مشخصات پروپوزال:
موضوع پروپوزال پایان نامه: بررسی مقایسه ای آگاهی و نگرش دانشجویان علوم پزشکی و غیرعلوم پزشکی در ارتباط با طب مکمل و شیوع استفاده از آن
منابع فارسی و لاتین: دارد
تعداد صفحه: 20 صفحه
نوع فایل: word شماره 166
برای دانلود این پروپوزال باکیفیت به ادامه مطلب بروید...

...

ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه ای خود ساخته که مشتمل بر 4 قسمت 1-مشخصات دموگرافیک؛ 2-سوالات سنجش آگاهی؛ 3-سوالات سنجش نگرش؛ 4-سوالات استفاده از طب مکمل می باشد.

روش ساخت پرسشنامه به این صورت خواهد بود که در مورد انواع روش های طب مکمل لیستی تهیه خواهد شد و سوالات مربوط به میزان آگاهی دانشجویان بر روی یک مقیاس از عدم آگاهی تا آگاهی زیاد تنظیم می شود. در مورد سنجش نگرش دانشجویان نسبت به طب مکمل نیز بر روی مقیاس لیکرت از کاملا موافقم تا کاملا موافقم تنظیم می شود و در مورد میزان کاربرد طب مکمل نیز سوالاتی تهیه و بر روی مقیاس عدم استفاده و تا استفاده زیاد قرار می گیرد بعد از تنظیم پرسشنامه برای تعیین روایی نظر اساتید را نسبت به سوالات جویا و پرسشنامه تنظیم می شود.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:

جهت تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده توسط پرسشنامه های فوق ،از شاخص های و روش های آمارتوصیفی برای بدست آوردن فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد، و خطای استاندارد داده ها و سپس از آمار استنباطی برای بدست آوردن آزمون t برای گروههای مستقل و آزمون خی دو به کمک نرم افزار-22 spssاستفاده خواهد شد.

منابع فارسی:

آذین، سید علی؛ نورانی، سید مهدی؛ مشکانی، زهرا سادات. (1382). اطلاعات ، نگرش و عملکرد پزشکان عمومی شهر تهران در خصوص روش های طب تکمیلی. پایش، سال دوم، شماره سوم: 173-165.

بتاییان، شایسته؛ راستی بروجنی، مریم؛ شیر مردی، سیدابدالفتح؛ خیری ، سلیمان؛ و سعادت، میترا. (1387). بررسی میزان آگاهی و نگرش پزشکان استان چهار محال بختیاری نسبت به حجامت. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد. ویژه نامه طب تکمیلی، 2: 24-19.

خونساری، آزاده؛ گرجی، کوروش؛ عبدالله پور، فواد؛ دهستانی، سعید؛ موسوی، آرمان؛ دلفان، بهرام؛ منصوری، معصومه؛ رشیدی، مرضیه؛ و بیرجندی، مهدی. (1387).

بررسی رویکرد بین المللی به درمان بیماری های شایع با استفاده از روش های مختلف طب مکمل. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دوره شانزدهم، شماره چهاردهم: 9-1.

 

شماره 166


 

 خرید آنلاین و دانلود فوری این پروپوزال (این پروپوزال در هیچ سایت مشابهی وجود ندارد) سال انتشار : 1403

69000 تومان

با نخفیف : 49000 تومان

انتخاب جدیدترین موضوعات پایان نامه روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال(دانلود نمونه کار پروپوزال)::

شماره تماس: 09011853901
ارسال سریع پیام