مشخصات این پایان نامه:
 
هدف از انجام این تحقیق بررسی اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) بر کیفیت زندگی، استرس ادراك شده و بهزیستی روان شناختی بیماران قلبی-عروقی بود. این پژوهش از نوع پژوهش های نیمه آزمایشی و بر اساس طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل انجام شد.
منابع فارسی و لاتین: دارد
پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
پیوست و پرسشنامه: دارد
فهرست مطالب: دارد
تعداد صفحه: 161
نوع فایل: word کد Psy019
برای دانلود فایل کامل این پایان نامه به ادامه مطلب بروید...

بخش هایی از فصل پنجم این پایان نامه:

مقدمه

پس از اتمام بخش عملی تحقیق نیاز است تا نتایج استخراج و جمع آوری گردد. این فصل با عنوان نتیجه گیری و پیشنهادات به خلاصه تحقیق، نتیجه گیری، محدودیت های تحقیق و پیشنهادات تحقیق اختصاص دارد. در این فصل پس از بیان خلاصه تحقیق نتایج به دست آمده از تبیین داده ها شرح داده شده و با نتایج پژوهش های پیشین مقایسه می شود.

پس از آن محدودیت ها و موانعی که در اجرای این تحقیق وجود داشت مطرح و پیشنهاداتی مرتبط با نتایج تحقیق و پیشنهاداتی به پژوهشگران آینده عنوان می شود.

2-5-خلاصه تحقیق

هدف از انجام این تحقیق بررسی اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) بر کیفیت زندگی، استرس ادراك شده و بهزیستی روان شناختی بیماران قلبی-عروقی بود. این پژوهش از نوع پژوهش های نیمه آزمایشی و بر اساس طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. بدین ترتیب که ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس به عنوان متغیر مستقل مورد توجه قرار گرفت که بر روی گروه آزمایش اعمال و گروه کنترل هیچ نوع مداخله ای دریافت نکرد. آزمودنی های هر دو گروه در دو مرحله مورد ارزیابی قرار گرفتند: الف- پیش آزمون برای هر دو گروه کنترل وآزمایش قبل از مداخله اجرا شد.

ب-گروه آزمایش در معرض روش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس قرار گرفت. برای گروه کنترل هیچ مداخله ای صورت نپذیرفت. ج- پس آزمون برای هر دو گروه ازمایش و کنترل اجرا شد. جامعه آماري این تحقیق شامل کلیه بیماران قلبی (مرد و زن) شهرستان بندرعباس بود. با بهره گیری از روش نمونه گیری در دسترس از بیماران مراجعه کننده به کلینیک های قلبی شهرستان بندرعباس تعداد 30بیمار قلبی (شامل 14زن و 16مرد ) انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش(15 نفر شامل 7 زن و 8 مرد) و گروه کنترل (15 نفر شامل 7زن و 8 مرد) گمارده شدند. متغیرهای کنترل در انتخاب آزمودنی ها عبارتند از :

- دامنه سنی آزمودنی ها بین 30 تا 60 سال؛

- نداشتن سابقه بیماری روانی و مصرف داروهای روان گردان؛

- عدم استفده از مداخلات روانشناسی و مشاوره ای دیگر؛

- عدم ابتلاء به اختلالات سایکوتیک، دمانس و عقب ماندگی ذهنی؛

- هوشیاری و توانایی شرکت در جلسات ذهن آگاهی و توانایی تکلم به زبان فارسی؛

ابزار گردآوري داده ها

پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-36 )، بهزیستی روانشناختی ریف و استرس ادراک شده (1983)بود. داده هاي جمع آوري شده ابتدا توسط روش هاي آمار توصيفی(ميانگين، نمودار و...) مورد توصيف قرار گرفت و به منظور پاسخ به فرضيه هاي پژوهش از نرم افزار SPSS و از آزمون های تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون T استفاده شد. 3-5- نتیجه گیری و بحث از مجموع 30 نفر بیمار قلبی-عروقی که به پرسشنامه ها پاسخ دادند، 16 نفر مرد و 14 نفر زن بودند. سن66/16درصد از بیماران مورد مطالعه 41تا 45 سال، 20 درصد از بیماران در گروه سنی 46 تا 50 سال، 40درصد در گروه سنی 51 تا 55 سال و 33/23 درصد در گروه سنی 56 تا 60 سال قرار داشتند.

66/6 درصد از بیماران مورد مطالعه مطلقه و قسمت اعظم بیماران مورد بررسی یعنی 33/93 درصد متاهل بوده و همچنین هیچکدام از بیماران مجرد نبودند. 66/16درصد از بیماران مورد مطالعه دارای مدرک تحصیلی ابتدایی، 33/23درصد دارای مدرک سیکل، 33/33 درصد دارای مدرک دیپلم و 66/26 درصد نیز دارای مدرک لیسانس بودند. از مجموع 30 نفر بیمار قلبی؛ 66/36 درصد بیکار یا خانه دار، 66/26 درصد بازنشسته، 33/13 درصد دارای شغل دولتی و 33/23درصد شغل آزاد داشتند.

66/6 درصد از بیماران مورد مطالعه در روستا و 33/93 درصد در شهر سکونت داشته اند و از مجموع 30 نفر بیمار قلبی-عروقی مورد مطالعه 15 نفر (8 زن و 7 مرد) در گروه آزمایش و 15 نفر (8 زن و 7 مرد) در گروه کنترل قرار گرفتند. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیات نیز به ترتیب نشان داد که :

1. روش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس (MBSR) بر بهبود بهزیستی روانشناختی بیماران قلبی در سطح 99% اثر مثبت و معناداری دارد. نتایج تجزیه وتحلیل نشان داد روش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس (MBSR) بر بهبود بهزیستی روانشناختی بیماران قلبی در سطح 95% اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد روش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس (MBSR) بر زیرمقیاس شادی در بیماران قلبی در سطح 99% اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد روش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس (MBSR) بر بهبود زیرمقیاس های رضایت از زندگی، معنویت و رشد و بالندگی فردی بیماران قلبی در سطح 95% اثر مثبت و معناداری دارد. و همچنین نتایج نشان داد روش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس (MBSR) بر بهبود زیرمقیاس های خوپیروی و ارتباط مثبت با دیگران تاثیر ندارد.

یافته های فرضیه 1 تحقیق با یافته های؛ احمدوند(1391) که در تحقیق خود بیان نمود که ذهن آگاهی پیش بینی کننده اي قوي براي بهزیستی روان شناختی است و ساليوان، وود، تری و همکاران (2009) که اثربخشی مداخلة روانشناختي مبتني بر ذهن آگاهی را براي كاهش اضطراب و افسردگي بيماران مبتلا به سكتة قلبي را عنوان نمودند و نتايج اسكلمن (2004؛ نقل از کاویانی و دیگران؛ 1387) که اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي را در كاهش اضطراب و افسردگي دانشجویان نشان داد و با تحقیق ديدونا (2009) که عنوان نمود که آموزش MBSR باعث كاهش معني داري درنمرات استرس، اضطراب، افسردگي می شود و نیز با نتایج تکن و راندولف (2003) که اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی را بر کاهش اضطراب، کنترل عواطف، سبک های کنارآمدن و منابع کنترل سلامتی نشان دادند هم سو می باشد. آزمون فرضیه دوم: روش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس (MBSR) بر بهبود کیفیت زندگی بیماران قلبی در سطح95% اثر مثبت و معناداری دارد.

نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد روش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس (MBSR) بر بهبود کیفیت زندگی بیماران قلبی در سطح 95% اثر مثبت و معناداری دارد که این یافته با تحقيق كارلسون و همکاران (2003) که اثرات مثبت MBSR را بر كيفيت زندگي افراد مبتلا به سرطان پستان و پروستات نشان داد و مصومیان وهمکاران (1392) که به این نتیجه دست یافت که درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی منجر به بهبود کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن می شود و همچنین با نتایج نجاتی (1390) که در تحقیق خود به این نتیجه دست یافت که ذهن آگاهی شاخص موثري درکیفیت زندگی جانبازان نابینا است هماهنگ است و نیز با یافته گروسمن، لینهان و استفاون( 2004) که نشان دادند که این نوع مداخله برای اینکه افراد با مسائل سلامت جسمی و روانی مختلف نظیر درد، سرطان، بیماریهای قلبی، افسردگی و اضطراب کنارآیند ثمربخش است و با یافته سالیوان، وود، تری و دیگران (2009) که نشان دادند درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی منجر به بهبود پیامدهای بالینی، افسردگی و کیفیت زندگی بیماران با نارسایی قلبی و اختلال معدی می شود هم سواست.

همچنین نتایج نشان داد روش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس (MBSR) بر زیرمقیاس بهبود سلامت عمومی و اختلال نقش بخاطر سلامت هیجانی، بیماران قلبی در سطح 99% اثر مثبت و معناداری دارد که این یافته با یافته گروسمن، لینهان و استفاون( 2004) که با آن اشاره گردید هم سو است. همچنین نتایج نشان داد روش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس (MBSR) بر زیرمقیاس های بهبود کارکرد اجتماعی و درد بیماران قلبی در سطح 95% اثر مثبت و معناداری دارد که این یافته با یافته مصومیان و همکاران (1392) که نشان دادند به کارگیري درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن باعث کاهش درد می شود و همچنین با یافته روزنزویگ و همکاران (2010) که نشان داد داد به کارگیري درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در مبتلایان به دردهاي مزمن متفاوت باعث تغییر معناداري در شدت درد و محدودیت هاي عملکردي ناشی از درد می شود و همچنین با نتایج چانک، پالش، کالدول و همکاران (2004) که اثربخشی MBSR را روي درد، حالات مثبت ذهن، تنیدگی و نگرش ناکارآمد نشان دادند هم سو است.

همچنین این یافته ها با نتایج گروسمن، لینهان و استفاون، 2004؛ نقل از سیرز و کاروس، (2009) که نتیجه گیری کردند که روش MBSR برای اینکه افراد با مسائل سلامت جسمی و روانی مختلف نظیر درد، سرطان، بیماری های قلبی، افسردگی و اضطراب کنارآیند ثمربخش است، هماهنگ می باشد. همچنین نتایج نشان داد روش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس (MBSR) بر بهبود کارکرد جسمی، اختلال نقش بخاطر سلامت جسمی، انرژی/خستگی و بهزیستی هیجانی تاثیر ندارد.

آزمون فرضیه سوم: روش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس (MBSR) بر کاهش استرس ادراک شده بیماران قلبی در سطح 99% اثر مثبت و معناداری دارد. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که آموزش روش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس (MBSR) بر کاهش استرس ادراک شده بیماران قلبی در سطح 99% اثر مثبت و معناداری دارد که این یافته با نتایج پیشین مختلفی که اثربخشی روش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی را بر کاهش استرس در حیطه های مختلف همچون؛ کاهش استرس در بیماران قلبی(اکبری داغی، 1391)، کاهش نشانه های استرس در بیماران با تصلب چند گانه، ایدز، اختلالات اضطرابی و بیماری های دیگر(ریبل؛ به نقل از اسکات، 2002)، كاهش در نمرات استرس بيماران قلبي-عروقي (دیدونا، 2009)، کاهش معنادار در متغير استرس در افرادي كه از ويروس نقص ايمني انسان (HIV) رنج مي بردند(رابينسون، متيوس و جانوسك، 2003)، کاهش معنادار در سطح استرس کلی در بیماران سرطانی (کارلسون، ارسولیک، اسپیکا، انجن، 2000) هم سو است.

کاربرد این مطلب: نقد پایان نامه، آموزش روش تحقیق، منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی