مشخصات این پایان نامه:
 
منابع فارسی و لاتین: دارد
پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
پیوست و پرسشنامه: دارد
فهرست مطالب: دارد
کاربرد این مطلب: نقد پایان نامه، آموزش روش تحقیق، منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی
تعداد صفحه: 159
نوع فایل: word کد Psy041
برای دانلود فایل کامل این پایان نامه به ادامه مطلب بروید...

بخش هایی از فصل پنجم این پایان نامه:

مقدمه هدف از پژوهش حاضر بررسی ابعاد پردازش شناختی در دانش آموزان با اختلال های یادگیری بوده است. در فصل حاضر، نتایج حاصل از تحلیل داده ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تبیین های احتمالی برای نتایج بدست آمده، ارائه می شود. سپس کاربردهای نظری و عملی، محدودیت ها و پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی مطرح می گردد.

5-2- تحلیل سوالات پژوهش در پاسخ به نخستین پرسش تحقیقاتی مبنی بر اینکه آیا بین ابعاد مختلف مقیاس ارزیابی پردازش شناختی (پردازش شنوایی، پردازش بینایی، پردازش متوالی، پردازش مفهومی، سرعت پردازش و توجه) در میان دانش آموزان با اختلال یادگیری تفاوت وجود دارد، یافته های پژوهش حاضر نشان داد که در بین ابعاد مقیاس پردازش شناختی تفاوت معنی داری وجود دارد و بین کودکان گروه نمونه کمترین میانگین مربوط به بعد پردازش متوالی و پس از آن بعد توجه می باشد که با یافته های پژوهش بیل (1990)، نیدن و همکاران (1999)، کورکمن و پسونن (1994) عابدی و همکاران (1387) و رضایی و سیف نراقی (1385) همسو می-باشد مهارت های توجه به این اشاره دارد که چگونه یک فرد قادر به تمرکز بر فعالیت ها به ویژه در کلاس درس می باشد توانایی یک دانش آموز برای حفظ توجه به وظایف به وضوح اثراتش را در یادگیری و پردازش اطلاعات نشان می دهد. بسیاری از افراد با اختلال یادگیری نشانه هایی از مشکلات توجه را نشان می دهند که ویژه ترین آن ها حواسپرتی، دامنه توجه کوتاه، تکانشگری، مشکلات خود تنظیمی، تحرک بیش از حد، حافظه کاری ضعیف، گرایش به رویای روز و غیره که گاهی با رفتارهای اقدام کردن همراه است (مامن، 2002) که ممکن است نتیجه ناراحتی جسمی، مسائل عاطفی، علاقه و عوامل انگیزشی یا مشکلات خودتنظیمی باشد. الگوی مداوم از مشکلات از جمله عدم توجه، بیش فعالی و یا تکانشگری یا هر ترکیبی از این ها، ممکن است در نتیجه یک بیماری بیولوژیکی شناخته شده مانند اختلال نقص توجه و بیش فعالی باشد (وزارت آموزش و بریتیش کلمبیای کانادا، 2011).

کودکانی که نقص توجه دارند به احتمال زیاد مشکلات اجتماعی نیز دارند زیرا بیش از حد منفعل، خجالتی هستند و بیشتر در معرض ابتلا به اختلالاتی مانند اضطراب یا افسردگی هستند و تمایل به انزاوای اجتماعی دارند، اغلب درون گرا هستند به آرامی و کندی پاسخ می دهند که ممکن است توسط دیگران منزوی، بی علاقه یا بی توجه تفسیر شوند، نقص خواندن، مشکلات محاسبات ذهنی ریاضی و زبان در این کودکان زیاد می باشد مشکلات زبان اغلب اشاره به این دارد که قسمتی از وظایف زبان بخصوص آن هایی که کلامی هستند فشار زیادی را بر حافظه کاری تحمیل می کنند، نقص عمده در حافظه کاری، بخصوص پردازش شنیداری دارند زیرا نیازهای آن در مکان هایی از حافظه کاری است. از ویژگی های تعداد زیادی از این کودکان زمان واکنش و سرعت پردازش خیلی آهسته است.

مشکلاتی برای حفظ انگیزه کافی برای تکمیل یک کار دارند و معمولا خیلی سریع بی حوصله می شوند اما زمانی که در فعالیتی درگیر می شوند که از آن لذت می برند قادر می شوند با موفقیت بر حواسپرتی خود غلبه کنند و برخی از آن ها برای جبران سطح انگیختگی پایین ممکن است در جستجوی خطراتی باشند تا سطح تحریک و توجه خود را افزایش دهند. علت اصلی نقص توجه شناخته شده نیست اما از علت های احتمالی می توان به الگوی وراثت، مشکلات دوران بارداری، عوارض زمان تولد یا آسیب های عصبی پس از آن اشاره کرد البته شواهد اندکی نشان می دهند که عوامل زیست محیطی، مواد غذایی مثل رنگ ها، مواد قندی غیره دخیل هستند (دایموند ، 2005). تحقیقات و مشاهدات بیشترین ارتباط را بین بعد توجه و پردازش متوالی نشان داده اند در واقع، دانش آموزان با کمبود توجه اغلب تعداد زیادی از همان مشکلات یادگیری را نشان می-دهند که دانش آموزان با ضعف پردازش متوالی دارند. بیشترین میانگین مربوط به بعد پردازش بینایی می باشد که با یافته پژوهش ویلر و همکاران (2002) و سیما شیرازی و همکاران (1386) که حاکی از این است که مهارت های ادراک بینایی در کودکان با اختلال یادگیری با کودکان عادی تفاوت معنی داری ندارد منطبق است و با یافته های پژوهش جرجیو و همکاران (2012)، کانلون و همکاران (2009)، ویلمر و همکاران (2004)، بشرپور و همکاران (1391)، علیرضایی مطلق و همکاران (1386)، درتاج و ربیعی (1385)، سیف نراقی و رضایی (1385)، نریمانی و رجبی (1384) و علیزاده (1373) ناهمخوان است.

ادراک بینایی فرآیندی است که توسط آن اطلاعات بینایی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در این روند، بینایی با داده های حسی دیگر و تجارب گذشته یکپارچه می گردد. ادراک بینایی به فرد امکان می دهد تا قضاوت دقیقی از اندازه، شکل، رنگ و ارتباطات فضایی اشیاء داشته باشد (اسچنیک ، 2006). برای اینکه فرد بتواند فعالیت های روزمره زندگی خود را به خوبی انجام دهد نیاز به پردازش اطلاعات بینایی دارد و در صورتی که ادراک بینایی در فردی دچار اشکال شود، عملکرد او در فعالیت های روزمره زندگی مثل غذا خوردن، لباس پوشیدن، رانندگی، تعاملات اجتماعی، اشتغال، خواندن، نوشتن و غیره دچار اشکال می شود (یومفرد و جیول ، 2007 ).

بین ادراک بینایی، خواندن و نوشتن که مهارت های اصلی تحصیلی هستند ارتباط وجود دارد و برای اینکه فرد بتواند بخواند باید محرک های بینایی را به خوبی پردازش کند و همچنین از لحاظ واج شناختی مشکلی نداشته باشد (کولپ، ادوارد و میچل ، 2002). دلایل متفاوت بودن یافته های پژوهشی در ابعاد مختلف پردازش شناختی را می توان به چند عامل نسبت داد: 1- تفاوت در حجم نمونه یا ابزارهای مورد استفاده 2- تفاوت دیدگاه ها در امتیازدهی به مقیاس پردازش شناختی. در پژوهش حاضر فرم های نمره دهی توسط والدین تکمیل شد اما در پژوهش های دیگر از دیدگاه معلمان یا دیدگاه تلفیقی (والدین- معلمان) اختلال های پردازش شناختی را مورد بررسی قرار داده اند.

3- در پژوهش حاضر کودکان دارای اختلال یادگیری دارای بالاترین توانایی در بعد پردازش بینایی بودند. این یافته می تواند در آموزش کودکان بکار گرفته شود و در آموزش آنان از این کانال یادگیری استفاده بیشتری بعمل آید. در پاسخ به دومین سوال پژوهش مبنی بر اینکه آیا مقیاس پردازش شناختی از روایی قابل قبولی برخوردار است، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مقیاس پردازش شناختی دارای روایی قابل قبولی جهت استفاده در ایران می باشد. در این مطالعه جهت بدست آوردن روایی مقیاس پردازش شناختی از روش همبستگی درونی استفاده شد و ضریب همبستگی از 37/0 تا 77/0 متغییر بود. بیشترین همبستگی سوال های پرسشنامه در سوال هشتم زیر مقیاس توجه، مبنی بر وجود توانایی برنامه ریزی و تقسیم فعالیت ها به بخش های کوچکتر و یا مراحل ساده تر ، مشاهده شد.

در واقع شاید بتوان سوال هشتم زیر مقیاس توجه را با ثبات ترین سوال پرسشنامه نام برد. در واقع، این مسئله قابل پیش بینی است که برای کودکان با اختلال یادگیری ضعف در برنامه ریزی و تقسیم فعالیت ها به بخش های کوچکتر ذکر شده است. در پاسخ به سومین پرسش پژوهش مبنی بر اینکه آیا مقیاس پردازش شناختی از پایایی قابل قبولی برخوردار است، از روش ضریب آلفای کرونباخ جهت بررسی همسانی درونی هر یک از ابعاد پرسشنامه استفاده شد که نتایج پژوهش نشان داد که ضریب آلفای کرونباخ مقیاس برای نمره کل 89/0 و برای زیر مقیاس های پردازش شنوایی 76/0، پردازش بینایی 72/0 ، پردازش متوالی 77/0، پردازش مفهومی 73/0، سرعت پردازش 79/0، توجه 77/0 است که در حد مطلوب قرار دارند.

در پاسخ به چهارمین پرسش پژوهش مبنی بر اینکه آیا بین دختران و پسران با اختلال یادگیری با توجه به عامل پایه تحصیلی در ابعاد مقیاس پردازش شناختی تفاوت وجود دارد، نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که در بین کودکان در پایه های تحصیلی مختلف از نظر ابعاد پردازش شنوایی، پردازش بینایی، پردازش مفهومی، پردازش متوالی و توجه تفاوت معنی داری وجود ندارد و تنها در بعد سرعت پردازش در بین کودکان در پایه های مختلف تفاوت معنی داری دیده شد که این یافته مطالعه حاضر با پژوهش بارت (1965)، خیاط زاده ماهانی (1382)، درتاج و ربیعی (1385)، امیریانی و همکاران (1390) که گزارش کرده اند که تفاوت معنی داری در شیوع اختلال های پردازش شناختی در مقاطع تحصیلی مختلف وجود دارد ناهمسو است.

در بین دختران و پسران در ابعاد پردازش شنوایی، پردازش مفهومی و سرعت پردازش تفاوت معنی داری وجود دارد و مشکلات دختران بیشتر از پسران بود. مطالعات متعددی در مورد تفاوت های جنسیتی در زمینه پردازش شناختی صورت گرفته است.

ریتیو، لامونید و هایندمن (2003)، بریتو و سانتوس (1996)، افتخاری و سعداللهی (1385)، دهقان (1383)، خیاط زاده ماهانی (1386)، دالوندی (1382)،صیادی (1386) در مطالعات خود گزارش کرده اند که بین دختران و پسران در پردازش شناختی تفاوت معنی داری وجود ندارد که این نتایج، با نتایج پژوهش حاضر منطبق نیست اما برخی از مطالعات نشان می دهند که بین دختران و پسران تفاوت معنی داری وجود دارد و پسران را در زمینه پردازش شناختی دارای مشکلات بیشتر ارزیابی کرده اند که این یافته ها ناهمسو با یافته پژوهش حاضر است، در این زمینه می توان به مطالعات لاهی، لیفتون، اسپراداتو و بیگس (19980)، سیمین قلم و علی بخشی (1390) اشاره کرد. توریا، هریس و گراهام (1999) گزارش کرده اند که بین دختران و پسران در عملکردهای شناختی تفاوت معنی داری وجود دارد و دختران در زمینه حافظه دیداری بهتر از پسران عمل می کنند که این نتیجه نیز با یافته پژوهش حاضر مغایر است.

درتاج و ربیعی (1385) گزارش کرده اند که در مهارت های ادراک بینایی در میان دانش-آموزان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود دارد، وجوه نقص در ادراک بینایی در دختران بیش از پسران منجر به اختلال خواندن می شود که این یافته همسو با یافته پژوهش حاضر است. تفاوت یافته های موجود در این پژوهش با سایر پژوهش ها بیشتر مربوط به توجه به ابعاد پردازش شناختی در پژوهش حاضر بوده است، در برخی از پژوهش های دیگر عملکرد شناختی بصورت کلی در دختران و پسران مورد مقایسه قرار گرفته است.

کاربرد این مطلب:

نقد پایان نامه، آموزش روش تحقیق، منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی