مشخصات این پایان نامه:
 
سرطان يک بيماري مدرن نيست؛ در گذشته هم وجود داشته است؛ اما امروزه به دليل افزايش آلودگي هاي محيط زيست تعداد بيشتري به آن مبتلا مي شوند و تعداد بيشتري هم نسبت به گذشته به پزشک مراجعه مي کنند.
منابع فارسی و لاتین: دارد
پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
پیوست و پرسشنامه: دارد
فهرست مطالب: دارد
تعداد صفحه: 133
نوع فایل: word کد Psy027
برای دانلود فایل کامل این پایان نامه به ادامه مطلب بروید...

بخش هایی از فصل پنجم این پایان نامه:

پژوهش حاضر با هدف بررسي اثر رواندرماني حمايتي گروهي بر اميد به زندگي و سازگاري روانشناختي مادران کودکان سرطاني صورت گرفت. طرح پژوهش حاضر شبه -آزمايشي و از نوع پيش آزمون- پس آزمون به همراه گروه گواه بوده است.

جامعه آماري شامل کليه مادران داراي کودکان سرطاني مراجعه کننده به بيمارستان فوق تخصصي کودکان دکتر شيخ شهر مشهد بوده است. از اين تعداد 30 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب گرديدند از پرسشنامه سازگاري بل (فرم بزرگسالان) و مقياس اميدواري اشنايدر براي جمع آوري اطلاعات استفاده گرديد. در اين فصل به بحث در چارچوب يافته هاي پژوهش، نتيجه گيري و بيان محدوديت ها و پيشنهادات مي پردازيم.

10.2 بحث در چارچوب يافته هاي پژوهش

در اين قسمت به بحث در چارچوب يافته هاي پژوهش پرداخته شده است.

فرضيه اول

فرضيه اول به اين صورت بيان شد که « رواندرماني حمايتي گروهي بر اميد به زندگي مادران کودکان سرطاني نسبت به گروه کنترل موثر مي باشد ». نتايج نشان داد که رواندرماني حمايتي گروهي بر اميد به زندگي مادران کودکان سرطاني نسبت به گروه کنترل موثر موثر بوده است.

اين نتايج همسو با نتايج پژوهش لي مين و همکاران (2012)، ساهلر و همکاران (2010)، ، وو و ديگران (2008) و کلاسن و همکاران (2008) مي باشد. در تبيين اين نتايج مي توان اظهار داشت که اميد به طور مؤثري بر بسياري از حوزه هاي زندگي تأثير گذار است، چرا که افراد اميدوار بهتر قادرند تا هدف هاي مؤثري را تعيين کنند و تصميميات مناسبي درباره اين هدف ها اتخاذ کنند. يافته هاي پژوهشي نشان مي دهد که اميدواري بالاتر يک فرد به طور مثبت با عزت نفس و شايستگي ادراک شده و به طور منفي با نشانه هاي افسردگي رابطه دارد (اشنايدر و همکاران، 1997). به عبارت ديگر از آنجا که رواندرماني حمايتي بر سازگاري افراد موثر بوده و منجر به سازگاري افراد مي گردد، در نتيجه ميزان اميد واري آنها را افزايش مي دهد. رواندرماني حمايتي باعث افزايش عوامل اميد يعني مسير يابي و عامليت مي شود.

سازگاري باعث افزايش مسير يابي يعني حرکت به سمت اهداف آينده مي گردد و همچنين تفکر عامليت که منظور از آن توانايي خود در حرکت به سوي اهداف مي باشد، نيز با افزايش سازگاري و برخوداري از حمايت ديگران افزايش مي يابد. از آنجا که رواندرماني حمايتي نوعي همدردي و ملاقات افرادي با يکديگر مي باشد که داراي يک مشکل خاص مي باشند، لذا هنگامي که يک مادر کودک سرطاني با افرادي ملاقات مي کند که مشکل مشابهي را تجربه کرده اند و استرس ها و رنج هاي مشابهي را پشت سر گذاشته اند، درمي يابد که او منحصراً دچار اين رنج نشده است و ميزان نا اميدي در وي کاهش مي يابد. همچنين در رواندرماني حمايتي گروهي، بيمار نسبت به واقعيت محدوديت ها و آن چه دست يافتني يا دست نيافتني است آگاهي مي يابد.

آگاهي از ضعف ها و قوت ها مي تواند بيمار را در مسير يابي و عليت يابي به سوي اهداف مشخص کمک کند.

فرضيه دوم

فرضيه دوم به اين صورت بيان شد که « رواندرماني حمايتي گروهي بر سازگاري روانشناختي مادران کودکان سرطاني نسبت به گروه کنترل موثر مي باشد». نتايج نشان داد که رواندرماني حمايتي گروهي بر سازگاري روانشناختي مادران کودکان سرطاني نسبت به گروه کنترل موثر بوده است. اين نتايج همسو با نتايج پژوهش لي مين و همکاران (2012)، ساهلر و همکاران (2010)، فدل و همکاران (2013)، ورمايز (2005)، کلاسن و همکاران (2008) و زهرا قلخاني (1387) مي باشد.

شعاع کاظمي و همکاران (1392) در پژوهش خود بر روي زنان مبتلا به سرطان نشان مي دهند که روان درماني گروهي سبب ارتقاء و افزايش ميزان استفاده از مقابله هاي مسأله دار و کاهش استفاده از پاسخ هاي هيجان مدار مي شود. در تبيين اين نتايج مي توان اينگونه به بحث پرداخت که استرس و نگراني از بيماري و سرنوشت بيماري فرزند به شدت منجر به کاهش سلامت رواني مادران داراي کودک سرطاني مي گردد (قمي و بجستاني، 1391؛ شريعتي و داور منش، 1380).

از طرف ديگران پژوهش ها نشان مي دهند که درمان هايي که منجر به کاهش استرس و افزايش منابع مقابله اي آنها مي گردد، درمان هاي سودمندي مي باشند (زهرا قلخاني،1387؛ موسوي و همکاران، 1390، کلاسن و همکاران، 2008).

بنابراين بر اين اساس از آنجا که رواندرماني حمايتي نقش موثري در کاهش استرس و افزايش اميدواري زنان داراي کودکان سرطاني دارد، اين درمان باعث افزايش سازگاري آنها به طور کلي نيز مي گردد. رواندرمان حمايتي در خصوص آن گروه از افرادي به کار مي رود که هم به لحاظ عاطفي و هم به لحاظ روابط انساني دچار مشکل جدي هستند و اميد نمي رود که بهبودي اساسي يابند. اين گروه صرفاً به دليل ناتواني هاي خود بدون دريافت کمک بيروني قادر نيستند به راحتي زندگي را ادامه دهند.

تحمل استرس هاي زندگي را ندارند و گاهي حتي براي چيزهاي بسيار ساده و پيش پا افتاده توقع کمک دارند. دوستان و بستگاني که بتوانند منبع حمايت باشند يا در دسترس نيستند و يا نمي توانند از عهده نيازهاي فراوان بيمار برآيند. مادران کودکان سرطاني که هيچ اميدي به بهبودي فرزند خود ندارند داراي همين شرايط مي باشند.

درمانگر از طريق اطمينان بخشي منجر به افزايش سازگاري مادران کودکان سرطاني مي شود. درمانگر در اين فن به خاطر نشان ساختن توانايي ها و پتانسيل هاي بالقوه بيمار مي پردازد و همين امر منجر به افزايش سازگاري روانشناختي مادران گرديده است.

فرضيه سوم

فرضيه سوم به اين صورت بيان شد که « رواندرماني حمايتي گروهي بر سازگاري در محيط خانه مادران کودکان سرطاني نسبت به گروه کنترل موثر مي باشد ». نتايج نشان داد که رواندرماني حمايتي گروهي بر سازگاري در محيط خانه مادران کودکان سرطاني نسبت به گروه کنترل موثر بوده است. اين نتايج همسو با نتايج لي مين و همکاران (2012)، ساهلر و همکاران (2010)، فدل و همکاران (2013)، ورمايز (2005)، کلاسن و همکاران (2008) و زهرا قلخاني (1387) بوده است.

در تبيين اين يافته بايد اظهار داشت که منظور از سازگاري در خانه، بدست آوردن نياز هاي اجتماعي، برخورداري از آرامش رواني در محيط خانه، توافق در مورد مسايل مذهبي با ساير اعضاي خانواده، وجود عشق و محبت در محيط خانواده، نبود محيط پرخاشگرانه و انتقادگرايانه در محيط خانه، رضايت افراد خانواده از يکديگر، اعتماد اعضاي خانواده به يکديگر، حمايت اعضاي خانواده از يکديگر در مواقع مشکلات و غيره مي باشد. مادر به عنوان هماهنگ کننده و مرجع اصلي احساسات و عواطف در خانه نقش مهمي در سازگاري ساير اعضاي خانواده خواهد داشت به عبارت ديگر چنانچه خود مادر از سازگاري مناسبي در محيط خانه بهره مند نباشد، ساير اعضاي خانواده به التبع نيز تحت تأثير قرار مي گيرند.

رواندرماني حمايتي گروهي در درجه اول رخصتي براي تخليه هيجاني يا پالايش رواني مي باشد بنابراين اين درمان باعث مي شود مادران خشم دروني خود را تخليه کنند و آنرا به محيط خانه انتقال ندهند بنابراين از تعارضات موجود در خانه کاسته شده و سازگاري فرد از محيط خانه افزايش مي يابد. همچنين در اين درمان عوامل محيطي نگران کنده مورد ارزيابي دقيق قرار مي گيرند تا امکان اصلاح آنها فراهم گردد. دامنه اين عوامل حد ومرز ندارد و شرايط خانوادگي فرد را نيز شامل مي شود. به عبارت ديگر در جريان گروه درماني حمايتي به مشکلات خانوادگي اعم از مشکلات اقتصادي، زناشويي، روابط با خويشاوندان، مشکلات همشير ها با يکديگر پرداخته مي شود و همين عامل باعث مي شود که افراد گروه و درمانگر درصدد رفع مشکلات يکديگر برآمده و همچنين با يکديگر همدلي نمايند.

فرضيه چهارم

فرضيه چهارم به اين صورت بيان شد که « رواندرماني حمايتي گروهي بر سازگاري عاطفي مادران کودکان سرطاني نسبت به گروه کنترل موثر مي باشد ». نتايج نشان داد که رواندرماني حمايتي گروهي بر سازگاري عاطفي مادران کودکان سرطاني نسبت به گروه کنترل موثر بوده است. اين نتايج همسو با نتايج پژوهش لي مين و همکاران (2012)، ساهلر و همکاران (2010)، فدل و همکاران (2013)، ورمايز (2005)، کلاسن و همکاران (2008) و زهرا قلخاني (1387) بوده است.

اين نتايج نشان مي دهد که رواندرماني حمايتي گروهي بر متغير هايي همچون خلق افسرده و ناشاد، تجارب ناشاد، افکار پريشان کننده و استرس زا، راهبرد هاي مقابله با استرس در موقعيات مختلف، بيخوابي، احساس حقارت، کاهش عزت نفس و نااميدي در مادران سرطاني موثر ميباشد.

به عبارت ديگر رواندرماني حمايتي گروهي از طريق اطمينان بخشي، هدايت و راهنمايي، تلقين، تشويق و استفاده از تخليه هيجاني مي تواند خلق و سازگاري هيجاني بيماران را افزايش دهد. از طرف ديگر آموزش راهبردهاي تنظيم هيجان، ابراز گري هيجانات، سرکوبگري يا بيان هيحانات و همدردي مي تواند منجر به افزايش خلق و سازگاري بيماران گردد. در فن تشويق، درمانگر با توجه به نياز و شرايط بيمار او را تشويق مي کند.

وي مي تواند با اظهار نظرهاي مثل " با توجه به تجربياتي که در خصوص مشکل شما دارم مطمئن هستم که مي توانيد بر آن فايق آيد. " بيمار را براي انجام برنامه پيشنهادي ترغيب کند. هميشه به صحبت کلامي نياز نيست. درمانگر مي تواند با نشان دادن علاقه و خوشبيني بيمار را ترغيب کند.

کاربرد این مطلب:

نقد پایان نامه، آموزش روش تحقیق، منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی