مشخصات این پایان نامه:
موضوع پایان نامه: مقایسه طرحواره‌های ناسازگار اولیه و تحریف‌های شناختی در بیماران سرطانی با افراد عادی
طرح کلی تحقیق حاضر مقایسه ای پس رویدادی می باشد که در آن پژوهشگر علاقه مند استخصوصیات شناختی (طرح واره های ناسازگار اولیه و تحریف های شناختی ) را در بیماران سرطانی و افراد عادی مقایسه نماید.
منابع فارسی و لاتین: دارد
پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
پیوست و پرسشنامه: دارد
فهرست مطالب: دارد
تعداد صفحه: 128
نوع فایل: word کد Psy276
برای دانلود فایل کامل این پایان نامه به ادامه مطلب بروید...

بخش هایی از فصل پنجم این پایان نامه:

بحث و نتیجه گیری هدف از تحقیق حاضر ، بررسی طرح واره های ناسازگار اولیه و تحریف های شناختی در بیماران سرطانی بود بدین منظور از بین بیماران سرطانی که جهت درمان به درمانگاه امام رضا(ع) و درمانگاه شهید مطهری مراجعه کرده و واجد شرایط تعریف شده در اهداف تحقیق بودند و پرونده آنان نیز توسط متخصصین مربوطه تکمیل و تشخیص لازم داده شده بود تعداد 60 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و همچنین جهت کنترل شرایط گروه گواه نیز به تعداد 60 نفر افراد عادی (غیر بیمار ) بر اساس نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و نمونه های انتخاب شده با استفاده از مقیاسهای طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ و پرسشنامه تحریف های شناختی ویسمن و بک مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت داده های بدست آمده با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره مورد ارزیابی آماری قرار گرفت.

در این فصل ،بحث و تفسیر نتایج بدست آمده ارائه و نتایج حاضر با نتایج مطالعات دیگران مقایسه شده و محدودیت و امتیازات پژوهشی بررسی و پیشنهادات کاربردی و کلی ارائه شده است و در نهایت به محدودیت هایی که محقق در انجام این پژوهش با آن روبرو گردیده است اشاره شده است. نتیجه گیری کلی: نتایج حاصل از پژوهش نشان دادند در این تحقیق بین میانگین نمرات دو گروه سرطانی و عادی در ابعاد محرومیت هیجانی ،رها شدگی، نقص/شرم . شکست ، وابستگی / بی کفایتی،گرفتار، اطاعت، ایثار،معیارهای سرسختانه، وخویشتن داری / خود انضباطی ناکافی از ابعاد 15 گانه طرحواره های ناسازگار اولیه تفاوت معنی دار مشاهده شده است.

این نتایج نشان می دهند بیماری می تواند طرحواره های ناسازگار مهمی را روشن نماید ،به گونه ای که این نوع بیماری همراه با تاثیرات روانشناختی آن در سطح طرحواره های ناسازگار چرخه ای را تولید می کند که روند بیماری را افزایش می دهد و می تواند سرعت پیشرفت بیماری را تقویت کند.حتی در صورتیکه طرحواره های مشخص شده از قبل فعال بوده باشند ،طرحواره ها می توانند تاثیرات مخربی بر شکل گیری باورهای ناسالم خودآیند و درگیر نمودن فرد در بیماریهای روان تنی و اضطرابی ایجاد کند که خود عامل موثری بر شروع بیماریهای دیگری است. نتایج بدست آمده در فرضیه دوم نشانگر تفاوت میانگین بین دو گروه زنان سرطانی و عادی مورد بررسی در این تحقیق در ابعاد کمال گرایی ، آسیب پذیری ، متأثر شدن، و خشنود کردن معنی دار می باشند.

تفاوت میانگین در بعد تأثیر گذاشتن ، از سطح معنی دار برخوردار نیست. شاید بتوان گفت یکی از علل عدم تفاوت این ابعاد نیز تمایل بیماران به مبارزه با روند بیماری و داشتن یک زندگی عادی است و از طرفی در جامعه با توجه به آمار اختلالات اضطرابی و دیگر اختلالات روانشناختی و همچنین بیماریهای جسمانی شایع ،میزان آسیب پذیری در کل جامعه وضعیت مناسبی نخواهد داشت و از این رو این تفاوت معنی داری یافت نمی شود.در ابعاد کمال گرایی،متاثر شدن و خشنودی نیز با توجه به اینکه مردم ایران تمایل به روابط اجتماعی بالایی را تجربه می کنند و در بستر ارتباط ،ارضا نیازهای روانشناختی از اهمیت بالایی برخوردار است تمایل به متاثر شدن و خشنودی افزایش می یابد. و افراد در رقابت های بین فردی حرکت به سمت کمال گرایی را بیشتر تجربه می کنند.

2-5-بررسی و تبیین نتایج فرضیه های پژوهش:

1-2-5-فرضیه اول : بین بیماران سرطانی وافراد عادی به لحاظ ابعاد طرحواره های ناسازگاراولیه تفاوت معنادار وجود دارد. برای بررسی این فرضیه ،داده ها به کمک تحلیل واریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده در این تحقیق( جدول 1-4) نشان دهنده این است که بین میانگین نمرات دو گروه سرطانی و عادی در ابعاد محرومیت هیجانی ،رها شدگی، نقص/شرم . شکست ، وابستگی / بی کفایتی،گرفتاردر سطح، اطاعت، ایثار، معیارهای سرسختانه، وخویشتن داری / خود انضباطی ناکافی از ابعاد 15 گانه طرحواره های ناسازگار اولیه تفاوت معنی دار وجود دارد.

اینامر حاکی از وجود تفاوت نگرش دو گروه نمونه عادی و سرطانی در این تحقیق در ابعاد مورد بررسی می باشد. بالاتر بودن میانگین نمره گروه بیماران سرطانی در این ابعاد، به منزله بالاتر بودن نگرش ناسازگارانه این گروه می باشد. این مسئله می تواند بیمار را در یک چرخه معیوب روانی قرار دهد و باعث تشدید بیماری و کاهش تأثیر فرآیند درمانی گردد.(باغبانیان ، 1391 ) تفاوت میان میانگین نمرات دو گروه بیماران سرطانی و عادی در ابعاد انزوای اجتماعی/ بیگانگی، آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری ، بازداری هیجانی ، استحقاق و بی اعتمادی/ بدرفتاری ، از سطح آماری معنی داری برخوردار نیست .

1-1-2-5: تحلیل نتایج بدست آمده از بررسی میانگین نمره ابعاد طرحوارهای ناسازگار اولیه با تفاوت میانگین معنی دار

-محرومیت هیجانی: نتایج بدست آمده (جدول 1-4) نشان می دهد که بین بیماران سرطانی و افراد عادی به لحاظ بعد محرومیت هیجانی تفاوت وجود دارد. نتایج بدست آمده که بین گروه بیماران سرطانی و افراد عادی به لحاظ بعد محرومیت هیجانی تفاوت معنی داری وجود دارد ، که نتایج تحقیقات (پرایس ،2007) با نتایج حاضر همسو بوده است. در این بیماران پس از مشخص شدن بیماری توجه و محبت اطرافیان بیشتر شده و از طرفی فرایند ارتباطات فردی به دلیل حضور در محیط های در مانی با پزشک و همدردان افزایش می یابد . علی رغم این شرایط، وجود باور" محرومیت" باعث می گردد که فرد احساس کند به اندازه کافی مورده توجه و محبت قرار نمی گیرد.

-رها شدگی: نتایج بدست آمده (جدول 1-4) نشان می دهد که بین گروه بیماران سرطانی و افراد عادی به لحاظ بعد رها شدگی تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج تحقیقات (ماسن، پلاتز،تیسون ،2005) با نتایج حاضر همسو بوده است. باور رها شدگی به این صورت است که فرد احساس می کند اطرافیان او را حمایت و تشویق نمی کنندو به آنها اعتماد ندارد . به نظر می رسد در این بحث نیز کمک اطرافیان و بخصوص درمانگران بتواند در رفع این حس ناخوشایند و ناسازگار ، تأثیر گذار و ثمر بخش باشد.

- نقص و شرم : باور نقص و شرم احساسی است که فرد خود را انسانی ناقص،نامطلوب ، بد،حقیر و بی ارزش می داند. نتایج بدست آمده در جدول 1-4حاکی از وجود تفاوت معنی دار آماری بین دو گروه بیماران سرطانی و افراد عادی به لحاظ بعد نقص و شرم تفاوت می باشد.

این نتایج نیز با یافته های تحقیقات ماسن، پلاتز،تیسون ،2005 در یک راستا می باشد.

کاربرد این مطلب:

نقد پایان نامه، آموزش روش تحقیق، منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی