مشخصات:
موضوع پروپوزال: نحوه ی گذراندن اوقات فراغت معلمان شهر کنگان با تاکید بر فعالیت های ورزشی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی
منابع: دارد
پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
کاربرد این مطلب: آموزش پروپوزال و پایان نامه نویسی نویسی ، الگوی پایان نامه و پروپوزال نویسی قابل استفاده برای اساتید درس روش تحقیق، آشنایی با منابع آموزشی، آشنایی با اصول تحقیق وپروپوزال نویسی و....

کیفیت : درجه عالی

تعداد صفحه: 17 صفحه
نوع فایل: word شماره 51
برای دانلود این نمونه پروپوزال به ادامه مطلب بروید...

قسمت هایی از این پروپوزال :

روش‌هاي تحقيق متعدد و متفاوتند؛ در تحقيق حاضر با توجه به اينكه هدف ما سنجش نحوه گذراندن اوقات فراغت معلمان شهرکنگان با تاکید بر فعالیت های ورزشی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی مي‌باشد. از نظرهدف در زمره تحقیقات کاربردی می باشد.

همچنین براساس نحوه گردآوری داده ها این تحقیق ازنوع توصیفی پیمایشی بیانی می باشد. از آنجایی كه این تحقیق درپی دستیابی به ویژگی هایی است كه محقق درآن ویژگی ها هیچگونه دخالت و تغییری ایجاد نمی كند و هدف اصلی صرفاً توصیف وضعیت موجود در میان معلمان می باشد درنتیجه، تحقیق حاضر از نوع توصیفی –پیمایشی بیانی است.

جامعه آماري در این پژوهش جامعه مورد مطالعه، كلیه معلمان شهرکنگاندر تمام مقاطع تحصیلی درسال تحصیلی 1393-1392 که 3934 نفراز طریق دفتر طرح و برنامه اداره آموزش و پرورش استان کنگاناعلام شده است .که از این نفرات 1585 نفرمعلم زن و 1339 نفر معلم مرد می باشند.

حجم نمونه در پژوهش حاضر300 نفر از معلمان زن و300 نفرمعلمان مردکه جمعا" 600 نفرازمعلمان سال تحصیلی 93-92 شهر کنگان براساس جدول مورگان بعنوان بخشی از جامعه تحقیق می باشد.

متغیرهای تحقیق با توجه به موضوع و اهداف طرح، متغیر های تحقیق از نظر نقش آنها در پژوهش به قرار زیرمی باشند.

- نحوه ی گذران اوقات فراغت - میزان فرسودگی شغلی - جایگاه ورزش در اوقات فراغت - میزان و نوع ورزش در اوقات فراغت - نحوه گذران اوقات فراغت معلمان زن ومرد - میزان فرسودگی شغلی معلمان زن ومرد روش نمونه گیری از بین 3934 نفر معلمان شهر کنگان در سال تحصیلی1393-1392 تعداد 600 نفر با استفاده از جدول مورگان و برحسب نسبت معلمان هر منطقه و به صورت خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب گردیدند.

روش جمع آوری داده ها و اطلاعات پس از انجام مطالعات مقدماتی پیرامون موضوع مورد بررسی، جمع آوری داده ها به دو طریق زیر انجام می گیرد.

1-مطالعات اسنادی و کتابخانه ای نظیر اسناد موجود در سازمان های ذیربط و آمارهای موجود در اداره کل آموزش و پرورش استان کنگان در سال 1392 و ارائه چهار چوب های نظری از دیدگاه صاحب نظران با استفاده از مطالعات اسنادی. 2-مطالعات میدانی جهت بدست آوردن نظر معلمان در رابطه با نحوه گذران اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت های ورزشی وارتباط آن بافرسودگی شغلی با تکمیل 600 پرسشنامه توسط معلمان، با مراجعه به اداره آموزش و پرورش کل استان کنگان و کسب مجوز از اداره آموزش و پرورش ناحیه یک و دو شهر کنگان و مراجعه به مدارس شهر کنگان و هماهنگی با اولیاء مدارس ابتدا هدف از پژوهش واطلاعات بدست آمده از آن، و تعریفی از اوقات فراغت و فرسودگی شغلی را به معلمان توضیح داده شد، سپس پرسشنامه بین معلمان توزیع و پس از پاسخگوی جمع آوری گردید.

ابزار جمع آوری داده ها برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق از پرسشنامه که شامل دو بخش است که بخش اول پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد،که جهت تهیه این پرسشنامه، پس از مطالعه دقیق روی متغیرها و تبادل نظر با اساتید و صاحب نظران، پرسشنامه ای طراحی گردید كه پس از اعمال نظارت استاد راهنما و استاد مشاور و دیگر كارشناسان،(که شامل ده نفر از اساتید دارای دکتری تربیت بدنی) و توزیع در محدوده ای معین و تجدید نظر جهت جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت. و سوالات پرسشنامه به صورت بسته پاسخ و براساس مقیاس لیكرت طراحی شدند که درجدول3-2مشخصات آنها آمده است.

 

شماره 51