مشخصات این پایان نامه:
 
واقعیت درمانی به صورتی که گلاسر در جدیدترین کتاب های خود شرح داده است، بر نظریه انتخاب استوار است. واقعیت درمانگران معتقدند که مشکل اساسی اغلب درمانجویان یکی است،آنها یا درگیر رابطه ای ناخوشایند یا فاقد چیزی هستند که بتوان آن را رابطه نامید.
منابع فارسی و لاتین: دارد
پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
پیوست و پرسشنامه: دارد
فهرست مطالب: دارد
تعداد صفحه: 91
نوع فایل: word کد Psy025
برای دانلود فایل کامل این پایان نامه به ادامه مطلب بروید...

بخش هایی از فصل پنجم این پایان نامه:

مقدمه مهمترین مرحله در هر نوع مطالعه بحث و نتیجه گیری است . بدیهی است که پژوهش در هر زمینه ای که انجام شود ، دارای هدف و انگیزه ای خاص است لیکن آنچه مهم است نتایج و دستاورد های حاصل از آن است که در صورت کاربردی بودن تحقیق می تواند کاربرد پیدا کند و به ظهور برسد در این فصل به ترتیب خلاصه تحقیق ؛ بحث و نتیجه گیری ؛ پیشنها دات برای تحقیقات بعدی و پیشنهادات برخاسته از تحقیق و محدودیت ها را بیان می گردد .

5-1- بحث و نتیجه گیری

نتایج این مطالعه حاکی از آن است که بین مولفه نارسایی هیجانی و واقعیت درمانی دانش آموزان تفاوت معنی داری وجود دارد.به عبارت دیگر دانش آموزان کمرو در شناسایی، توصیف و تفکر عینی در مورد هیجانهای خویش در مقایسه با دانش آموزان غیر کمرو به طور معنی داری ضعیف می باشد. همچنین از نظر رفتارهای مناسب چون برقراری روابط اجتماعی ،ضعیف و در مقابل بیشتر دارای رفتارهای نامناسب عمل تکانشی – پرخاشگری ، خود اعتمادی افراطی، حسادت و گوشه گیری در روابط اجتماعی می باشند.این تفاوت در نارسایی هیجانی می تواند در توانایی درک،توصیف ،دریافت و کنترل هیجان و همچنین قابلیت های اجتماعی دانش آموزان تاثیر بسزایی داشته باشد.

این پژوهش نشان داد که واقعیت درمانی بر کمرویی و نارسایی هیجانی موثر می باشد. بین نتایج پژوهش حاضر و نتایج پژوهش های عنوان شده هماهنگی وجود دارد و دنیای کیفی افراد یعنی تصوری که افراد از خود دارند بر کمرویی و نارسایی هیجانی آن ها موثر است. اگر افراد تصویر مثبتی از خودشان داشته باشند و تصویرشان در دنیای کیفی از خودشان مثبت باشد کمرویی و نارسایی هیجانی آن ها نیز کاهش می یابد. بنابراین یکی از دلایلی که باعث شده نمرات گروه آزمون پس از جلسات مداخله افزایش یابد این است که در طی این جلسات بر اساس نظریه ی واقعیت درمانی سعی شد تا دنیای کیفی منفی مراجعان از خودشان به دنیایی مثبت تغییر یابد.

هم چنین به مراجعان آموزش داده شد تا به طور صحیحی نیازهای اساسی خود را برآورده سازند، زیرا ارضای نیازهای اساسی به شیوه ی صحیح سبب کاهش کمرویی و نارسایی هیجانی آنها می شود. بسیاری از محققان و متخصصان، ریشه اصلی کم رویی و نارسایی هیجانی را در ترس یا اضطراب اجتماعی می دانند و بس. بنابراین، لازم است اشاره مختصری به اضطراب اجتماعی داشته باشیم. اضطراب اجتماعی نتیجه ای است از احتمال یا وقوع نوعی ارزیابی شخصی در موقعیت های مختلف اجتماعی. به دیگر سخن، فردی که دچار اضطراب اجتماعی یا نارسایی هیجانی است، هیچ گونه تمایلی به آغاز ارتباط با دیگران ندارد و با احساسی از ترس و پایداری غیر معقول، از هر موقعیتی که ممکن است در معرض داوری دیگران قرار گیرد، اجتناب می ورزد.

برداشت یا تصور شخص از موقعیت های اجتماعی که احتمال دارد شخصیت او مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد، می تواند واقعی یا خیالی باشد. در واقع، شخصی که به شدت دچار اضطراب اجتماعی است، تصور می کند که در هر موقعیت یا شرایط اجتماعی، فرد یا افرادی به محض مواجه شدن با او رفتار و شخصیتش را مورد نقادی و ارزیابی قرار خواهند داد.

بنابراین با توجه به مطالعات و تحقیقات انجام شده واقعیت درمانی تاثیر بسزایی بر کاهش کمرویی نارسایی هیجانی دانش آموزان دارد و با این روش می توان کمرویی دانش آموزان را کاهش داد و آنها را بسوی اجتماع سوق داد. آموزش واقعیت درمانی بطور معناداری بر کاهش کمرویی و نارسایی هیجانی دانش آموزان موثر است. با عنایت به ارقام مندرج در جداول فصل چهارم و نتایج حاصل از مطالعه فعلی می توان گفت میان آموزش واقعیت درمانی و کاهش کمرویی و نارسایی هیجانی دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد. اینک به بررسی تطبیقی یافته این پژوهش در فرضیه اول با نتایج تحقیقات دیگر می پردازیم و سپس به همسویی ونا همسویی آنها خواهیم پرداخت. فرضیه اول پژوهش این بود که آموزش به شیوه واقعیت درمانی بر کاهش کمرویی دانش آموزان موثر است.

بنابراین فرضیه اول پژوهش مبنی بر تاثیر واقعیت درمانی بر کاهش کمرویی دانش آموزان مورد تایید قرار می‌گیرد. این بدان معناست که آموزش واقعیت درمانی به طور معناداری باعث کاهش میزان کمرویی در دانش آموزان می گردد و مقدار اتا در گروه نشان دهنده این است که 37 درصد از کاهش کمرویی در دانش آموزان ناشی از تاثیر واقعیت درمانی است. نتایج پژوهش حاضر با یافته های احمدی و رضوانی نژاد، (1375)که به این نتیجه رسیده بودند که آموزش گروهی به شیوه واقعیت درمانی بر بحران هویت دانشجویان تاثیر داشته و آن را کاهش داده است همسو می باشد که آموزش به شیوه واقعیت درمانی بر کاهش کمرویی دانش آموزان موثر است. (حسینی،1384).

نتایج پژوهش

شفیع آبادی، دلاور و صدرپوشان، (1383) نشان می دهد که آموزش به شیوه واقعیت درمانی بر کاهش اضطراب دانش آموزان موثر است که با یافته پژوهش حاضر همسویی و همخوانی دارد. نتایج پژوهش چیک و باس (2010) نشان می دهد که کمرویی با مردم آمیزی پایین یکسان نیست در حالی که مردم آمیزی با دیگران بصورت یک برتری در مقابل تنهایی است چیک و باس کمرویی را برابر خود آگاهی از تنش در حضور دیگران می دانند که یکی از مهمترین علایم تشخیص کمرویی میتواند اضطراب ذهنی و اجتناب از رفتار اجتماعی باشد و این مشکل کمرویی و اجتناب از رفتار اجتماعی با آموزش واقعیت درمانی کاهش می یابد که با یافته پژوهش حاضر همسویی و همخوانی دارد. خلاصه اینکه در یک جمع بندی کلی نتایج این تحقیق با پژوهش احمدی و رضوانی نژاد، (1375) شفیع آبادی، دلاور و صدرپوشان، (1383) چیک و باس (2010) همسویی دارد و با نتایج پژوهش مونر و ریچارد (2009) و رضا یزدی( 1389) همسویی ندارد.

فرضیه دوم: آموزش به شیوه واقعیت درمانی بر دشواری در توصیف احساسات دانش آموزان موثر است. فرضیه دوم پژوهش مبنی بر تاثیر واقعیت درمانی بر کاهش دشواری در توصیف احساسات مورد تایید قرار می‌گیرد. این بدان معناست که آموزش واقعیت درمانی به طور معنادار باعث افزایش مهارتهای دانش آموزان در توصیف احساسات خود می گردد و مقدار اتا درگروه نشان دهنده این است که 36 درصد از افزایش مهارت های دانش آموزان در توصیف احساسات شان ناشی از تاثیر آموزش واقعیت درمانی است. نتایج پژوهش اسحاق (2005، به نقل از موسوی اصل، 1388) که مداخله های کوتاه مدت را به عنوان روش جایگزینی در کمک به ناسازگاری دانش آموزان ، روش مشاوره گروهی با رویکرد واقعیت درمانی و رویکرد رفتاری را در اصلاح رفتارهای ناسازگاری دانش آموزان نشان داده که روش واقعیت درمانی و رفتاری هر دو در بهبود ناسازگاری دانش آموزان مؤثر بوده است که با یافته پژوهش حاضر همسویی و همخوانی دارد.

فرضیه سوم: آموزش به شیوه واقعیت درمانی بر دشواری در شناسایی احساسات دانش آموزان موثر است. بنابراین فرضیه سوم پژوهش مبنی بر تاثیر آموزش واقعیت درمانی بر کاهش دشواری در شناسایی احساسات دانش آموزان مورد تایید قرار می‌گیرد. این بدان معناست که آموزش واقعیت درمانی به طور معنادار باعث افزایش مهارتهای دانش آموزان در شناسایی احساسات خود می گردد و مقدار اتا در گروه نشان دهنده این است که 8/41 درصد از افزایش مهارت های دانش آموزان در شناسایی احساسات خود ناشی از تاثیر آموزش واقعیت درمانی است.

یافته های تحقیق کیت (2007) ،که به این نتیجه دست یافته بود كه بسياري از افراد كمرو به جنبه هاي منفي شخصيتشان زياد توجه دارند، آنها نقاط ضعفشان را بزرگ و نقاط قوتشان را كم ارزش ميدانند و افراد كمرو نه تنها تصويري منفي از خود در ذهن دارند، بلكه درباره خود به قضاوتهاي غيرطبيعي ميپردازند و احساس ميكنند ديگران آنها را قبول ندارند با یافته پژوهش حاضر همسویی و همخوانی دارد.

نتایج پژوهش زیمباردو (2001) که نشان دادند کمرویی یک پدیده پیچیده و مرکب ذهنی، روانی و اجتماعی است که به دلیل بی شمار در طول دوران رشد به تدریج پدیدار می شود و با دارو برطرف می شود و بهترین روش برای درمان احساس کمرویی آموزش واقعیت رمانی می باشد و این با یافته پژوهش حاضر همسویی و همخوانی دارد و هم چنین نتایج پژوهش کاسپی، 2009 نشان می داد که مردان کمرو نسبت به پسرهان غیر کمرو دیرتر ازدواج می کنند و دیرتر بچه دار می شوند و دیرتر ثبت شغلی پیدا می کنند ولی دخترهای کمرو در ازدواج و بچه دار شدن تاخیر ندارند و تمایل دارند وقتی ازدواج می کنند دست از کار بکشند چون بسیاری از جوانان پس از جلسات مشاوره ی واقعیت درمانی و آموزش نظریه ی انتخاب در توصیف احساسات خود با مشکل موجه نمی شدند و این با یافته پژوهش حاضر همسویی و همخوانی دارد. فرضیه چهارم : آموزش به شیوه واقعیت درمانی بر تفکر عینی دانش آموزان موثر است.

فرضیه چهارم پژوهش مبنی بر تاثیر گروه آموزش واقعیت درمانی بر تفکر عینی مورد تایید قرار می‌گیرد. این بدان معناست که آموزش واقعیت درمانی به طور معنادار باعث کاهش میزان تفکر عینی می گردد و مقدار اتا در گروه نشان دهنده این است که 5/47 درصد از کاهش تفکر عینی دانش آموزان ناشی از تاثیر آموزش واقعیت درمانی است. نتایج پژوهش افروز، (1381) نشان داد که کمرویی یک ناتوانی و معلولیت فرا گیر اجتماعی است. در هر جامعه درصد قابل توجهی از کودکان، نوجوانان و بزرگسالان با این اختلال رفتاری و بازدارنده رشد شخصیت اجتماعی مواجهند. در بسیاری از مواقع، کمرویی، اصلی ترین مانع شکوفایی قابلیت، خلاقیت ها و ایفای مسئولیت ها است و این با یافته پژوهش حاضر همسویی و همخوانی دارد.

کاربرد این مطلب:

نقد پایان نامه، آموزش روش تحقیق، منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی


برای مطالعه کامل این پایان نامه لازم است فایل آن را خرید کنید

قیمت : 15900 تومان
پس از پرداخت انلاین وجه، بلافاصله دانلود فایل ظاهر می شود.