01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg

مشخصات:
موضوع پروپوزال: بررسی رابطه تعهد سازمانی بركارایی مدیران و كاركنان جهاد كشاورزی نهبندان
منابع فارسی و لاتین: دارد
پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
کاربرد این مطلب: آموزش پروپوزال و پایان نامه نویسی نویسی ، الگوی پایان نامه و پروپوزال نویسی قابل استفاده برای اساتید درس روش تحقیق، آشنایی با منابع آموزشی، آشنایی با اصول تحقیق وپروپوزال نویسی و....

کیفیت : بسیار خوب

تعداد صفحه: 83 صفحه
نوع فایل: word شماره 5
برای دانلود این نمونه پروپوزال به ادامه مطلب بروید...

چکیده :

هدف از انجام این پژوهش بررسی تعهد سازمانی و رابطه آن با عملكردکارکنان سازمان جهاد کشاورزی شهرستان نهبندان می باشد .

در این پژوهش فرضیه های مورد بررسی عبارتند از :

1- بین تعهد عاطفی كاركنان با عملكرد شغلی آنها رابطه معنی داری وجود دارد.

2- بین تعهد هنجاری كاركنان با عملكرد شغلی آنها رابطه معنی داری وجود دارد.

3- بین تعهد مستمر كاركنان باعملكرد شغلی آنهارابطه معنی داری وجوددارد.

4- بین ابعاد تعهد ونوع سازمان رابطه معنی داری وجود دارد.

5- بین انگیزه ی مدیران و عملكرد آنها با تعهد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.

برای تعیین حجم نمونه آماری به جدول كرجسی و مورگان مراجعه شده است چون جامعه مورد بررسی 55 نفرواندک بودند کل جامعه بعنوان نمونه انتخاب شدند برای اندازه گیری تعهدسازمانی کارکنان ازپرسشنامه استاندارد آلن و می یر استفاده شده است . روایی پرسشنامه مورد تایید است. و برای تأیید پایایی پرسشنامه نیز از روش محاسبه ضریب آلفای كرونباخ استفاده شده است .

اندازه این ضریب بالاتر از 75% بوده است و نشان می دهد كه پرسشنامه مورد نظر از پایایی مورد قبول برخوردار است .

در این پژوهش برای پاسخگویی به سوالات از روش ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن استفاده شده است .

یافته های تحقیق مبتنی بر آزمون سوالات تحقیق به شرح زیر می باشد : بین تعهد عاطفی و انگیزه مدیران و کارکنان با عملکرد آنان رابطه معنی داری وجود دارد. وبین تعهد مستمر و تعهد هنجاری مدیران و کارکنان با عملکرد آنان رابطه معنی داری وجود ندارد.

و همچنین بین ابعاد تعهد ونوع سازمان رابطه معناداری وجود ندارد.

واژگان كلیدی: تعهد سازمانی، تعهد عاطفی ، تعهدهنجاری، تعهدمستمر، عملکرد

مقدمه :

یکی از مسئولیتهای هر نهاد اجتماعی، نیل به اهدافی است که علت وجودی آن نهاد را شکل می دهد .

تحقق اهداف سازمانی در گرو همکاری و هماهنگی تمامی عواملی است که تعامل نظام مندآنها با یکدیگر به وجود سازمان معنا می بخشد.

در این میان نیروی انسانی در تمام سطوح سازماننقش برجسته تر از سایر عوامل دارد که باید به آن به عنوان یک عامل ذی شعور و دارای نیازهایمادی ومعنوی، اهداف فردی، توقعات گروهی و سازمانی بیش از سایر عوامل توجه شود.

از آنجایی که کارآیی نیروی انسانی همیشه براساس محاسبات اقتصادی قابل پیش بینی نیست و عوامل متعدد دیگر که برخاسته از نیاز های برتر انسان در ابعاد اجتماعی ، احترام و خودیابی است در این زمینه موثراست ، لذا در این پژوهش به یکی از ضرورتهای اساسی سازمانی یعنی ( تعهد سازمانی ) پرداخته شده است.

این مفهوم که امروزه جایگاه مهمی را در تحقیقات مذکور از آن خود ساخته است ، بیش از هرچیز ناشی از اعتقاد شدید فرد به سازمان و پذیرش اهداف آن وتلاش در جهت رسیدن به آناهداف است. در نتیجه این دو عامل ، نوعی وابستگی عاطفی و روانی درفرد شکل می گیرد که او را مایلبه بقاء در سازمان می کند.

در این تحقیق تعهد سازمانی از سه بعد عاطفی . هنجاری ومستمر مورد مطالعه قرار گرفته است تعهدسازمانی با سه متغیر رضایت شغلی عملكرد شغلی .

مشارکت سازمانی رابطه دارد كه دراین تحقیق رابطه تعهد سازمانی وابعاد سه گانه آن را با یكی ازمتغیرها یعنی عملكرد شغلی مورد تجزیه وتحلیل قرارمی دهیم به همین منظور در قالب پنج فرضیه در پنج فصل به این موضوع پرداخته شده است.

 

شماره 5

 

20000تومان

 

هر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب تخصصی جدیدترین موضوعات، و تنظیم تخصصی پروپوزال روانشناسی و مشاوره و علوم تربیتی:
مشاور:ایران پژوهش
شماره تماس: 09011853901
 


 

نکته مهم: تمامی پروپوزال های این سایت همه موارد زیر را داراست:

بيان مسأله (تشريح ابعاد، حدود مسأله ، معرفي دقيق مسأله، بيان جنبه هاي مجهول و مبهم و متغير هاي مربوط به پرسش هاي تحقيق ، منظور تحقيق ) :

اهمیت و ضرورت:

سوابق مربوط ( بیان مختصر سابقه تحقیقات انجام شده درباره موضوع و نتایج به دست آمده در داخل و خارج از کشور نظرهای علمی موجود درباره موضوع تحقیق ) :

پژوهش های داخلی:

پژوهش های خارجی:

فرضیه ها ( هر فرضیه به صورت یک جمله خبری نوشته شده است .) :

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها :

اهداف تحقیق ( شامل اهداف علمی1 ، کاربردی 2 و ضرورت های 3 خاص انجا تحقیق ):

هدف کاربردی بیان نام بهره وران ( اعم از مؤسسات آموزشی و اجرایی و غیره ):

جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق :

نوع روش تحقیق:

انواع متغیرها (وابسته - مستقل و...):

جامعه، نمونه و روش نمونه گیری:

ابزار پژوهش (شرح کامل پرسشنامه ها و پکیج ها) :

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :

فهرست جدیدترین منابع و مأخذ ( فارسی و غیر فارسی ) مورد استفاده در پروپوزال پایان نامه :

نکته : بعضی از پروپوزال ها به نسبت موضوع توضیحات و بندهای بیشتری نیز دارد.

نکات مهم:

1-این پروپوزال ها جنبه آموزشی دارد و توسط اساتید ایران پژوهش برای آموزش پروپوزال نویسی ارائه شده است.

2- این موارد باکیفیت ترین پروپوزال های آماده است که فقط در سایت ایران پژوهش عرضه شده است و قبلا در هیچ مرکزی ارائه نشده است.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

Menu
Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901