در این سایت به عنوان مهمترین مرجع سفارش نگارش پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی ورزشی پذیرفته می شود.

مطلب زیر را مطالعه کنید شاید موضوعی به ذهنتان برسد:
هیجان خواهی:به میزان فعالیت مغز و نخاع مربوط است هیجان خواهی را زاكرمن، بررسی كرده است. هیجان خواهی مانند برون گرایی، بر اساس توانایی برانگیختن قرار دارد. ساختار هیجان خواهی، به مقدار تغییر و تنوعی مربوط می شود كه دستگاه عصبی مركزی فرد (مغز و نخاع شوكی) نیاز دارد.

هیجان خواهی، جستجوی هیجانها و تجربه های متنوع ـ تازه ـ پیچیده، پرشور و میل به ریسك كردن بدنی ـ اجتماعی ـ قانونی ـ مالی، به خاطر خود این تجربه ها، از مقیاس هیجان خواهی زاكرمن (SSS)، برای ارزیابی هیجان خواهی استفاده میشود. هیجان خواهی زیاد، تحریك مغزی مداوم را ترجیح می دهند و از كارهای یكنواخت خسته می شوند و فردی كه كم هیجان خواه است، تحریك مغزی كمتری را ترجیح می دهند و كارهای یكنواخت را نسبتاً خوب تحمل می كنند.

هیجان زدگی و ماجراجویی: میل به مخاطره جویی بدنی است. فعالیت های غیررقابتی كه مستلزم خطر و مبارزه شخصی است. تجربه جویی: میل به دنبال كردن تجربه ها از طریق ذهن و حواس است. بازداری زدایی: میل به رها كردن خود از قید و بندهای اجتماعی به خاطر لذت جویی است. حساسیت نسبت به یكنواختی و ملال: بیزاری از هرگونه كار یكنواخت است. هیجان خواهی و برون گرایی، همبستگی ضعیفی با هم دارند. گر چه هر دو، از جستجوی محیط های تحریك كننده سر چشمه می گیرند.

اما برون گرایان، از معاشرت و بودن با دیگران لذت می برند اما هیجان خواهان، بیشتر به ارزش تحریكی كه دیگران فراهم می آورند، علاقه مند هستند. هیجان خواهان به جایی معاشرت 1- در جستجوی تجربه جدید 2- مخاطره جویی 3- فعالیتهایی غیرعادی، علاقه دارند. مبنای زیستی هیجان خواهی، هیجان خواهان مونوآمین اكسید از (MAO) كمی دارند. MAO، آنزیم دستگاه لیمبیك است كه انتقال دهنده های مغز مثل دوپامین و سروتونین را تجزیه می كند.

دوپامین در تجربه های پاداش دخالت دارند به همین خاطر رفتارهای گرایشی را تسهیل می كنند. سروتونین در بازداری زیستی، یا دستگاه توقف فیزیولوژیكی در مغز، دخالت دارد و از این رو جلوی رفتارهای گرایشی را می گیرد. هیجان خواهان مقدار نسبتاً زیادی دوپامین دارند به همین خاطر آنها گرایش را ترجیح می دهند. گرچه مبنای عصب زیستی هیجان خواهی كاملاً مشخص نیست اما شواهد غیرمستقیمی نیز وجود دارند كه هیجان خواهی مبنای ژنتیكی دارند.