دانلود پروپوزال و پایان نامه جدید روانشناسی تربیتی

پروپوزال روانشناسی همراه با پایان نامه

موضوع پروپوزال: هدف بررسی رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی، هیجانات تحصیلی و انگیزش تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر پایه هشتم منطقه یک شهر تهران

تاریخ نگارش : امسال

منابع: همراه با منابع فارسی و لاتین جدید

نوع فایل : word قابل ویرایش

تعداد صفحات پروپوزال : 23 صفحه

تعداد صفحات پایان نامه : 152صفحه

بعد از خرید فایل پروپوزال و پایان نامه همین موضوع را دریافت می کنید.

کد فایل : Zp405


توضیحات :

در این پژوهش، هدف بررسی رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی، هیجانات تحصیلی و انگیزش تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر مطرح شده است. عملکرد تحصیلی به عنوان مهم‌ترین معیار موفقیت تحصیلی، توانایی دانش‌آموزان در یادگیری مطالب آموزشی و به دست آوردن نمرات و امتیازات مناسب را اندازه‌گیری می‌کند. این مطالعه به دنبال تحلیل ارتباط این متغیرها با هم و نقش میانجی‌گرانه‌ی هیجانات تحصیلی است تا بتواند الگوهای موثر برای بهبود عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر ارائه دهد.

مبانی نظری
خودکارآمدی تحصیلی: این مفهوم بر اعتقادات فرد در خصوص توانایی خود برای انجام وظایف تحصیلی تأثیر می‌گذارد. بر پایه نظریه بندهاین و سلف-رچر (Bandura & Schunk)، خودکارآمدی تحصیلی ارتباط معکوسی با اضطراب و ارتباط مستقیمی با عملکرد تحصیلی دارد.

هیجانات تحصیلی: این مفهوم شامل احساسات و تجربیات هیجانی در محیط تحصیلی است که تأثیر چشمگیری بر میزان تمرکز، تمایل به یادگیری و عملکرد تحصیلی دارد. نظریه هیجانات تحصیلی (Pekrun & Linnenbrink-Garcia) نقش مهمی در تفسیر این تأثیرات ایفا می‌کند.

انگیزش تحصیلی: این مفهوم شامل تمایل و پشتکار فرد برای دستیابی به اهداف تحصیلی است. نظریه یادگیری هدف‌گذار (Pintrich & Schunk) مفاهیمی چون انگیزه ذاتی، انگیزه پیشرفت و انگیزه خود-تنظیمی را برای تبیین رفتارهای تحصیلی فراهم می‌سازد.

عملکرد تحصیلی: این مفهوم به دستاوردهای تحصیلی دانش‌آموزان در امتحانات، پروژه‌ها و فعالیت‌های تحصیلی دیگر اشاره دارد و نقش مهمی در اندازه‌گیری پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دارد.

مبانی نظری تحلیلی
تأثیر خودکارآمدی تحصیلی بر انگیزه و عملکرد تحصیلی.
نقش هیجانات تحصیلی در تنظیم انگیزه و عملکرد تحصیلی.
ارتباط بین انگیزه تحصیلی و عملکرد تحصیلی با توجه به میانجی‌گری هیجانات تحصیلی.
در نهایت، این پژوهش به بررسی رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی، هیجانات تحصیلی، انگیزه تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر می‌پردازد تا الگوهای مؤثر برای بهبود سطح تحصیلی این گروه را شناسایی کند و پیشنهاداتی برای افزایش موفقیت تحصیلی آنان ارائه دهد.

این بیان مسئله و مبانی نظری می‌تواند به عنوان مبنای قوی برای شروع پژوهش تحقیقاتی در این زمینه در نظر گرفته شود.
در این پژوهش، هدف بررسی رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی، هیجانات تحصیلی و انگیزش تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر مطرح شده است. عملکرد تحصیلی به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تحصیلی، نشان‌دهنده‌ی توانایی دانش‌آموز در یادگیری مطالب درسی و به دست آوردن نمرات و امتیازات مطلوب است. این مطالعه با هدف شناسایی روابط بین متغیرهای مذکور و نقش میانجی‌گری هیجانات تحصیلی، سعی در ارائه الگوهای بهبود عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر دارد.

مبانی نظری
خودکارآمدی تحصیلی: این مفهوم بر اعتقادات فرد در مورد توانایی خود برای انجام وظایف تحصیلی تأثیر دارد. بر پایه نظریه بندهاین و سلف-رچر (Bandura & Schunk)، خودکارآمدی تحصیلی ارتباط مستقیمی با انگیزش و عملکرد تحصیلی دارد و می‌تواند به عنوان یک پیش‌بین مهم برای موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان در نظر گرفته شود.

هیجانات تحصیلی: این مفهوم شامل احساسات و تجربیات هیجانی مثبت و منفی در محیط تحصیلی است که بر تمایلات و عملکردهای تحصیلی دانش‌آموزان تأثیرگذار است. نظریه هیجانات تحصیلی (Pekrun & Linnenbrink-Garcia) نشان می‌دهد که هیجانات مثبت مانند خوشحالی و احساس موفقیت و هیجانات منفی مانند اضطراب و ناراحتی، می‌توانند به ترتیب انگیزش و عملکرد تحصیلی را تقویت یا ضعیف کنند.

انگیزش تحصیلی: این مفهوم شامل تمایلات، پیشرفت‌ها و تلاش‌های فرد برای دستیابی به اهداف تحصیلی است. نظریه یادگیری هدف‌گذار (Pintrich & Schunk) متغیرهایی چون انگیزه ذاتی، انگیزه پیشرفت و انگیزه خود-تنظیمی را برای تبیین انگیزه‌های تحصیلی ارائه می‌دهد که می‌تواند در برنامه‌ریزی آموزشی مؤثر باشد.

عملکرد تحصیلی: این مفهوم به دستاوردهای تحصیلی دانش‌آموزان در امتحانات، پروژه‌ها و سایر فعالیت‌های تحصیلی اشاره دارد. عملکرد تحصیلی می‌تواند به عنوان یک معیار برای ارزیابی موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان و ارتباط آن با متغیرهای دیگر به کار رود.

مبانی نظری تحلیلی
تأثیر خودکارآمدی تحصیلی بر انگیزش و عملکرد تحصیلی.
نقش هیجانات تحصیلی در تنظیم انگیزه و عملکرد تحصیلی.
ارتباط بین انگیزه تحصیلی و عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری هیجانات تحصیلی.
خلاصه‌سازی
در کل، پژوهش حاضر به بررسی تأثیرات خودکارآمدی تحصیلی، هیجانات تحصیلی و انگیزش تحصیلی بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر پرداخته و با توجه به میانجی‌گری هیجانات تحصیلی، پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد تحصیلی این گروه ارائه خواهد کرد. این پژوهش می‌تواند اساسی برای برنامه‌ریزی آموزشی و راهبردهای مدیریتی در مدارس باشد که به بهبود موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان دختر کمک می‌کند.

 خرید آنلاین و دانلود فوری این پروپوزال (این پروپوزال در هیچ سایت مشابهی وجود ندارد) سال انتشار : 1403

79000 تومان

با نخفیف : 58000 تومان

ارسال سریع پیام

انتخاب جدیدترین موضوعات پایان نامه روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال(دانلود نمونه کار پروپوزال)::
شماره تماس: 09011853901
ارسال سریع پیام