مشخصات:
موضوع پروپوزال: بررسي عملكرد بيمه ايران با توجه به مدل كارت امتيازي متوازن (شاخص هاي چهارگانه BSC ) براي اجراي استراتژي
منابع فارسی و لاتین: دارد
پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
کاربرد این مطلب: آموزش پروپوزال و پایان نامه نویسی نویسی ، الگوی پایان نامه و پروپوزال نویسی قابل استفاده برای اساتید درس روش تحقیق، آشنایی با منابع آموزشی، آشنایی با اصول تحقیق وپروپوزال نویسی و....

کیفیت : بسیار خوب

تعداد صفحه: 85 صفحه
نوع فایل: word شماره 7
برای دانلود این نمونه پروپوزال به ادامه مطلب بروید...

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

چکیده

1 فصل اول :

كليات تحقيق

1.1مقدمه

3 1-2. تعريف مسئله و بيان موضوع تحقيق

3 1-3 . تعاريف كليدي

4 1-4 .ضرورت انجام تحقيق

4 1-5. سوالات تحقيق

5 1-6. فرضيات تحقيق

5 1-7. اهداف اساسي از انجام تحقيق

6 1-8 . نتايج مورد انتظار پس از انجام تحقيق 6

1-9. جنبه نوآوري و جديد بودن تحقيق 6

1-10. روش تحقيق........................................................................... 6

1-11. روش و ابزار گردآوري اطلاعات...................................................... 6

1-12-1. تحقيقات داخلي................................................................... 6

1-12-2. تحقيقات خارجي.................................................................. 7

فصل دوم : ادبيات تحقيق

2-1. ارزيابي عملكرد

11 2-1-1.تعاريف

11 2-1-2. ديدگاه هاي سنتي و نوين در ارزيابي عملكرد

12 2-1-3. تاريخچه ارزيابي عملكرد

12 2-1-3-1. ارزيابي عملكرد در ايران

13 2-1-4. ضرورت و اهميت ارزيابي عملكرد

13 2-1-5. ويژگي هاي نظام ارزيابي عملكرد سازماني كار آمد

14 2-2. مدل هاي ارزيابي عملكرد

14 2-2-1. مدل هاي اندازه گيري عملكرد................................................. 14

2-2-1-1. مدل سينك و تاتل 15

2-2-1-2. ماتريس عملكرد(1989) 16

2-2-1-3. هرم عملكرد(1991) 16 2-2-1-4. تحليل ذي نفعان(2001).............. 17

2-2-1-5. چارچوب مدوري و استيپل(2000)............................................. 18

2-2-1-6. الگوي فيشر براي ارزيابي عملكرد............................................. 19

2-2-2-7. كارت امتيازي متوازن...............................................................19

2-2-1-8. مدل تعالي سازماني اروپا........................................................20

2-2-1-9-مدل دمينگ..................................................................... ..... 21

2-2-1-10. مدل مالكولم بالدريج............................................................. 21

2-2-1-11. مدل تعالي در كسب وكار....................................................... 21

2-3. بررسي سيستم ارزيابي عملكرد وانتخاب مناسب ترين سيستم........... 22

2-3-1. دلايل انتخاب كارت امتيازي متوازن................................................. 23

2-4. معرفي مدل كارت امتيازي متوازن..................................................... 25

2-4-1. روش امتيازي متوازن به عنوان يك سيستم ارزيابي عملكرد................ 28

2-4-2.منظرهاي روش امتيازي متوازن...................................................... 28

2-4-2-1. منظر مالي ........................................................................... 29

2-4-2-2. منظر مشتري......................................................................... 29

2-4-2-3. منظر فرايندهاي داخلي كسب و كار............................................ 29

2-4-2-4.منظر يادگيري و رشد................................................................

30 2-4-3. روش ارزيابي متوازن به عنوان يك سيستم ارزيابي عملكرد............ 30

2-4-4. چرا استراتژي ها در عمل پياده نمي شوند؟.................................... 31

2-4-4-1.مانع مربوط به عدم انتقال استراتژي............................................ 32

2-4-4-2. مانع مربوط به عدم هم سويي كاركنان با استراتژي.......................

32 2-4-4-3. مانع مربوط به عدم تعهد مديريت ارشد.................................. 33

2-4-4-4.مانع مربوط به عدم تخصيص منابع لازم....................................... 33

2-4-5.بر طرف كردن موانع اجراي استراتژي به كمك روش ارزيابي متوازن....... 33

2-4-5-1. بر طرف كردن مانع مربوط به انتقال استراتژي.............................. 33

2-4-5-2. برطرف كردن مانع مربوط به عدم هم سويي كاركنان.................. . 34

2-4-5-3 . بر طرف كردن مانع مربوط به عدم تخصيص منابع لازم.................. 34

2-4-5-4. برطرف كردن مانع مربوط به عدم تعهد مديريت ارشد.................... 35

2-4-6. توازن در ارزيابي متوازن............................................................ 35

2-4-6-1. توازن بين سنجه هاي مالي و غير مالي...................................

35 2-4-6-2. توازن بين ذي نفعان داخلي و خارجي..................................

35 2-4-6-3. توازن بين اهداف بلند مدت و كوتاه مدت...............................

36 2-4-6-4. توازن بين شاخص هاي هادي و توابع عملكرد........................36

2-4-7. نقشه استراتژي..................................................................... 36

2-4-7-1. وجوه نقشه استراتژي............................................................38

2-5.سيستم جامع مديريتي كارت امتيازي متوازن...................................

39 2=5=1. سيستم جامع مديريت كارت امتيازي متوازن براي متصل ساختن استراتژي به عمليات39

2-5-1-1. مرحله نخست : تنظيم استراتژي............................................39

2-5-1-2. مرحله دوم :برنامه ريزي استراتژيك......................................... 41

2-5-1-3. مرحله سوم : هم سويي سازمان با استراتژي......................... 42

2-5-1-4. مرحله چهارم:برنامه ريزي عمليات......................................... 42

2-5-1-5. مرحله پنجم:كنترل،نظارت و يادگيري...................................... 43

2-5-4-6. مرحله ششم :سنجش و ساز گار كردن استراتژي.................... 43

2-5-2. سنگ بناي موفقيت............................................................... 43

2-5-3. حمايت مديريت ارشد............................................................. 43

2-5-3. مديريت پروژه........................................................................ 44

فصل سوم: روش تحقيق 1-3. بيان مسئله و هدف پژوهش .....................48

3-3. تاريخچه بيمه ايران....................................................................49

3-4. وظايف و اختيارات.................................................................... 52

3-5.جمعيت آماري ......................................................................... 52

3-6. شيوه نمونه گيري.................................................................... 52

3-7. روش محاسبه حجم نمونه........................................................ 52

3-8. محاسبات مربوط به پژوهش...................................................... 53

3-9.فرضيه ها............................................................................... 58

3-9-1. آزمون فرض وجه مالي ......................................................... 58

3-9-2.آزمون فرض وجه مشتري........................................................ 59

3-9-3.آزمون فرض وجه فرايندهاي داخلي........................................... 60

3-9-4. آزمون فرض وجه رشد ويادگيري..............................................

60 3-10. نتايج آزمون مربوط به چهار وجه كارت امتيازي متوازن............. 61

3-11. نتايج پس از فرضيه ها.......................................................... 61

3-12. ويژگي هاي فردي و اجتماعي نمونه........................................ 63

3-12-1. جنسيت افراد جامعه......................................................... 63

3-12-2. سطح تحصيلات............................................................... 64

3-12-3.ميزان سن....................................................................... 64

3-12-4. سابقه كاري ................................................................... 66

فصل چهارم: نتيجه گيري و پيشنهادات 4-1. مقدمه............................. 68

4-2. برنامه پياده سازي اهداف استراتژيك.......................................... 68

4-3. پيشنهادات......................................................................... 70

4-4. پيشنهادات كاربردي.............................................................. 71

5-4. نتيجه گيري......................................................................... 71

5-4. منابع.................................................................................. 73

 

امروزه اغلب سازمان ها در محيطي رقابتي وپويا در حال فعاليت هستند‍؛ محيطي كه متغيرهاي داخلي وخارجي ان به طور دائم در حال تغيير بوده و امكان پيش بيني اين تغييرات نيز بسيار سخت و مشكل است و از طرفي ،سازمان ها هزينه هاي فراوان و زمان زيادي را صرف تهيه ، تدوين استراتژي هايي مي كنند كه تا بتوانند به اهدا بلند مدت و چشم اندازهاي سازمان دست يابند ؛بنابراين ،آگاهي از اينكه عملكرد سازمان تا چه حد در جهت رسيدن به اين اهداف بوده و موقعيت سازمان در محيط پيچيده وپوياي امروز كجاست براي مديران و سازمان ها اهميت فراواني دارد .

ارزيابي عملكرد، از مهمترين فرايندهاي رهبري است كه ضمن ارتقاي پاسخ گويي ، ميزان تحقق اهداف وبرنامه هاي سازمان را مشخص ميكند.در اين ميان نكته قابل توجه اين است كه سازمان ها نسبت به اين موضوع بسيار مهم ، شناخت كامل پيدا كرده و با برداشت تصوير واحدي از ان ،زمينه هاي لازم را براي دست يابي به برنامه هاي توسعه ای واخذ بازخورد های لازم از اجرای برنامه ها فراهم کنند و همچنین اقدامبه بهبود عملکرد وطی مسیر تعالی نمایند.

سازمان هادر هر محیطی که فعالیت می کنند به طور دایم نیازمند بهبود عملکرد بوده و باید تمام تلاش خود را در جهت دستیابی به تعالی عملکرد به کار گیرند که این امر نشان دهنده این واقیت است که ارزیابی عملکرد همواره از موضوعات چالش بر انگیز مدیریت سازان هاست و تعیین و تبیین شاخص های مناسب برای ارزیابی عملکرد سازمان ها در راه رسیدن به اهداف و چشم اندازها ی سازمان از اهمیت فراوانی برخوردار است. صنعت بیمه به عنوان یک بخش خدماتی ،نقشی جبران کننده و محافظتی در اقتصاد هر کشوری دارد؛به طوری که عملیات موفقیت امیز این صنعت ،انگیزه ومحرکی برای دیگر صنایع و توسعه آن اقتصاد ایجاد می کند ؛بنابراین برای نایل شدن به این امر در هر اقتصادی ،شرکت های بیمه نیز مانند هر شرکت دیگری باید عملکرد قوی وموفقیت آمیز در انجام رسالت ،اهداف واستراتژی های خود داشته باشند.

سازمان های بیمه ای برای بقائ ونیل به اهداف خود باید از تغییرات محیطی آگاه شوند و هماهنگی لازم را به عمل آورند که کنترل،وسیله این آگاهی است ؛به عبارت دیگر به کمک مدیریت و ارزیابی عملکرد ،مدیریت می تواند نسبت به تحقق اهداف و انجام عملیات آگاهی یافته و قدرت پیگیری و در صورت لزوم سنجش و اصلاح آنها را پیدا کند. صنعت بیمه ،بیش از هر صنعت دیگری ممکن است از طریق ارتباط دادن ارزیابی عملکرد با نتایج و برون داده ها ،سود و منفعت کسب کند ؛زیرا بنیاد صنعت بیمه بر این اساس است که فاصله زمانی میان اخذ تصمیمات عادی و نتایج مورد نظر ،طولانی و دارای تاخیر زیاد است ؛به عنوان مثال ،تاثیر و اثر بخشی رویداد تحلیل ریسک و صدور بیمه نامه تازمانی که حوادث و خسارت های ایجاد شده حل و فصل گردند ؛مشخص نیست .

وقوع حوادث بیمه ای و حل فرایند خسارت ها می تواند بین دو تا پنج سال به طول بینجامد و حتی تحت شرایط خاصی این فرآیند می تواند یک دهه نیز به طول انجامد و این گونه است که اهمیت ارتباط دادن معیارهای ارزیابی نتایج به هدایت کننده های عملکردی شاید مهم ترین شاخصه ای باشد که در صنعت بیمه مطرح میگردد .در گذشته باتوجه به شرایطی فعالیت شرکت های دولتی و عدم حضور بخش خصوصی در بازاز ،وضعیتی به وجود آمد که موجب شد بخشی از رقابت یا کیفیت ارائه خدمات و حداقل حق بیمه در میان نباشد ؛بنابراین بیمه گذار حق اتنخابی نداشت و ناچار به پذیرش شرایطی بود که تعیین شده بودند .

این مسئله ،وجه خوبی در بازار بیمه ایجاد نمی کرد وبا توجه به محدودیت های موجود بر سر راه گسترش صنعت بیمه و بازارهای انحصاری آن ، ایجاد اصلاحات اساسی به خصوص در قوانین و مفررات ،نحوه مالکیت ،شکستن انحصار و ایجاد فضای رقابتی از طریق اجازه تأسیس شرکت های بیمه خصوصی و... جهت رشد و توسعه صنعت بیمه ضروری و اجتناب پذیر به نظر می رسید تا اینکه در تاریخ شهریور سال هشتاد ،مجوز تأسیس و فعالیت های شرکت های بیمه خصوصی صادر شد .

در ابتدای این امر ،وبا توجه به سابقه شرکت های بیمه دولتی در صنعت بیمه و جدیدالتأسیس بودن شرکت های بیمه خصوصی و عدم شناخت انها ،مسائل و مشکلاتی گریبان این شرکت های نوظهور گردید که برخی ازآنها عبارتند از: - نوپابودن شرکت های بیمه خصوصی -ناچیز بودن سرمایه اولیه -شبکه فروش محدود -نام و نشان تجاری ناشناخته و... بنابراین با توجه به مشکلات ذکر شده و سیاست های دولت مبنی بر ارتقا و بهبود صنعت بیمه کشور و ایجاد محیطی رقابتی در کشور ،شرکت های بیمه خصوصی علاوه بر اینکه باید بر این مشکلات غلبه نمایند باید در جهت رسیدن به موقعیتی هم ردیف و حتی بالاتر از شرکت های بیمه دولتی تلاش کنند و این امر اتفاق نمی افتد مگر با مدیریت عملکرد صحیح و بهبود دائمی فرایندهای آن.

سیستم های ارزیابی عملکرد به عنوان ابزاری برای سنجش میزان دستیابی سازمان ها به اهداف و تعیین نقاط ضعف و قوت سازمان ها در جهت انجام اقدامات اصلاحی به منظور بهبود فرایندها از اهمیت فراوانی برای مدیریت سازمان ها برخوردارند و هر سیستم ارزیابی عملکرد دارای شاخص هایی به منظور ارزیابی عملکرد است که توانایی و مناسب نمودن این شاخص ها در اثر بخشی و کارایی مدل ،تأثیر فراوان واهمیت زیادی دارد.

مولفه های هر سیستم ارزیابی عملکرد ، شاخص ها و معیارهای آن سیستم است زیرا ارتباط بین مدل های ارزیابی عملکرد با محیط بیرونی و درونی سازمان توسط شاخص ها و معیارها برقرار می شود ؛در واقع ،مجموه شاخص های عملکرد و ارتباط بین نتایج حاصل از انها ،تشکیلدهنده یک مدل ارزیابی عملکرد است .اهمیت نقش شاخص ها در ارزیابی عملکرد مناسب و صحیح سازمان کاملا مشهود است.سازمان های باید در طراحی و انتخاب معیارهای ارزیابی عملکرد باید اصول و چها ر چوب هایی را رعایت کنند،معیارها باید به گونه طراحی وانتخاب شوند که بتوانند کارایی و اثر بخشی سیستم ارزیابی عملکرد را تضمین کنند ؛اما در اغلب موارد ،سازمان ها دراین مرحله دچار غفلت شده و اغلب معیارهایی را انتخاب می کنند که توانایی سنجش و ارزیابی ابعاد مختلف سازمان اعم از داخلی و خارجی را ندارند و نمی توانند مشکلات اساسی و طولانی مدت سازمان را که تاکنون از نظر ها دور بوده است آشکار کنند.

روش امتیازی متوازن از جمله ابزارهای جدیدی است که سازمان ها را در اندازه گیری عملکردشان یاری می کند. سیستم های سنجش عملکرد در واقع قوی ترین و ضروری ترین سیستم های مدیریتی در مدیریت سازمان هستند. بدون این سیستم ها تصمیم سازی های استراتژیک و سنجش سطح اجرای استراتژی ها و نیز ارزیابی عملکرد فرایندهای سازمان غیر ممکن است .

در برنامه ریزی استراتژیک،سیستم های سنجش عملکرد تنها ابزار برنامه ریزان برای ایجاد و تفاهم بین سطوح و واحدهای مختلف سازمان و انتقال این استراتژی به سطوح پایین سازمان هستند ؛لذا در این تحقیق سعی بر ان است تا با توجه اهمیت خدمات ارائه شده و فعالیت شرکت های بیمه خصوصی بر اساس چهار وجه BSC (مالی،بازارو مشتری،فرایندهای داخلی و رشد و توسعه) به بررسی و شناسایی شاخص ها و معیارهای عملکردی سازمان ها و شرکت های بیمه با توجه به درجه اهمیت هریک ازآنها جهت ارائه الگوی ارزیابی عملکرد این سازمان ها پرداخته شود

 

شماره 7