نوشتن پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

 برای نوشتن پروپوزال پایان نامه ارشد روانشناسی و مشاوره و علوم تربیتی ما بدون انجام کار های اضافه دقیقا همان اقداماتی را انجام می دهیم که برای پیشرفت کار لازم است.

سه سؤال، تکلیف پروپوزال پایان نامه را معلوم می کند...

وقتی قرار است پروپوزال پایان نامه مان را به نگارش در بیاوریم، باید سه جزء یا بخش اصلی پروپوزال پایان نامه را بشناسیم و سه سؤال مهم از خودمان بپرسیم:

۱- آنچه میخواهیم انجام دهیم چیست؟

۲- چرا میخواهیم آن را انجام دهیم؟

۳- چگونه می خواهیم آن را انجام دهیم؟

بخش هایی مثل بیان مسئله، اهداف، سوالات و فرضیات تحقیق، پاسخی به سؤال اول ما هستند.

بخشهایی مثل اهمیت و ضرورت تحقیق و پیشینه تحقیق پاسخی به سؤال دوم هستند.

بخش های مرتبط باروش شناسی تحقیق (مثل روش تحقیق، ابزار اندازه گیری تحقیق، جامعه آماری و حجم نمونه و تجزیه و تحلیل داده ها) پاسخی به سؤال سوم هستند.

بنابراین پس از مشخص کردن موضوع به سراغ این سه سؤال بروید و تلاش کنید برای هریک از این ها پاسخ مشخصی تعیین کنید.

زمانی که پاسخ هر یک از این سوال ها مشخص شد عملا کار اصلی پروپوزال پایان نامه شما انجام شد.