مشخصات پروپوزال:
موضوع پروپوزال: رابطه مشکلات روانی مادر و مواجهه کودک با خشونت خانوادگی با مشکلات رفتاری کودکان استثنایی
منابع فارسی و لاتین: دارد
تعداد صفحه: 21 صفحه
نوع فایل: word شماره 79

 

برای خرید و دانلود به ادامه مطلب رجوع کنید...
 
 

جامعه آماری آن کلیه کودکان استثنایی(نابینا، ناشنوا، کم توان ذهنی) 7تا 12 سال و مادران آنها می باشند که به مراکز توان بخشی کودکان شهر .... مراجعه می کنند. روش نمونه گیری به شیوه در دسترس می باشد. نمونه پژوهش 150 نفر می باشد که براساس ملاک ورود به پژوهش (سن کودک 7 تا 12 سال، نداشتن مشکلات روانی و جسمی مزمن در مادران، داشتن رضایت برای شرکت در پژوهش) انتخاب می شوند. بعد از انتخاب آزمودنی ها پرسشنامه های چک لیست نشانگان روانی SCL.90.R، پرسشنامه مشکلات رفتاری راتر فرم والدین و مقیاس تاکتیک های تعارض در اختیار مادران آنها قرار می گیرد تا تکمیل نمایند.

 

منابع فارسی:

محمد خانی، پروانه. (1384). گزارش پژوهشی خشونت خانوادگی با تاکید عمده بر همسر آزاری، شناسایی جنبه های روان شناختی و آسیب شناسی روانی آن. مجله توانبخشی، دوره هفتم، شماره 4: 11-6.

نریمانی، محمد؛ آقا محمدیان، حمید رضا؛ و رجبی، سوران.( 1386). مقایسه سلامت روان مادران کودکان استثنایی با سلامت روانی مادران کودکان عادی، فصلنامه اصول بهداشت روانی، 33 و 34: 24-15.

یوسفی، فریده. (1377). هنجاریابی مقیاس راتر به منظور بررسی مشکلات رفتاری و عاطفی دانش آموزان دختر و پسر مدارس ابتدایی شیراز. مجله علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه شیراز، 13 (1و 2): 192-172.

 

منابع لاتین :

Beth,M. lessen Berry،(2004) .Evaluating Stress Leves of Parents With Disabilities. Council for Exceptional Children . Vol70. No2. pp. 231-244.

Bogat, G. A, DeJonghe, E, Levendosky, A. A, Davidson, W. S & von Eye, A, (2006).

Trauma symptoms among infants exposed to intimate partner violence, Child Abuse & Neglect, 30, 109 -125.

 

شماره 79