مشخصات پروپوزال:
موضوع پروپوزال پایان نامه: بررسی تاثیر مطالبات و منابع شغلی و فراشغلی بر تعهد سازمانی و فرسودگی کارکنان زن مراکز درمانی
منابع فارسی و لاتین: دارد
تعداد صفحه: 24 صفحه
نوع فایل: word شماره 29
برای دانلود این پروپوزال باکیفیت به ادامه مطلب بروید...

برو چیلی و همکاران (2013) در پژوهش خود به بررسی رفع ابهام ثبات و تغییر در منابع شغلی، تقاضای شغلی و بهزیستی کارکنان براساس مدل مطالبات و منابع شغلی پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که نسبت به جنبه های منفی از محیط کار (به عنوان مثال تقاضا های شغلی و فرسودگی شغلی)، جنبه های مثبت (به عنوان مثال ، منابع کار و تعامل کار) با ثبات است. همچنین بین اجزای تغییر از منابع کار و تقاضاهای شغلی از یک طرف و تعامل کار و فرسودگی شغلی از سوی دیگر ارتباط وجود دارد.

ین یر و کوسکون (2013) پژوهشی تحت عنوان«استفاده از منابع شغلی و تقاضاهای شغلی در پیش بینی فرسودگی شغلی» انجام دادند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که بین فرسودگی شغلی و تقاضاهی شغلی رابطه مثبت معنادار وجود دارد و بین منابع شغلی و فرسودگی شغلی رابطه منفی معنادار وجود دارد.

بیکر و همکاران (2011) در پژوهشی با عنوان «کاربرد مدل منابع-تقاضای شغلی در تداخل کار-خانه: یک مطالعه ای در میان رزیدنت های پزشکی و همسران آنها» نشان دادند که ترکیب تقاضاهای شغلی بالا (از قبیل، گرانباری کاری، تقاضاهای شناختی و هیجانی) و منابع شغلی پایین (از قبیل، مشارکت در تصمیم گیری، مربیگری نظارتی، بازخورد و فرصت برای پیشرفت) با درجه بندی همسران از تداخل کار- خانه رابطه مثبت دارد. وقتی که منابع شغلی بالا بودند، تقاضاهای شغلی بیشتر با با تداخل کار-خانه رابطه نداشت.

هیو و همکاران (2011) در پژوهش خود با عنوان« مدل منابع-تقاضاهای شغلی: تحلیل اثرات افزایشی و ترکیبی تقاضاها و منابع» نشان دادند فرایند استرس که ناشی از تقاضاهای شغلی است، به وسیله فرسودگی شغلی، به پیامدهای منفی سازمانی (قصد ترک شغل و تعهد سازمانی پایین) منجر می شود. همچنین، فرایند انگیزشی که ناشی از منابع شغلی است از طریق درگیری کاری، به پیامدهای سازمانی مثبت منجر می شود.

هاکنن و همکاران (2008) پژوهشی تحت عنوان «مدل مطالبات-منابع شغلی:یک پیگیری سه ساله از فرسودگی شغلی، افسردگی، تعهد » انجام دادند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که منابع شغلی بر تعدات کاری در اینده تاثیر می گذارد، و تعهد شغلی را پیش بینی می کند، در حالی که تقاضا های شغلی، فرسودگی شغلی را در طول زمان پیش بینی می کنند؛ علاوه بر ان منابع شغلی تاثیر منفی بر فرسودگی شغلی داشتند؛ مطالبات خانه و منابع خانه تاثیری بر انگیزش و سلامتی نداشتند و نتایج نقش مرکزی ویژگی های شغلی را برای سلامتی و بهزیستی حمایت می کند.

 

شماره 29