مشخصات:
موضوع پایان نامه: بررسی مدل مصرف برق خانگی در ايران و مقايسه آن با کشورهای منتخب
منابع فارسی و لاتین: دارد
تعداد صفحه: 122 صفحه
نوع فایل: pdf شماره 10
برای دانلود این پایان نامه به ادامه مطلب بروید...

فصل اول: کليات تحقيق ................................................................................

مقدمه ...... - - ...........................................................................................

بيان مسئله ...... - - ...................................................................................

تعريف واژگان کليدی....................... - - .........................................................

ضرورت تحقيق ..... - - .................................................................................

سؤالات تحقيق ........... - - ..........................................................................

فرضيه ها ........ - - .....................................................................................

هدفهای تحقيق ....... - - .............................................................................

نتايج کاربرد تحقيق ....................... - - .........................................................

جنبه نوآوری تحقيق ............... - - ................................................................

محدوديت های تحقيق ........... - - .................................................................

روش تحقيق ..............................................................................................

نوع مطالعه و روش بررسی فرضيه ها - - - .......................................................

جامعه آماری - - - .......................................................................................

ابزار گردآوری داد ه ها - - - .............................................................................

ابزار تجزيه و تحليل داد هها - - - .....................................................................

خلاصه فصل ...............................................................................................

فصل دوم: مبانی نظری و ادبيات تحقيق ...........................................................

مقدمه - - ..................................................................................................

وضعيت مصرف انرژی در جهان - - ....................................................................

وضعيت مصرف انرژی در ايران - - .....................................................................

شاخص های کلان اقتصادی - - ......................................................................

مصرف سرانه انرژی - - - ...............................................................................

شدت انرژی - - - .........................................................................................

بهره وری انرژی - - - ....................................................................................

ضريب انرژی - - - .........................................................................................

برق - - ......................................................................................................

کليات - - - .................................................................................................

تاريخچه انرژی الکتريکی - - - .........................................................................

مروری بر تاريخچه برق در ايران - - - .................................................................

ظرفيت نص بشده برق - - - ...........................................................................

عرضه برق - - - ...........................................................................................

مصرف نهايی برق - - - .................................................................................

مصرف برق در ايران - - - ...............................................................................

مرور ادبيات - - ...........................................................................................

پيشينه خارجی - - - ..................................................................................

پيشينه داخلی - - - ...................................................................................

خلاصه فصل - - ..........................................................................................

مقدمه - - .................................................................................................

بررسی مدل های تقاضای انرژی - - ...............................................................

مدل های اقتصادسنجی در تقاضای انرژی - - - .................................................

مدل های فنی اقتصادی - - - - ......................................................................

روش اقتصاد کلان - - - ................................................................................

روش تحليل روند - - - .................................................................................

مدل های تعادل اقتصادی - - - ......................................................................

نتيجه گيری و انتخاب مدل - - - ....................................................................

مبانی نظری و ارائه مدل - - .........................................................................

آزمون های تشخيصی برای مدل - - ..............................................................

آزمون - - - F ليمر - ...................................................................................

آزمون هاسمن - - - ..................................................................................

آزمون مانايی در داده های تلفيقی - - - ........................................................

آزمون خود همبستگی - - - .......................................................................

آزمون نرمال بودن جمله اخلال - - - .............................................................

آزمو ن واريانس ناهمسانی

0 خلاصه فصل - - ....................................................................................

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها و برآورد مدل ............................................

مقدمه - - ..............................................................................................

تصريح مدل تقاضای برق خانگی در ايران - - ..................................................

اجرای مدل - - - ....................................................................................

برآورد مدل نهايی مصرف برق خانگی ايران - - - ............................................

تصريح مدل تقاضای برق خانگی در کشورهای توسعه يافته - - ..........................

اجرای مدل - - - .......................................................................................

برآورد مدل نهايی مصرف برق خانگی کشورهای توسعه يافته - - - .....................

تصريح مدل مصرف برق خانگی در کشورهای در حال توسعه - - .........................

اجرای مدل - - - ......................................................................................

برآورد مدل نهايی مصرف برق خانگی کشورهای درحال توسعه - - - ..................

تصريح مدل مصرف برق خانگی در تمام کشورها - - .......................................

اجرای مدل - - - .....................................................................................

برآورد مدل نهايی مصرف برق خانگی تمام کشورها - - - ................................

بررسی مصرف برق خانگی بهينه در ايران و ساير کشورها - - ..........................

بررسی سوالات تحقيق و فرضيه ها - - ......................................................

خلاصه فصل - - ....................................................................................

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيری .................................................................

مقدمه - - ...........................................................................................

بحث و نتيجه گيری - - ..........................................................................

پيشنهادهای پژوهش های آتی - - ..........................................................

 

مقدمه فصل دوم:

انرژی نقش بلامنازع و تعيين کننده ای در اقتصاد و سياست جهان ايفا می کند و در قرون اخير موجب تحولات عظيمی در صنعت شده است و همواره يکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی و رشد فناور یهای مدرن بوده است. نياز روزافزون دنيای صنعتی به انرژی از يک سو و محدوديت در استفاده از منابع انرژ یهای تجديد ناپذير از سوی ديگر کشورهای مصر فکننده عمده انرژی جهان را به طرف بهينه سازی و افزايش کارايی در بخش های مختلف سوق داده است و همچنين پيش بينی مصرف حام لهای انرژی به ويژه حامل الکتريسيته که برخلاف بقيه حام لها قابل ذخير هسازی نيست و همزمان با مصرف، توليد می شود اهميت فراوانی از جنبه تأمين امنيت انرژی پيدا کرده است. برق به خاطر آلوده نکردن محيط زيست و قابليت بالای تبديل به ساير صورت های انرژی، شاخص مهمی برای مقايسه کيفيت زيستی مل تها می باشد و به عنوان صنعت اصلی در بسياری از کشورها شناخته شده است. نظر به اين مهم برنامه ريزی برای توسعه ظرفيت های توليد، نيازمند آگاهی کامل از وضعيت کنونی و شناسايی عوامل مهم و تأثيرگذار در مصرف برق است. هر يک از بخش های مصرفی ) صنعت، تجارت و ...( دارای عوامل مجزا و قابل تميز هستند. يکی از مه مترين بخش های مصرفی برق، بخش خانگی است که در اکثر کشورها دارای سهم قابل توجهی از مصرف است. در اين فصل سعی می کنيم که مصرف انرژی در جهان و ايران بپردازيم ، سپس به مصرف برق در ايران و جهان و مروری بر تاريخچه انرژی برق در ايران و در نهايت مطالعات انجام شده بر روی مصرف برق ذکر می شود.

 

شماره 10