مشخصات:
موضوع پروپوزال: بررسی رابطه نگرش مذهبی ، خود پنداره و حمایت اجتماعی با رضایت شغلی زنان کارمند در دانشگاه های شهر کرمان
منابع: دارد
پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
کاربرد این مطلب: آموزش پروپوزال و پایان نامه نویسی نویسی ، الگوی پایان نامه و پروپوزال نویسی قابل استفاده برای اساتید درس روش تحقیق، آشنایی با منابع آموزشی، آشنایی با اصول تحقیق وپروپوزال نویسی و....

کیفیت : درجه عالی

تعداد صفحه: 28 صفحه
نوع فایل: word شماره 174
برای دانلود این نمونه پروپوزال به ادامه مطلب بروید...

قسمت هایی از این پروپوزال :

هر فرد در ذهن خود تصویری از خویشتن دارد؛به عبارت دیگر، ارزشیابی کلی فرد از شخصیت خویش را خودپنداره یا خودانگاره می نامند. این ویژگی ناشی از ارزشیابی های ذهنی است که معمولا از ویژگی های رفتاری خود به عمل می آوریم (تقی زاده، 1379).

حمایت اجتماعی: تجربه يک فرد از اينکه اورا دوست دارند، از او مراقبت مي کنند، به او حرمت و ارزش مي دهند و او را بخشي از يک شبکه اجتماعي با مساعدت ها و تعهدات به شمار مي آورند(ويلس 1991،به نقل از تيلور و همکاران، 2004 )

نگرش مذهبی : يک پديده گسترده، بسيار با دوام و تاثيرگذار است و به عنوان نظام اعتقادي سازمان يافته، همراه با مجموعه اي از آيين ها و اعمال تعريف شده است که تعيين کننده شيوه پاسخدهي افراد به تجارب زندگي است(زولينگ وهمکاران،2006).

رضایت شغلی : به عبارت ساده رضايت شاخصي است كه ميزان علاقه مردم را نسبت به مشاغلشان نشان مي دهد، مجموعه اي از احساسات سازگار نسبت به شغل ،اين احساس زماني حاصل مي شود که خواسته ها، نيازها،آرزوهاوتجربه هايي که شاغل هنگام ورود به سازمان با خود دارد،ازطريق شغل برآورده شود(نعامي وزرگر،1387).

تعریف عملیاتی متغیرها خودپنداره: در این تحقیق منظور نمره ای است که از آزمودنی حاصل از پرسشنامه خودپنداره بک (1987 ) بدست می آید. حمایت اجتماعی: در اين پژوهش منظور نمره کلي کسب شده آزمودني ها در آزمون پرسشنامه حمايت اجتماعي (MOS ) است.

نگرش مذهبی : در اين پژوهش منظور نمره کلي کسب شده آزمودني ها در آزمون پرسشنامه سنجش دینداری سراج زاده(1377 ) است.

تعریف عملیاتی بعداعتقادی: در این پژوهش منظور نمره کسب شده آزمودنی ها در آزمون پرسشنامه سنجش دینداری که دارای 7 سوال اول پرسشنامه می باشد تعریف عملیاتی بعد عاطفی:در این پژوهش منظور نمره کسب شده آزمودنی ها در آزمون پرسشنامه سنجش دینداری که دارای 6 سوال دوم پرسشنامه می باشد.

تعریف عملیاتی بعد پیامدی:در این پژوهش منظور نمره کسب شده آزمودنی ها در آزمون پرسشنامه سنجش دینداری که دارای 6 سوال سوم پرسشنامه می باشد.

تعریف عملیاتی بعد مناسکی:در این پژوهش منظور نمره کسب شده آزمودنی ها در آزمون پرسشنامه سنجش دینداری که دارای 7 سوال چهارم پرسشنامه می باشد. رضایت شغلی: در این پژوهش،منظور نمره کلی است که آزمودنی در پرسشنامه ي رضایت شغلی بري فیلد و روث (1951) کسب خواهد کرد.

روش تحقیق : انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدفها و ماهیت موضوع تحقیق و امکانات اجرای آن دارد.

به سخن دیگر، هدف از انجام روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هرچه سریع تر، دقیق تر، آسان تر و ارزان تر در دستیابی به پاسخ برای پرسش یا پرسشهای تحقیق مورد نظر کمک کند (حافظ نیا، 1384: 64).

روش پژوهش تحقیق حاضر از نوع همبستگی می باشد که بررسي رابطه بين متغيرها می پردازد. جامعه آماری: جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان کارمند دانشگاه های آزاد،ملی و پیام نور شهر کرمان که در قسمت اداری مشغول به کار می باشند به تعداد 303 نفر می باشد.

کارمندان دانشگاه های ملی(213 نفر)،آزاد (58 نفر)،پیام نور (32 نفر)شهر کرمان(ملی) که در بخش متفاوت مشغول به کار هستند

 

برای مطالعه متن کامل این پروپوزال لازم است فایل آن را خرید کنید