نمونه پروژه آماده تحلیل آماری با spss انجام شده به همراه فایل داده های spss ویژه درس آمار در ادامه قابل دانلود است.

مشخصات پروژه:
 
فایل spss: دارد
تعداد صفحه: 15 صفحه

نوع فایل: word و spss شماره 8

برای دانلود این پروژه spss باکیفیت به ادامه مطلب بروید...

داده های استنباطی

به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به روش ساده با استفاده از نرم افزار22- SPSS به کار گرفته شده است.

هر یک از جداولی که در این زمینه آمد بیانگر آزمون فرضیات در خصوص پیش بینی کیفیت زندگی زوجین براساس ارزیابی میزان سلامت و صمیمیت ادراک شده در خانواده اصلی زوجین بود.

قبل از بررسی آزمون ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون، آنچه که باید درنظر گرفته شود، مباحث مربوط به رعایت کردن و بررسی کردن مفروضه های آماری است.

پيش فرض نرمال بودن توزيع نمرات گروه هاي نمونه در جامعه يکي از پيش فرض هاي استفاده از آزمون هاي پارامتريک، فرض نرمال بودن توزيع نمرات نمونه در جامعه است. اساس اين پيش فرض بر آن است كه فرض مي شود توزيع نمرات گروه نمونه در جامعه نرمال بوده و اگر در نمونه کجي و کشيدگي حاصل شده، به خاطر انتخاب تصادفي افراد بوده است.

پيش فرض نرمال بودن در صورتي رد مي شود که احتمال تصادفي بودن تفاوت ميان توزيع گروه نمونه و توزيع نرمال بودن نمرات در جامعه کمتر از 05/0 گردد. در اين پژوهش براي آزمودن اين فرضيه از آزمون ( K-S) یا (کولموگروف – اسمیرنوف)استفاده گرديد. نتايج اين آزمون براي فرضيه هاي پژوهش در جداول 4-3 ارائه شده است.

 

شماره 8


دانلود تمرین های بیشتر

حل شده در spss