مشخصات:
موضوع پروپوزال: پیش بینی موفقیت شغلی بر مبنای عوامل ویژگی شخصیتی سرشت و منش در کارکنان پروازی و زمینی یک شرکت هواپیمایی
منابع: دارد
پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
کاربرد این مطلب: آموزش پروپوزال و پایان نامه نویسی نویسی ، الگوی پایان نامه و پروپوزال نویسی قابل استفاده برای اساتید درس روش تحقیق، آشنایی با منابع آموزشی، آشنایی با اصول تحقیق وپروپوزال نویسی و....

کیفیت : درجه عالی

تعداد صفحه: 27 صفحه
نوع فایل: word شماره 63
برای دانلود این نمونه پروپوزال به ادامه مطلب بروید...

قسمت هایی از این پروپوزال :

تحقیق حاضر از نوع کاربردی و به روش توصیفی- همبستگی می باشد. متغییرهای تحقیق متغیر ملاک (پیش بینی کننده) در این پژوهش ویژگی های شخصیتی کارکنان زمینی و پروازی بر مبنای سرشت و منش است که شامل (نوجویی، آسیب پرهيزي، پاداش وابستگی، همکاری، پشتکار، خودراهبری، خودفراروی ) و متغیر پیش بین (پیش بینی شونده) موفقیت شغلی آنها می باشد. جامعه و نمونه آماری جامعه آماری شامل دو گروه کارکنان زمینی و کارکنان پروازی یک شرکت هواپیمایی است که تعداد مجموع آنها 480 نفر می باشد، کارکنان زمینی شامل افراد شاغل در واحدهای اداری، مالی، فروش، ترافیک، فنی و مهندسی، خدمات و حمل و نقل و کارکنان پروازی شامل خلبانان و مهمانداران می باشند. با توجه به جدول نمونه گیری مورگان، تعداد 210 نفر نمونه براورد شد، که با توجه به عدم همکاری بعضی از افراد نمونه تنها 171 نفر پرسشنامه ها را پر کرده و برگرداندند.

روش نمونه گیری افراد جامعه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، به این ترتیب که با مراجعه به واحد امور اداری شرکت موردنظر لیست اسامی کلیه پرسنل زمینی و پروازی شاغل در این شرکت به همراه رسته و گروه شغلی ایشان گرفته شد سپس طبق لیست به هر کدام از افراد گروه ها کد داده شد و از این کدها به قید قرعه و به روش نمونه گیری تصادفی ساده و به تعداد افراد نمونه نفراتی انتخاب شدند. گروه کارکنان زمینی، 112 نفر بودند که از این تعداد، 85 نفر را مردان و 27 نفر را زنان تشکیل دادند و گروه کارکنان پروازی، 59 نفر بودند که از این تعداد، 24 نفر را مردان و 35 نفر را زنان تشکیل دادند. روش گردآوری اطلاعات روش گردآوری اطلاعات از طریق میدانی و با مراجعه به شرکت هواپیمایی موردنظر و همچنین از طریق کتابخانه ای و با بررسی و گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اینترنتی انجام پذیرفت. ابزارهای سنجش اطلاعات ابزارهای سنجش در این مطالعه عبارتند از پرسشنامه ی موفقیت شغلی و پرسشنامه ی سرشت و منش.

پرسشنامه ی سنجش موفقیت شغلی: برای ارزیابی موفقیت شغلی، از دو پرسشنامه استفاده شده که یکی مربوط به کارکنان پروازی است و دیگری مربوط به کارکنان زمینی است، که نمرات حاصل از این دو پرسشنامه را جهت مقایسه به نمره ی استاندارد z تبدیل کردیم. شایان ذکر است، از آنجایی که این پرسشنامه ها ابزار ارزیابی کارکنان زمینی و پروازی شرکت مذکور است لذا به دلیل محدودیت های سازمانی جامعه ی موردنظر امکان پیوست کردن پرسشنامه های موفقیت شغلی مربوطه وجود ندارد. پرسشنامه ی سرشت و منش: پرسشنامه ی سرشت و منش توسط کلنینجر در سال 1994 ساخته شده است و دارای چندین فرم می-باشد که در این پژوهش از فرم خود گزارش دهی آن که شامل7 عامل و 125 گویه می باشد، استفاده شده است.

این پرسشنامه کاغذ و مدادی است و آزمودنی به صورت خودسنجی با پاسخ های بلی یا خیر به سئوال های آن پاسخ می دهد. و شامل هفت عامل می باشد، که چهار عامل آن ویژگی های شخصیتی چون نوجویی، آسیب پرهیزی، پاداش وابستگی و پشتکار را که ابعاد سرشت هستند را می سنجد و سه عامل دیگر آن ویژگی های شخصیتی خودراهبری، همکاری و خودفراروی را که ابعاد منش هستند را می سنجد، این هفت عامل شامل 25 خرده مقیاس است که 12 خرده مقیاس مربوط به سرشت و 13 خرده مقیاس مربوط به منش می باشد. مقیاس ها وزن مساوی ندارند (حق شناس، 1388).

 

شماره 63