مشخصات این پایان نامه:
 
منابع فارسی و لاتین: دارد
پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
پیوست و پرسشنامه: دارد
فهرست مطالب: دارد
کاربرد این مطلب: نقد پایان نامه، آموزش روش تحقیق، منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی
تعداد صفحه: 105
نوع فایل: word کد Psy173
برای دانلود فایل کامل این پایان نامه به ادامه مطلب بروید...

بخش هایی از این پایان نامه:

مقدمه:

طبق نظر اریکسون آخرین مرحله از مراحل تحول روانی اجتماعی را میتوان مرحله شکفتگی و رشد یافتگی در مقابل نومیدی نامید . به اعتقاد اریکسون، افرادی که احساس می‌کنند زندگی خود را به طور کامل سپری کرده‌اند از صفا و آرامش بیشتری برخوردارند، در حالی‌که فرد نومید علی‌رغم نفرت ظاهری نسبت به زندگی، خواستار آن است که بار دیگر بخت یک زندگی دوباره به او داده شود تا همه چیز را از سرگیرد (منصور، دادستان، 1376).

در طی دوران سالمندی که از 65 سالگی آغاز میگردد فرد سالمند بع علت کاهش تدریجی در عملکرد سیستم های بدن از جمله قلب و عروق-تنفس و .....از یک فرد بالغ و سالم به فردی ضعیف با کاهش در ظرفیتهای فیزیولوژیک و افزایش ابتلا به بیماریها تبدیل میگردد(رکوعی1384).در واقع در دوران سالمندی علاوه بر این‌که میزان سلامتی بر چگونگی رفتار و زندگی سالمند تاثیر دارد، شرایط موجود در محیط اجتماعی نیز بر آن‌ها اثر می‌گذارد(غفارپور1384). وضع مالی سالمند و حمایت‌های اجتماعی از او، فقر مالی و عدم حمایت‌های اجتماعی دولت‌ها و یا سازمان‌های مسئول دیگر، بر کیفیت زندگی سالمندان در جامعه تاثیر بسیار دارد. (میشارا، 1367).

بر اساس تحقیقات انجام گرفته یکی از اختلالات شایع در دوران سالمندی افسردگی است که بنابر آمار جهانی دومین اختلال در دوران سالمندی محسوب میشود(تابان1384).گرچه افزایش سن به تنهایی عاملی برای افسردگی به شمار نمی آید اما از دست دادن عزیزان به ویژه همسر-دوری از فرزندان به در جوامع امروزی حتی در کشور ما که خانواده های گسترده جای خود را به خانواده های هسته ای داده اند-ابتلا به بیماری های جسمی مزمن-افت قوای شناختی و توجه اندک به سالمندان همگی یک فرد سالمند را مستعد ابتلا به افسردگی میکند(کاظمی1388).در طی دوران سالمندی که چشم خوب نمی بیند مطالعه مشکل می شود و بسیاری از سرگرمیها جایگاه خود را از دست می دهند بنابراین استفاده از موسیقی بسیار مفید بوده و مشکلات چندگانه سالمندان را کاهش می دهد(نلسون و همکاران2003).

در سالمندان توجه به این امر ضروری است که موسیقی سبب می شود آستانه تحمل درد بالا رئد تپش قلب –اضطراب و افسردگی نیز کم شود یا از بین رود(ملکوتی1385).بطور کلی موسیقی درمانی در کاهش احساس تنهایی –ترس از آینده مشکلات جسمی-احساس طرد از خانواده و افسردگی نقش بسزایی دارد(پاکدامن و همکاران1389). پژوهش حاظر به بررسی رابطه ی بین موسیقی درمانی و افسردگی سالمندان ساکن در خانه سالمندان شهر ایلام پرداخته است.

فرضیه اصلی این تحقیق این است بین موسیقی درمانی و احساس افسردگی سالمندان ساکن در خانه سالمندان شهر ایلام رابطه وجود دارد. هدف اصلی از این پژوهش مشخص کردن رابطه بین موسیقی درمانی و احساس افسردگی سالمندان ساکن در خانه سالمندان شهر ایلام می باشد . جامعه آماری این تحقیق را سالمندان ساکن در خانه سالمندان شهر ایلام تشکیل میدهند كه از بین 48/ نفر از سالمندان نمونه به تعداد48نفر انتخاب شدکه در انتخاب نمونه ها از روش سرشماری استفاده شد. دراین فصل ابتدابه یافته های تحقیق و همچنین بحث و نتیجه گیری باتوجه به اهداف، فرضیه های تحقیق موردبحث وبررسی ودرنهایت پیشنهادات لازم برای تحقیقات بعدی و محدودیتهای موجودداده می شود.

5-2 بحث ونتیجه گیری

با توجه به یافته های فصل چهار پاسخ دهندگان زن 30 نفر معادل 5/67درصد و پاسخ دهندگان مرد 18 نفر معادل 5/37 درصد نمونه را به خود اختصاص داده اند .میانگین افسردگی سالمندان قبل از اجرای موسیقی درمانی 9/6بود که بعد از اجرای موسیقی غمگین میانگین نمرات افسردگی به 33/12رسید اما این مقدار پس از شنیدن موسیقی شاد به میانگین9/0رسید .همچنین میانگین افسردگی در زنان بعددر ابتدا 7665/5بود بعد از اجرای موسیقی غمگین این مقدار بیشتر شده و میانگین برابر3/11شد و همین مقدار بعداز شنیدن موسیقی غمگین به میانگین6/0رسید .

در مردان نیز در ابتدا میانگین افسردگی 7661/9بود که با شنیدن موسیقی غمگین میانگین برابر شد با 6550/14ونیز بهداز شنیدن موسیقی شاد میانگین به 4444/1رسید .همانطور که مشاهده میشود میزان افسردگی در مردان در ابتدا بسیار بیشتر از زنان بوده وپس از شنیدن موسیقی غمگین این میزان افسردگی در مردان حتی بیشترنیز شده است. این در حالی است که شنیدن موسیقی شاد در زنان باعث کاهش چشمگبر افسردگی در آنان گشته است.

5-3 تبیین فرضیات پژوهش

5-3-1- فرضیه اول بین موسیقی درمانی و احساس افسردگی سالمندان تفاوت معنی داری وجود دارد. میانگین بدست آمده درباره تاثیر متغیر موسیقی درمانی بر متغیرافسردگی در ابتدا برابر با 9167/6است و مقدار p=0/000 و این فرضیه در سطح اطمینان 95/0 قرار دارد. میانگین پس از اجرای موسیقی درمانی تغییر کرده و پس از شنیدن موسیقی غمگین این میانگین بیشتر شده و عددی برابر با33/12 ونیز پس از شنیدن موسیقی شاد میانگین برابر با 9/0شده است .

بنابراین بین موسیقی درمانی و افسردگی ارتباط معنی داری وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر با نتایج پژوهش سهرابی و ذوالفقاری که افسردگی را درسالمندان ساکن در خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منازل شخصی بررسی کردند –نشان دادند سالمندان به علت جدا شدن از اجتماع و دور شدن از عزیزان خود دچار افسردگی میشوند و نتایج تحقیقات زاده محمدی _کاربرد موسیقی در پزشکی- که موسیقی را به عنوان ابزاری برای دفاع از خود در برابر افسردگی و تنهایی میداند و نیز نتایج لهوتن که موسیقی را در درمان غمگینی و افسردگی موثر دانست همخوانی دارد.

5-3-2 فرضیه دوم بین موسیقی درمانی و احساس افسردگی زنان و مردان سالمند تفاوت معنی داری وجود دارد. میانگین بدست آمده درباره تاثیر متغیر موسیقی درمانی بر متغیرافسردگی در زنان و مردان سالمند در ابتدا برا ی مردان برابر با 1667/9بوده پس از شنیدن موسیقی غمگین میانگین برابر با 0556/14و پس از شنیدن موسیقی شاد میانگین برابر4444/1شده است در زنان نیز در ابتدا میانگین برابر5667/5بوده که با شنیدن موسیقی غمگین میانگین برابر3/11شده و با شنیدن موسیقی شاد میانگین به عدد9/0رسیده است و مقدار p=0/000 و این فرضیه در سطح اطمینان 95/0 قرار دارد. بنابراین میتوان گفت بین موسیقی درمانی و احساس افسردگی در زنان و مردان سالمند رابطع مهنی داری وجود دارد. نتایج بدست آمده با نتایج کولینز و کلووسکی که نشان دادند افسردگی مردان به علت بازنشتگی و دور شدن از اجتماع بیشتر از زنان است و همچنین این نتایج با نتایج بوراک بر روی زنان باردار که نشان داد موسیقی درمانی میتواند بر افسردگی و اضطراب زنان به علت افزایش حس خود دوستی و احساس مقبولیت در خود یشتر تاثیر داشته باشد همخوانی دارد. اما با نتایج کارل و کندی که افسردگی زنان را بیشتر از مردان بیان داشتند نا همخوان است.

5-3-3 فرضیه سوم بین موسیقی شاد و احساس افسردگی در زنان سالمند تفاوت معنی داری وجود دارد. میانگین افسردگی بدست آمده در زنان در ابتدا برابر5667/5بوده پس از شنیدن موسیقی شاد این میانگین به 9/0رسیده است و چون :000/0Pبوده است و این فرضیه در سطح اطمینان 95/0درصد است پس بنابراین بین موسیقی شاد و احساس افسردگی در زنان سالمند رابطه وجود دارد.

کاربرد این مطلب:

نقد پایان نامه، آموزش روش تحقیق، منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی