مشخصات این پایان نامه:
 

رابطه سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری در نوجوانان دختر  

منابع فارسی و لاتین: دارد
پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
پیوست و پرسشنامه: دارد
فهرست مطالب: دارد
تعداد صفحه: 151
نوع فایل: word کد Psy220
برای دانلود فایل کامل این پایان نامه به ادامه مطلب بروید...

بخش هایی از فصل پنجم این پایان نامه:

مقدمه در اين فصل با استفاده از داده هاي آماري و جدول های فصل چهارم، اطّلاعات به دست آمده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و بر اساس يافته هاي پژوهش در رابطه با هر یک از فرضیه ها نتيجه گيري لازم صورت گرفته است. در ادامه نیز به محدوديت ها و پیشنهادهای کاربردی و مرتبط با موضوع پژوهش اشاره شده است.

5-2- یافته های توصیفی

در این بخش خلاصه ای از ویژگی های جمعیت شناختی که با استفاده از آمار توصیفی مورد بررسی قرار گرفته اشاره می شود:

- متغیر پیش بین سبک های فرزندپروری دارای میانگین 20/62 و انحراف استاندارد 17/3، متغیر ملاک هوش هیجانی دارای میانگین 10/73 و انحراف استاندارد 40/4 و متغیر ملاک پرخاشگری نیز دارای میانگین 59/62 و انحراف استاندارد 47/3 می باشد. - از بین جمعیت نمونه، کمترین تعداد با 5 نفر (2/2%) دارای 14 سال و بیشترین آنها نیز با تعداد 83 نفر (2/36%) دارای 15 سال می باشند. - از بین جمعیت نمونه، کمترین تعداد با 45 نفر (7/19%) در پایه تحصیلی اول و بیشترین آنها نیز با تعداد 77 نفر (6/33%) در پایه تحصیلی اول تحصیل می کنند. - از بین جمعیت نمونه پدران، کمترین تعداد با 17 نفر (4/7%) دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر و بیشترین آنها نیز با تعداد 104 نفر (4/45%) دارای مدرک تحصیلی دیپلم و پایین تر هستند. - از بین جمعیت نمونه مادران، کمترین تعداد با 6 نفر (6/2%) دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر و بیشترین آنها نیز با تعداد 121 نفر (8/52%) دارای مدرک تحصیلی دیپلم و پایین تر هستند. - از بین جمعیت نمونه پدران، کمترین تعداد با 34 نفر (9/14%) دارای شغل کارگر و بیشترین آنها نیز با تعداد 98 نفر (8/42%) بازاری هستند.

- از بین جمعیت نمونه مادران، کمترین تعداد با 29 نفر (7/12%) دارای شغل کارمندی و بیشترین آنها نیز با تعداد 98 نفر (8/42%) خانه دار هستند.

- از بین جمعیت نمونه، کمترین تعداد با 22 نفر (6/9%) دارای 1 فرزند و بیشترین آنها نیز با تعداد 84 نفر (7/36%) دارای 2 فرزند هستند.

- از بین جمعیت نمونه، کمترین تعداد با 14 نفر (1/6%) دارای میزان درآمد بیشتر از 3 میلیون و بیشترین آنها نیز با تعداد 105 نفر (9/45%) دارای میزان درآمد 1 میلیون و کمتر هستند. 5-3- بحث و بررسی فرضیه ها برای تحقق اهداف این پژوهش، دو فرضیه طراحی و تدوین شد.

پس از اجرای ابزار در بین جمعیت نمونه، داده های مربوطه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج آن به شرح ذیل آمده است: 5-3-1- فرضیه اصلی فرضیه تحقیق: بین سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری در بین نوجوانان دختر رابطه وجود دارد.

فرضیه صفر: بین سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری در بین نوجوانان دختر رابطه وجود ندارد.

تحليل يافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که تأثیر متغیر پیش بین (سبک فرزندپروری والدین) بر هر دو متغیر ملاک (هوش هیجانی و پرخاشگری) معنی دار می باشد (000/0Sig.=؛ 846/7F= برای متغیر هوش هیجانی و 000/0Sig.=؛ 069/16F= برای متغیر پرخاشگری). یعنی به لحاظ آماری، بین سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری در بین نوجوانان دختر رابطه معنی داری وجود دارد. بنابراین فرض H0 رد و فرض H1 تأیید می گردد.

این یافته با نتایج پژوهش های اقدسی و همکاران (1392)، گنجه و همکاران (1392)، صادق خانی و همکاران (1391)، لامبورن و همکاران(2012)، مک کوبی و مارتین (2012)، برنت (2011)، رابینسون و همکاران (2011) و هالنستین (2011) همخوانی دارد.

در همین رابطه رضایی و مددخواه (1388) معتقد هستند؛ از آنجایی که تعلیم و تربیت کودکان تحت تأثیر شخصیت والدین آنها قرار می گیرد به این ترتیب، والدین آشفته بیش از دیگران، با خطر داشتن کودکان آشفته روبه رو خواهند بود. همچنین نگرش ها و رفتار والدین می تواند تسهیل کننده و یا مانع در جریان رشد و تکامل کودک باشد.

الگوهای فرزندپذیری تا حدودی بازتاب ارزش های والدین هستند. به عنوان مثال، برخی از والدین برای همنوایی در کودکان ارزش قائل اند. همچنین والدین پذیرا منبع امنیت برای نوجوانان نگران و مضطرب خویش خواهند بود. چنین والدینی نه تنها در حل مشکلات نوجوان با او همراه و همیارند، بلکه نوجوان را به مستقل شدن و پذیرش مسئولیت تشویق می کنند. والدین سالم و بالغ معمولاً با حساسیت و مهربانی بیشتری به نیازها و اشارات کودکان توجه می کنند و این نوع فرزندپروری امنیت عاطفی، استقلال، توانش اجتماعی و موفقیت هوشی را تشویق می کند. بعضی از والدین معتقدند که کودکان حرف می زنند و از آنان سؤالات بسیاری می کنند، در نتیجه آنان را در تفکر و استدلال بر می انگیزند.

برعکس، والدینی که فکر می کنند که فرزندانشان یادگیرندگانی منفعل اند مستقیماً آنان را هدایت می کنند و فرمان می دهند. والدین، در صورتی که احساس می کنند که بدرفتاری کودک عمدی بوده و کودک آنقدر بزرگ شده که بتواند رفتارش را کنترل کند او را تنبیه می کنند. در تبیین این یافته می توان گفت که؛ سبک فرزند پروری والدین می تواند هم دارای نقش حمایتی باشد و هم دارای نقش غیر حمایتی که پیامد بکارگیری آن بر تحول و رشد کودک در زمینه هوش هیجانی و بروز پرخاشگری موثر باشد.

5-3-2- فرضیه فرعی

اول فرضیه تحقیق: بین سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی در نوجوانان دختر رابطه وجود دارد. فرضیه صفر: بین سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی در نوجوانان دختر رابطه وجود ندارد. تحليل يافته ها: بر اساس داده های حاصل از جدول ماتریس همبستگی، می توان گفت که با اطمینان 99/0 و سطح خطای کوچکتر از 01/0 بین سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی در نوجوانان دختر رابطه وجود دارد. از طرفی مقدار این رابطه که برابر 202/0 است بصورت مستقیم (مثبت) و در حد ضعیف می باشد. بدین معنی که با افزایش نمره سبک فرزندپروری والدین، میزان هوش هیجانی نوجوانان دختر به نسبت ضعیفی افزایش خواهد یافت. همچنین نتایج تأثیر رگرسیونی نشان می دهد که چون سطح معنی داری محاسبه شده در خصوص متغیر پیش بین سبک مقتدرانه کوچکتر از 01/0 است بنابراین تأثیر متغیر مذکور بر متغیر ملاک هوش هیجانی معنی دار است.

به عبارت دیگر بین سبک مقتدرانه والدین با هوش هیجانی در نوجوانان دختر رابطه وجود دارد. بنابراین فرض H0 رد و فرض H1 تأیید می گردد. از طرفی متغیر پیش بین سبک مقتدرانه با ضریب رگرسیونی (404/0) بر متغیر ملاک هوش هیجانی تأثیر داشت. همچنین چون سطح معنی داری محاسبه شده در خصوص متغیرهای پیش بین سبک استبدادی و سهل گیر بزرگتر از 05/0 است بنابراین تأثیر متغیرهای مذکور بر متغیر ملاک هوش هیجانی معنی دار نیست. به عبارت دیگر بین سبک های استبدادی و سهل گیر والدین با هوش هیجانی در نوجوانان دختر رابطه وجود ندارد. بنابراین فرض H0 تأیید و فرض H1 رد می گردد. این یافته با نتایج پژوهش های شریفی درآمدی و همکاران (1392)، مک کوبی و مارتین (2012) و آنیماساهوی و همکاران (2010) همخوانی دارد. در همین رابطه پارسا (1390) معتقد است که؛ هوش هيجاني مي تواند بر موفقيت فرد در سازمان مؤثر باشد.

شواهد حاكي است رهبري هوشمند هيجاني عامل كليدي در ايجاد فضاي كاري شناخته مي شود كه مي تواند زمينه رشد و پرورش كاركنان را فراهم كرده و آنها را تشويق كند تا بهترين عملكرد را داشته باشند. براي مثال يافته هاي يك تحقيق بر روي مديران ارشد اجرايي شركت هاي مشابه بيمه آمريكايي نشان مي دهد مديران شركت هايي كه قابليت هاي هوش هيجاني بالاتري دارند نتايج مالي بهتري در زمينه رشد سرمايه و سود داشتند.

مك كللند (1998) نتايج مشابهي را كه ميان نقاط قوت هوش هيجاني و نتايج عملكرد سازماني بر روي مديران ارشد يك شركت جهاني غذايي و آشاميدني به دست آورد، نشان مي دهد كه مديران واحدهايي كه از قابليت هوش هيجاني بالايي برخوردارند، ‌عملكرد ساليانه آنها بيش از انتظار بوده و در زمينه اهداف مالي 15 تا 20 درصد رشد سود ساليانه داشتند، ‌در حالي كه ساير مديراني كه قابليت هاي هوشي هيجاني ضعيف داشتند بدون افزايش سود ساليانه، ‌عملكرد آنان كمتر از حد انتظار بود. به نظر گلمن رابطه ميان نقاط قوت هوش هيجاني در رهبر سازمان و عملكرد او تا حد زيادي به فضايي بستگي دارد كه رهبر به وجود مي آورد. براي مثال يافته هاي يك مطالعه بر روي مديران ارشد يك شركت بيمه حاكي است رابطه معناداري ميان توانايي هاي هوش هيجاني رهبر و فضاي سازمان وجود دارد.

در تبیین این یافته می توان گفت که؛ سبک والدینی مقتدرانه نسبت به سایر سبک های والدینی در تقویت هوش هیجانی از نتایج بهتری برخوردار است. بنابراین در خانواده هایی که این سبک وجود دارد زمینه های بروز انواع استعدادها و نیز پرورش هوش هیجانی در فرزندان بیشتر وجود دارد.

5-3-3- فرضیه فرعی

دوم فرضیه تحقیق: بین سبک فرزندپروری والدین با پرخاشگری در نوجوانان دختر رابطه وجود دارد. فرضیه صفر: بین سبک فرزندپروری والدین با پرخاشگری در نوجوانان دختر رابطه وجود ندارد. تحليل يافته ها: بر اساس داده های جدول ماتریس همبستگی، می توان گفت که با اطمینان 99/0 و سطح خطای کوچکتر از 01/0 بین سبک فرزندپروری والدین با پرخاشگری در نوجوانان دختر رابطه وجود دارد. از طرفی مقدار این رابطه که برابر 243/0- است بصورت معکوس (منفی) و در حد ضعیف می باشد. بدین معنی که با بالا رفتن نمره سبک فرزندپروری، میزان پرخاشگری نوجوانان دختر به نسبت ضعیفی کاهش خواهد یافت. همچنین نتایج تأثیر رگرسیونی نشان می دهد که چون سطح معنی داری محاسبه شده در خصوص متغیرهای پیش بین سبک های استبدادی و مقتدرانه کوچکتر از 01/0 است بنابراین تأثیر متغیرهای مذکور بر متغیر ملاک پرخاشگری معنی دار است.

به عبارت دیگر بین سبک های استبدادی و مقتدرانه والدین با پرخاشگری در نوجوانان دختر رابطه منفی وجود دارد. یعنی با بالا رفتن نمره سبک های استبدادی و مقتدرانه، پرخاشگری نوجوانان دختر کاهش می یابد. بنابراین فرض H0 رد و فرض H1 تأیید می گردد. از طرفی متغیر پیش بین سبک استبدادی با ضریب رگرسیونی (180/0) و سبک مقتدرانه با ضریب رگرسیونی (219/0) بر متغیر ملاک پرخاشگری تأثیر داشت. همچنین چون سطح معنی داری محاسبه شده در خصوص متغیر پیش بین سبک سهل گیر بزرگتر از 05/0 است بنابراین تأثیر متغیر مذکور بر متغیر ملاک پرخاشگری معنی دار نیست.

به عبارت دیگر بین سبک سهل گیر والدین با پرخاشگری در نوجوانان دختر رابطه وجود ندارد. بنابراین فرض H0 تأیید و فرض H1 رد می گردد. این یافته با نتایج پژوهش های اقدسی و همکاران (1392)، خانجانی و محمودزاده (1392)، فرامرزی و همکاران (1392)، صادق خانی و همکاران (1391)، مداحی و همکاران (1390)، لامبورن و همکاران (2012)، برنت (2011) و رابینسون و همکاران (2011) همخوانی دارد. در همین رابطه هیل (1995) معتقد است سبک فرزندپروری مقتدر با سازماندهی و پیشرفت تحصیلی و جهت گیری عقلانی در کودکان رابطۀ مثبت دارد. کودکان والدین مقتدر، سطوح بالاتری از خودمختاری را دارا هستند و از صلاحیت های اجتماعی بیشتری نسبت به دیگران برخوردارند و پرخاشگری کمتری از خود نشان می دهند، دانش آموزانِ با والدین مقتدر بیشتر از دانش آموزان با والدین مستبد و سهل گیر، از شیوه های حل مسئله در شرایط استرس زا استفاده می کنند و ارتباط منفی معناداری بین رضایت مندی از ارتباط با والدین و احساس تنهایی وجود دارد. (یارمحمدیان و همکاران، 1388).

همچنین بر اساس الگوی زیگلمن، نوجوانان دارای والدین مستبد، رفتار خوبی دارند امّا ممکن است افسرده باشند، این نوجوانان تمایل دارند عملکرد خوبی در مدرسه داشته باشند و در رفتارهای مشکل آفرین درگیر نمی شوند، امّا مهارتهای اجتماعی آنان ضعیف است و عزت نفس پایین دارند. در تبیین این یافته می توان گفت که؛ والدینی که از سبک فرزندپروری مقتدرانه و مستبدانه استفاده می کنند زمینه بروز و شکل گیری رفتار پرخاشگرانه در فرزندان آنها کمتر ایجاد می شود.

کاربرد این مطلب:

نقد پایان نامه، آموزش روش تحقیق، منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

 خرید آنلاین و دانلود فوری این پروپوزال (این پروپوزال در هیچ سایت مشابهی وجود ندارد) سال انتشار : 1403

69000 تومان

با نخفیف : 49000 تومان

انتخاب جدیدترین موضوعات پایان نامه روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال(دانلود نمونه کار پروپوزال)::

شماره تماس: 09011853901
ارسال سریع پیام