مشخصات این پایان نامه:
موضوع پایان نامه: ارزيابي رابطه بين نسبت هاي مرتبط با قيمت معاملاتي با بازده سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
منابع فارسی و لاتین: دارد
پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
پیوست و پرسشنامه: دارد
فهرست مطالب: دارد
کاربرد این مطلب: نقد پایان نامه، آموزش روش تحقیق، منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی
تعداد صفحه: 139
نوع فایل: word کد MG020
برای دانلود فایل کامل این پایان نامه به ادامه مطلب بروید...

بخش هایی از این پایان نامه:

مقدمه

شاید یکی از مهترین بخش های یک تحقیق فصل نتایج و پیشنهادات آن باشد. بیشتر کوشش هایی که در فرایند تحقیق صورت می گیرد درواقع برای دستیابی به نتایج وپیشنهادات تحقیق است. چرا که هدف از انجام تحقیق یافتن راه حل برای مشکلاتی است که وجود دارند و یا در طی تحقیق و پژوهش بروز می کنند و شناسایی می شوند گاهی این مشکلات هزینه وانرژی زیادی در جامعه هدر داده و کارایی واثر بخشی را کاهش می دهند ومانه رسیدن به نتایج مورد نظر و ارزشمند می گردند.

از طریق تحقیق می توان این مشکلات و راه حل های رفع آنها را پیش بینی و مهیا کرد و اقدامات مناسب را انجام داد تا درنهایت کارایی واثربخشی افزایش یابد که در این فصل نیز با بررسی نتایج بدست آمده پیشنهاداتی ارائه خواهیم کرد تا به این مهم دست یابیم. ماحصل نتایج حاصل از مطالعات وبحث های نظری و تحقیقات میدانی وپیشینه های تحقیقاتی وتجزیه وتحلیل داده ها بیانگر نتایجی است که در ادامه محقق به آن می پردازد . ابتدا سعی می شود نتایج تحقیق تشریح گردیده و سپس به ذکر پیشنهادهایی مربوط به نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق بپردازیم که به تصمیم گیرندگان در بازار سهام کمک خواهند نمود تا در تصمیمات مالی خود دقت بیشتری داشته باشند وبه طور منطقی ودقیق در زمینه سرمایه گذاری سهام در صنعت سیمان تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند.

5-2خلاصه، اهداف و یافته های تحقیق

این پژوهش به منظور مقایسه وارزیابی ضرایب قیمت درتعیین بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده (صنعت سیمان) در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است . این تحقیق، از نوع توصیفی –کاربردی است که با استفاده از تحلیل داده های عینی انجام گرفته است. تعداد کل جامعه هدف کلیه شرکتهای پذیرفته شده (صنعت سیمان) در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال 1383ال1389 می باشد که با توجه به داده های عینی موجود به مقایسه و ارزیابی ضرایب درتعیین بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده (صنعت سیمان) در بورس اوراق بهادار تهران پرداختیم.

هدف اصلی این تحقیق مقایسه و ارزیابی ضرایب قیمت(انواع ضرایب قیمت) در تعیین بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده (صنعت سیمان ) در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای دستیابی به این هدف رابطه بین انواع ضرایب قیمت وبازده سهام را می سنجد ومقایسه می کند.

انواع ضرایب قیمت در این تحقیق عبارت است از EV/EBITDA ,P/CFO,P/S,P/B,P/E از این رو این تحقیق دارای اهداف فرعی زیر می باشد: - ارزیابی رابطه ضریب P/E وبازده سهام شرکتهای پذیرفته شده(صنعت سیمان) .

- ارزیابی رابطه ضریب P/B وبازده سهام شرکتهای پذیرفته شده(صنعت سیمان).

- ارزیابی رابطه ضریب P/S وبازده سهام شرکتهای پذیرفته شده(صنعت سیمان).

- ارزیابی رابطه ضریب P/CFO وبازده سهام شرکتهای پذیرفته شده(صنعت سیمان).

- ارزیابی رابطه ضریب EV/EBITDA وبازده سهام شرکتهای پذیرفته شده(صنعت سیمان).

- مقایسه ارزیابی رابطه بین ضرایب EV/EBITDA ,P/CFO,P/S,P/B,P/E و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده (صنعت سیمان).

- نتایج تحقیقات گذشته در ایران مانند تحقیق رضا فلاح، حاکی از روابط معنادار بین P/E,EPS با بازده سهام شرکتها در بورس تهران می باشد.

اما این روابط ضعیف هستند.

همچنین در تحقیق اتاق سعید عباسی مشخص شد که میان بازده با(نسبت گردش نقدی، نسبت کفایت نقدی، نسبت جریان نقدی و ارزش روز سهم به ارزش دفتری( P/B) رابطه ای وجود ندارد. نتایج تحقیقات خارجی مانند تحقیق محمد عرفان خان در بورس کشور پاکستان نشان می دهد ضرایب متغیرهای مستقل(MB,P/E) از نظر آماری کم اهمیت هستند، این بدان معنی است که بازده سهام به هریک از این دو متغیر وابسته نمی باشد. علاوه بر ضرایب کم اهمیت متغیرهای مستقل ضرایب تعین هر مورد نیز خیلی پایین می باشد.

این بدان معنی است که درصد تغییرات بازده سهام که به وسیله این دو متغیر توضیح داده شده است خیلی پایین است. با توجه به نتایج تحقیقات قبلی، نتایج تحقیق حاضر به شرح زیر است:

در مورد آزمون فرضیات اول تا پنجم برای ارزیابی رابطه بین ضرایب قیمت با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده (صنعت سیمان) از ضریب همبستگی پیرسون و برای داده های ادغام شده از تحلیل پانلی استفاده شده است. و این نتیجه حاصل شده است که ضریب همبستگی پیرسون بین ضرایب EV/EBITDA ,P/CFO,P/S,P/B,P/E و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده (صنعت سیمان) به ترتیب 16/0-15/0-95/0-177/0 است و سطح معناداری متغیرهای مستقل مذکور به ترتیب 36/0 -47/38-0/239-%و27/0 می باشد که سطح معناداری متغیرهای EV/EBITDA , P/S,P/B,P/E از سطح معنی داری استاندارد (5%) کمتر می باشد.

بنابراین بین ضرایب EV/EBITDA , P/S,P/B,P/E و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده (صنعت سیمان) رابطه معناداری وجود دارد اما این رابطه منفی و معکوس می باشد و در نتیجه فرضیات اول و دوم سوم وپنجم مورد قبول قرار می گیرد .

اما سطح معناداری ضریب P/CFO از سطح معنی داری استاندارد (5%) بیشتر می باشد. لذا بین ضریب P/CFO و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده (صنعت سیمان) رابطه معناداری وجودندارد بنابراین فرضیه چهارم مورد قبول نمی باشد.

نتایج حاصل از تحلیل پانلی در مورد فرضیات اول تا پنجم دقیقا مطابق با آزمون همبستگی پیرسون می باشد. جهت بررسی تفاوت کارایی بین ضرایب EV/EBITDA ,P/CFO,P/S,P/B,P/E بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده( صنعت سیمان) از قدر مطلق اماره t تحلیل پانلی استفاده شده است بدین گونه که بالاترین رقم قدر مطلق مذکور بالاترین اثر را دارد، دراین مدل با توجه به قدر مطلق اماره t متغیرهای دارای رابطه معنی دار با متغیر وابسته نتیجه می گیریم که ضرایب EV/EBITDA,P/B,P/Eکه قدر مطلق اماره t به ترتیب باشد دارای بیشترین اثر درتعیین بازده سهام می باشند.

بنابراین فرضیه ششم مورد قبول قرار می گیرد.

5-3 پیشنهادها

5-3-1 پیشنهادهای کاربردی

1-پیشنهاد می گردد سازمان بورس اوراق بهادار تهران علاوه بر ضریب P/E ضرایب دیگر از جمله EV/EBITDA,P/CFO,P/S,P/B سهام شرکت را ارائه می کند تا از حباب قیمتها تا اندازه ای جلوگیری شود و سرمایه گذاران کمتری، متضرر شوند.

2- با توجه به نتایج این تحقیق به سرمایه گذاران توصیه می شود برای دستیابی به بازده بالاتر اقدام به خرید سهامی با ضرایب EV/EBITDA, P/S,P/B پایین تر بکنند و همچنین ریسک اینگونه سهام کمتر است.

5-3-2 پیشنهاد برای تحقیقات آتی

1- پیشنهاد می شود طی تحقیق سودمندی ضرایب قیمت توجیه شده درارزشیابی سهام بررسی شود.

2- پیشنهاد می شود تحقیقی در زمینه رابطه بین ضرایب قیمت و متغیرهای کلان اقتصادی انجام شود.

3- یک تحقیق کامل می تواند در مورد رابطه بین ضرایب قیمت و هزینه های سرمایی مالکانه( نرخ بازده مورد انتظار سهام عادی) انجام شود.

4- پیشنهاد می شود تحقیقی در زمینه تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر بازدهی شرکتهای پذیرفته شده (صنعت سیمان) انجام شود.

5- ارزیابی مقایسه ای ضرایب قیمت می تواند در سطح کل شرکت های پذیرفته شده (صنعت سیمان) در بازار اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گیرد.

 خرید آنلاین و دانلود فوری این پروپوزال (این پروپوزال در هیچ سایت مشابهی وجود ندارد) سال انتشار : 1403

69000 تومان

با نخفیف : 49000 تومان

انتخاب جدیدترین موضوعات پایان نامه روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال(دانلود نمونه کار پروپوزال)::

شماره تماس: 09011853901
ارسال سریع پیام