برای دانلود یک نمونه پروپوزال مطالعه کیفی درباره نقش های جنسیتی تا انتهای این متن همراهی کنید.

تأثیر تفاوتها بر احساس حقارت تفاوتهای موجود به معنای حقارت نیست. اینکه این تفاوتها نشانه ای از حقارت یا برتری است به فرد و ارزشهای فرهنگی او بستگی دارد و در طول تاریخ در اکثر فرهنگها جنس مذکر بیشتر مورد توجه بوده است. بنابراین به صورت سنتی استفاده از گفتار، کردار و پندار مردانه غالب است و مبنای سنجش هر گونه انحرافی از این نوع رفتار به معنای حقارت و ضعف است. ارزش های فرهنگی تا حدود زیادی در نگرش افراد صاحب نام در فرهنگها مشخص می شود. بدون توجه به تواناییهای ارثی، کودکان برای سازگاری با آرمانهای فرهنگی، آموزش می بینند. در حالی که هر دو جنس دختر یا پسر) به دلیل تناسبهای جنسی خود تحسین می شوند؛ اما آنهایی که وجهه بالاتری دارند یعنی ویژگیهایی دارند که اساسا ویژگیهای مردانه به حساب می آید، به مردان داده می شود. توانایی اندیشیدن مثال مناسبی است از اینکه چگونه فشارهای گروهی بر تحول ویژگیهای شخصیتی قابل قبول اثر می گذارد. در حالی که دخترها فرصتهای یادگیریشان محدود می شود و تنها برای حفظ کردن مطالب تشویق می شوند پسرها از لحاظ گسترش قدرت اندیشیدن ترغیب می شوند و به عنوان جنس برتر محسوب می شوند. به عبارت دیگر فشارهای گروهی زنان را برای گسترش توانایی حفظ کردن تشویق می کنند و سپس به همین دلیل به عنوان جنس حقیرتر به حساب می آیند؛ زیرا آنها را دارای ویژگی می دانند که اعتبار و وجهه کمتری دارند و مردان را با این عنوان که قدرت اندیشیدن در آنها به خوبی گسترش یافته می شناسد و در موقعیتهایی که باید تصمیماتی گرفته می شود به نظر می رسد که مناسب تر باشند. در نتیجه بر این باورند که به آنها وظایف مهمتری نسبت به زنان داده می شود. زیرا وظایف آنها مستلزم قدرت اندیشه ای است که مردان در سطح بالایی از آن برخوردارند.


پروپوزال روش تحقیق همراه با پنج فصل

مشخصات پروپوزال روش تحقیق و پروژه سمینار:
عنوان : مطالعه كیفی ابعاد سیطره جنسیت بر زندگی تبدیل خواهان جنسی
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات پروپوزال: 38 صفحه
تعداد صفحات پنج فصل کامل پروژه سمینار با فهرست و پرسشنامه ها و منابع فارسی و لاتین : 345 صفحه


بعد از پرداخت ، پروپوزال به همراه پنج فصل پروژه همین پروپوزال بلافاصله قابل دانلود است.


کد فایل: zp78


قیمت این محصول :