عملکرد والدینی ابعاد مختلفی دارد که صمیمیت و کنترل والدینی از آن جمله است.

عملکرد والدینی می تواند موضوع خوبی برای پایان نامه ارشد روانشناسی باشد که البته لازم است با متغیرهای خوبی در کنار هم قرار بگیرند.

انجام پروپوزال پایان نامه روانشناسی عمومی درباره عملکرد والدینی در این مجموعه پژوهشی با استفاده از جدیدترین منابع صورت می گیرد.

صمیمیت و کنترل داشتن تنها ابعاد عملکرد والدین هستند که می توان به بررسی آنها پرداخت. با تغییر دیدگاه جایگزین ارائه شده بوسیله کوچنسکا و همکارانش و کار توماسلو در مورد توجه متقابل می توان به وضوح تشخیص داد که یک رابطه دو سویه بین رفتار والدین و رفتار کودکان وجود دارد.

آنها به بحث در این مورد میپردازند که این رابطه دربرگیرنده یک سیستم و قوانین دو طرفه می باشد. کودکانی که واکنش مثبت را در برابر رفتار خود با والدین یا افراد سرپرست خود دریافت می کنند این انگیزه را پیدا می کنند تا به جای اینکه خیره سرانه عمل کننده به رفتار والدین خود واکنش نشان بدهند و دوست دارند که به حفظ یک رابطه خوب و هماهنگ با والدین خود بپردازنده و منطبق با ارزشهای والدین خود رفتار کنند. ( والدین هم در مقابل حداقل در مورد دو مورد از این موارد به همین نحو عمل خواهن کرد).

پیش زمینه ای در مورد روابط واکنشی متقابل و مثبت بین والدین مختلف در ارتباطشان با فرزندانشان وجود دارد که فرزندان را نسبتأ راقب می سازد تا به چیزهایی که والدین از آنها می خواهند عمل کننده و والدین هم نسبتا راغب می شوند تا به رابطه ای بسیار حساس در مورد روابط متقابل با فرزندان خود ادامه دهند و هر دو طرف تا حد زیادی به این رابطه اعتماد کرده اند. تسلیم شدن، حساسیت داشتن، عملکرد مثقایل داشتن ارتباط با یکدیگر، همدردی و تشخیص دادن علایق یکدیگر از مزایای بیشمار این رابطه می باشند.