مشخصات این پایان نامه:
 
منابع فارسی و لاتین: دارد
پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
پیوست و پرسشنامه: دارد
فهرست مطالب: دارد
کاربرد این مطلب: نقد پایان نامه، آموزش روش تحقیق، منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی
تعداد صفحه: 197
نوع فایل: word کد Psy144
برای دانلود فایل کامل این پایان نامه به ادامه مطلب بروید...

بخش هایی از فصل پنجم این پایان نامه:

همان گونه که ملاحظه شد، فصل اول به بيان کليات پژوهش پرداخته شد. پس از بيان اهميت مسـئله، اهـداف و فـرضيات پـژوهش مـورد اشاره قرارگرفتند. و در نهايت کليد واژه ها توضيح داده شدند. در فصل دوم، ابتدا نظريه هاي پرخاشگري و عزت نفس بررسي گرديد.

سپس ديدگاه ها و روبکردهاي روان درماني متداول مربوط به پرخاشگري و عزت نفس و پس از آن به بررسي مفهوم فراشناخت و درمان فراشناختي پرداخته شد. و در آخر مروري برمطالعات داخلي و خارجي انجام شده در اين زمينه، صورت پذيرفت. در فصل سوم به منظور ويژگي هاي دموگرافيک نمونه هاي پژوهشي از نمودارهاي ستوني استفاده گرديد، و پس از آن جهت بررسي پايايي ابزارهاي مورد استفاده در پژوهش ( پرخاشگري باس و پري و عزت نفس کوپر اسميت) آزمون آلفاي کرونباخ محاسبه گرديد. در فصل چهارم به منظور تجزيه و تحليل داده ها، ابتدا از شاخص هاي توصيفي متغيرهاي پرخاشگري کلامي، فيزيک و عزت نفس اجتماعي، خانوادگي محاسبه شده است. پس از آن پيش فرض هيا آزمون تحليل کواريانس ( نرمال بودن متغيرها، همگني شيب هاي رگرسيون) محاسبه و مورد ارزيابي قرار گرفت.

در آخر از آزمون تحليل کوواريانس براي بررسي تاثير درمان فراشناختي بر پرخاشگري کلامي، فيزيکي و عزت نفس اجتماعي، خانوادگي محاسبه شد و از نمودارهاي خطي جهت نمايش اين اثر بخشي بر متغيرهاي مذکور پرداخته شد. در اين فصل نيز با استفاده از نتايج بدست آمده در فصل قبل، به آزمون فرضيه هاي پژوهش پرداخته مي شود و سپس براساس نتايج حاصل از فصول گذشته، محدوديت ها، پيشنهادات و توصيه هاي کاربردي بيان مي شوند. 5-1-تشريح کلي مسئله پژوهش پژوهش حاضر قصد بررسي اينکه آيا به کار گيري درمان فراشناختي موجب افزايش پرخاشگري و کاهش عزت نفس نوجوانان با سابقه بزه کاري خواهد شد؟ را داشت. به عبارت ديگر؛ پژوهش حاضر از نظر هدف در حيطه پژوهش هاي كاربردي مي باشد، که با روش پژوهش آزمايشي است که به صورت طرح پيش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد.

روش نمونه گيري تصادفي ساده و به وسيله پرسشنامه هاي عزت نفس کوپر اسميت و پرخاشگري باس و پري و فرم اطلاعات دموگرافيک فردي و خانوادگي؛ با استفاده از تکنيک هاي آماري مسئله پژوهش مورد بررسي قرار گرفت که نتايج آن در ادامه ارائه مي گردد. با وجود كارآمدي نسبي اغلب شيوه هاي شناختي- رفتاري بر افزايش عزت نفس و کاهش رفتارهاي مقابله اي ناکار آمد نوجوانان، هنوز کاستي هايي وجود دارد و به تبع آن مدل هاي نظري بر روي اختلالات مرتبط در اين گروه سني، در حال شکل گيري هستند. با اين همه به نظر مي رسد درمان فراشناختي، با توجه به تاکيدش بر بازبيني اسناد دهي کلامي و توجه آگاهي و به ويژه چالش با باورهاي فراشناختي، بر روي اختلالات دوران نوجواني بسيار موثر باشد.

با توجه به اثر بخشي بسيار مداخله فراشناختي در اختلالات گوناگون نظير؛ افسردگي، اعتياد، اضطراب و وسواس، تا کنون مطالعات چنداني؛ بر روي اختلالات رفتاري و حرمت نفس نوجوانان صورت نگرفته است. 5-2-بحث با توجه به اثر بخشي درمان مبتني بر فراشتاختي در گروه نوجوانان بزه‌کار براساس افزايش عزت نفس و کاهش پرخاشگري مي باشد اين دو متغير هر در دو بعد يا زير مقياس هاي مربوطه مورد بررسي و تجزيه قرار گرفتند و نتايج آن عبارت بودند از :

1- با توجه به فرضيه اول که عبارت بودند از: درمان فراشناختي بر افزايش عزت نفس اجتماعي اثر دارد. يافته هاي به دست آمده از اين پژوهش نشان داد كه درمان فراشناختي برافزايش عزت نفس اجتماعي اثر دارد. در تبيين اين يافته مي توان گفت تکنيک هاي درمان فراشناختي تفکر تحريف شده و چالش با باورهاي فراشناختي مربوط به تصور منفي نسبت به خود را کاهش دهد، و منجر به افزايش عزت نفس اجتماعي نوجوانان گردد.

2- با توجه به فرضيه دوم که عبارت بودند از: درمان فراشناختي بر افزايش عزت نفس خانوادگي اثر دارد. ديگر يافته هاي حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که درمان فراشناختي به شيوه فردي در مقايسه با گروه کنترل، موجب افزايش ميزان عزت نفس خانوادگي نوجوانان مي شود. اغلب افراد دوره هايي از هيجان و ارزيابي منفي مانند بي ارزشي و حرمت نفس نامناسب را به طور موقتي و گذرا تجربه مي کنند، با اينحال، در مدل فراشناختي، سندرم شناختي- توجهي باعث مي شود، افراد در دام آشفتگي هاي تکراري و ديرپا مانند عزت نفس خانوادگي پايين بيفتد.

در پژوهش حاضر، با پرداختن به شاخصه سندرم شناختي- توجهي و کاهش دادن مولفه هاي سوگيري توجه؛ منجر به کاهش تداوم باورها و افکار منفي نسبت به خود شده، در نتيجه موجب افزايش عزت نفس خانوادگي گروه آزمايش به شکل معني داري شده است.

3- با توجه به فرضيه سوم که عبارت بودند از: درمان فراشناختي بر کاهش پرخاشگري فيزيکي اثر دارد. نتايج به دست آمده، فرضيه دوم را مبني بر اثر درمان فراشناختي در کاهش ميزان پرخاشگري کلامي تاييد مي کند. در تببين اين فرضيه، در زمينه تاثير درمان فراشناختي بر پرخاشگري کلامي پژوهشي صورت نگرفته است. با اينحال نتايج بر اساس مباني نظري قابل تبيين است. يکي از حوزه هاي وسيع در فراشناخت درماني، باورهاي فراشناختي منفي است. آسيب پذيري باورهاي فراشناختي منفي در افراد پرخاشگر نقش به سزايي در پاسخ دهي ناکارآمد آنها خواهد داشت.

باورهاي فراشناختي منفي را مي توان باورهاي افراد درباره ي کنترل ناپذيري، معنا، اهميت و خطر افکار و تجارب شناختي، تعريف کرد. به عنوان نمونه به برخي از اين باورها اشاره کرد: " هيچ کنترلي بر افکارم ندارم"، " اگر افکار خشونت با به ذهنم خطور کند، بر خلاف ميل خود، طبق اين افکار عمل مي کنم" و پرخاشگري کاري مفيد و راهگشا است". فراشناخت درماني با بازبيني هيجاني و خود تنظيمي شناختي و انگيزه بخشي براي کنترل تفکر مي تواند رفتار و هيجان هاي منفي مانند پرخاشگري را کاهش دهند. با توجه به نتايج به دست آمده فرضيه سوم مبني بر اثر درمان فراشناختي بر کاهش پرخاشگري فيزيکي مورد تاييد قرار گرفت.

دو متغير نوجواني و جنسيت، مي تواند نقش مهمي در پيش بيني پرخاشگري باشد. نتايج پژوهش واحدي، مقدم، حسيني نسب و فتحي آذر (1387) و همچنين مطالعات شهيم و همکاران (1385) به همراه نظريه پردازاني همچون، ريس و بير (1997) نشان داده است که پسران، پرخاشگري فيزيکي بيشتري نسبت به دختران نشان مي دهند. با توجه به نتايج پژوهش حاضر، مي توان اين تبيين را مطرح کرد که با گذشت زمان، مقابله هاي نا کار آمد و ناسازگارانه، مي تواند اين تفکر را در فرد ايجاد کند که رفتارها و افکارهايش، کنترل ناپذير مي باشد. سندرم شناختي – توجهي تبيين مناسبي براي تداوم همه اختلال فراهم مي سازد.

تببين اساسي وجود و تداوم پرخاشگري فيزيکي بر طبق سندرم شناختي – توجهي مي تواند اين باشد، که انديشناکي مداوم در رابطه با پاسخ گويي پرخاشگرانه و هيجان شامل عاطفه مانند خشم، توجه به تهديد و رفتار هاي مقابله اي غير مفيد، ديدگاه و باور افراد درباره خود و اطرافيان را با تفکر و پاسخ تکرار شونده مواجهه سازد. همچنين، باورهاي مثبت و منفي در ارزيابي تهديد و در نتيجه شيوه پاسخ گويي پرخاشگرانه فرد تاثير گذار خواهد بود. براي مثال، باور مثبت براي کسب حق، و عدم تمسخر دوستان بايد به شيوه پرخاشگرانه عمل کرد، احساس تهديد را تداوم مي بخشد، در حالي که باور منفي هيچ کنترلي بر انديشناکي ندارم.

در نتيجه در اين پژوهش با حذف سندرم شناختي – توجهي از طريق تکنيک هاي نظير؛ جلوگيري و جايگزيني تهديد يابي، چالش با باورهاي مثبت درباره استفاده از از راهبردهاي خاص مانند پرخاشگري فيزيکي، ممکن است مانع از پردازش هيجاني شود که در نهايت با کاهش پرخاشگري فيزيکي و قابليت بهيه درمان فراشناختي را نشان دهد. لي (1981، به نقل از هيل و ونسون، 2002) ، آگاهي فراشناختي تكليف (شامل آگاهي هاي فرد (درباره ماهيت يك تكليف و پردازش مورد نياز براي آن است) را بررسي كرده است و به اين نتيجه رسيده است كه آگاهي فراشناختي تكليف شخصيت هاي پرخاشگر در سطح پايين است و اين امر موجب مي شود كه آن ها در موقعيت هاي مختلف اجتماعي به جنبه هاي مختلف وظايف و تكاليف اجتماعي خود توجه نكنند و پرداز شهاي لازم براي آ نها را انجام ندهند.

4- با توجه به فرضيه چهارم که عبارت بودند از: درمان فراشناختي بر کاهش پرخاشگري کلامي اثر دارد. در مدل فراشناختي، علل اختلال روانشناختي را؛ سندرم شناختي- توجهي تلقي مي کند. اين سندرم ماحصل تاثير باورهاي فراشناختي بر الگوهاي نظارتي و کنترلي است. چهارچوب کلي مدل فراشناختي بيانگر آن است که درمان مي تواند بر سطوح و جنبه هاي مختلف سيستم متمرکز شود. براي دستيابي به اين هدف بايد به بيماران مهارت هاي جديدي آموزش داد تا بتوانند به شيوه اي انعطاف پذير و غير تمرکز گرايانه به حوادث دروني پاسخ دهند. با انجام چنين تمرين هايي، افرادي با پرخاشگري، مي توانند از افکار و تجارب خود فاصله بگيرند و از اين طريق بتوانند برنامه هاي فراشناختي لازم براي کنترل تاثيرات مولفه ي تهديد يابي و نگراني و انديشناکي بر سبک مقابله اي و پردازش هيجاني را افزايش داده و موجب خود تنظيمي بيشتر و کاهش رفتارهاي پرخاشگري شود.

يکي ديگر از تکنيک هاي بسيار کار آمد در فراشناخت درماني، توجه آگاهي انفصالي است که در درمان بيماراني با اختلالات خلقي، افسردگي و اضطراب مزمن بسيار مورد توجه قرار مي گيرد. اين تکنيک سبب افزايش انعطاف پذيري سبک تفکر و همچنين ايجاد الگوي جديدي درباره اهميت افکار و باورها مي شود. نتايج پژوهش حاضر نشان داد که به کارگيري تکنيک توجه آگاهي انفصالي به همراه اسناد سازي مجدد کلامي و در پي آن چالش با باورهاي فراشناختي مربوط به حرمت نفس منفي نسبت به خود، در آزمودني هايي با عزت نفس پايين، ابزار مفيدي براي تسهيل تغيير فراشناختي و در نتيجه افزايش عزت نفس در نوجوانان بزهکار مورد استفاده قرار گيرد. در مجموع، يکي از قابليت هاي رويکرد فراشناختي امکان استفاده از آن به صورت يک درمان استاندارد واحد که موثر براي اختلال هاي مختلف است (ولز، 2009 ).

درمان هاي روان شناختي معمولا ترکيبي از روش هايي هستند که برگرفته از منابع مختلف مي باشند. درمانگران بيشتر از روش هايي استفاده مي کنند که اثر بخش بودن درمان ها بر اساس تجربياتشان مي باشد. نظريه فراشناختي با ارائه مدلي پويا از پردازش و کنترل ذهني غير انطباقي، زمينه را براي توسعه تکنيک هاي درماني مبتني بر حمايت هاي تجربي و نظري، فراهم کرده است که مکانيسم ها و فرايندهاي روانشناختي علي را کاملا اختصاصي را مورد آماج قرار مي دهند (ولز، 2009 ).

در نتيجه مي توان گفت، فراشناخت درماني در عمل، مي تواند در نوجواناني با ناسازگاري و اختلال هاي روانشناختي به ويژه با پرخاشگري کلامي و فيزيکي و نيزبا عزت نفس پايين خانوادگي و اجتماعي، موثر واقع شود. در کل، نتايج تحقيق حاضر اثر بخشي درمان فراشناختي را به عنوان روشي براي افزايش عزت نفس و کاهش پرخاشگري نوجوانان به ويژه گروه بزهکار مي باشد.

کاربرد این مطلب:

نقد پایان نامه، آموزش روش تحقیق، منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی