مشخصات:
موضوع پروپوزال: ارزیابی اثر كيفيت زندگي كاري و رفتار شهروندي سازماني بر اثربخشي سازماني کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فارس
منابع: دارد
پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
کاربرد این مطلب: آموزش پروپوزال و پایان نامه نویسی نویسی ، الگوی پایان نامه و پروپوزال نویسی قابل استفاده برای اساتید درس روش تحقیق، آشنایی با منابع آموزشی، آشنایی با اصول تحقیق وپروپوزال نویسی و....

کیفیت : درجه عالی

تعداد صفحه: 19 صفحه
نوع فایل: word شماره 34
برای دانلود این نمونه پروپوزال به ادامه مطلب بروید...

قسمت هایی از این پروپوزال :

توجه به منابع انساني پديده اي است كه در دو دهه اخير توسعه فراوان يافته است .پارادايم ها و چارچوب هاي فكري جديد و دگرگوني ها ي عميقي كه در حوزه و عرصه منابع انساني پديد آمده، راه را براي بهره گيري بيشتر از توان و تخصص كاركنان سازمان ها هموار كرده است. بسياري از رخدادهاي سال هاي اخير كه در چارچوب عدم تمركز و كاهش لايه هاي سازماني، مديريت مشاركتي، مديريت عملكرد و نظاير آن پديد آمده اند رمز افزايش بهره وري منابع انساني محسوب مي شوند. اين مفاهيم بدين معنا است كه نگرش سازمان ها نسبت به نيروي كار دگرگون شده و از آن به عنوان سرمايه هاي هوشمند يا دارايي و منابع پر ارزش ياد مي كنند(كافمن ، 2002).

كيفيت زندگي كاري كه به عنوان يكي از رويكردهاي بهبود عملكرد و از جمله عناصر مهم و كليدي فرهنگ تعالي به شمار مي رود، رويكردي است كه موجب همسويي كاركنان و سازمان مــي شود. امروزه توجهي كه به كيفيت زندگي كاري مي شود بازتابي است از اهميتي كه همگان براي آن قائلند. بنابراين تعيين ميزان اهميت هر يك از مولفه هاي آن براي سازمان ها لازم است، چرا كه اطلاعاتي را فراهم مي سازد كه بر اساس آن سازمان قادر خواهد بود با اتخاذ خط مشــــي هاي مناسب و پرداختن به راهكارهاي مطلوب، در جهت بهبود عملكرد و ارتقاي بهـــره وري منابع انساني و در نهايت بهبود كيفيت زندگي كاري گام بردارد. بدين سبب وجود الگو يا مدلي براي ارزيابي كيفيت زندگي كاري كاركنان ضرورت مي يابد(سراجی،1385).

بررسي روابط بين كيفيت زندگي كاري، رفتار شهروندي سازماني و اثربخشي سازماني و متغيرهاي سازماني ديگر مشتمل بر مجموعه رفتارها و يا نگرش هاي شغلی در محيط هاي كاري در ايران بخصوص فارس آن چنانكه بايد و شايد بسط و گسترش نيافته است. اين تحقيق از چندين جهت قابل كاربرد و از جهاتي داراي اهميت خواهد بود. در درجه اول، اين پژوهش بخشي از خلاء دانش موجود در باب كيفيت زندگي كاري، رفتار شهروندي سازماني و اثربخشي سازماني و همبسته هاي آن ها را در خصوص مرکز مدیریت حوادث فوریت های پزشکی فارس را پر خواهد كرد.

در واقع يكي از بزرگترين مزاياي اين تحقيق اين خواهد بود كه به طور همزمان در آن، متغيرهاي چندي نظير كيفيت، رفتار و اثربخشي كه معطوف به ابعاد مختلفي از فعاليت در درون سازمان ها است به كار گرفته خواهد شد. از آنجایی که شغل کارکنان مشغول به فعالیت در مرکز مدیریت حوادث فوریت های پزشکی فارس، همچون دیگر مراکز سطح کشور به لحاظ ماهیت کاری، از حساسیت بسیار بالایی برخوردار می باشد و کوچکترین سهل انگاری یا اشتباه می تواند به قیمت از دست رفتن جان یک انسان تمام شود، لذا همین شرایط ویژه و حساس بطور غیرقابل اجتنابی کارکنان را دچار تنش و استرس شغلی شدیدی خواهد کرد.

بنابراین در جهت تقویت جسم و روح این کارکنان ضروری به نظر می رسد که هر چه سریعتر و دقیق تر بحث کیفیت زندگی کاری این قشر جدی گرفتـــــه شود، تا بدین طریق با فراهم آوردن یکسری امتیازات مادی و غیر مادی علاوه بر ایجاد انگیزه کاری، افزایش کمی و کیفی عملکرد آنان را سبب گردد. همچنین از آنجایی که كيفيت زندگي كاري می تواند اثر مهمي روي واكنش هاي رفتاري كاركنان مانند هويت سازماني، رضايت شغلي، مشاركت كاري، تلاش شغلي، عملكرد شغلي، قصد ترك خدمت، تغيير و تبديل سازماني داشته باشد، بنابراین اهمیت پرداختن به این موضوع را دو چندان می کند.

 

شماره 34