ابزار اندیشیدن تمرکز کنیم.

برای انجام حرفه ای پروپوزال پایان نامه روانشناسی عمومی درباره نظریه ذهن می توانید از خدمات مشاوره ای ما استفاده کنید.