دانلود نمونه پروپوزال تربیت بدنی مدیریت ورزشی

 عنوان: ارتباط بین مدیریت دانش و میزان کارآفرینی مدیران باشگاه های خصوصی شهر تهران
همه بندهای یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 22 صفحه
کد: 25 pz


قسمتی از این پروپوزال:

روش پژوهش روش پژوهش توصیفی و از نظر هدف پژوهش از دسته تحقیقات کاربردی است و با توجه به سنجش رابطه بین متغیرها از نوع همبستگی است. هدف تحقیق همبستگی مطالعه حدود تغییرات یک یا چند متغیر با حدود تغییرات یک یا چند متغیر دیگر است، لذا با توجه به اهداف و ماهیت موضوع پژوهش، روش پژوهش از این نوع می باشد.

روش گردآوری داده ها برای گردآوری اطلاعات اولیه جهت آزمون فرضیه ها از پرسشنامه و همچنین به بررسی کتابخانه ای جهت تکمیل بخش پیشینه استفاده شده است. برای توزیع پرسشنامه ها تمامی باشگاه های خصوصی شهر تهران به تفکیک مناطق جغرافیایی از اداره کل تربیت بدنی استان تهران استعلام شد و پس از منطقه یابی باشگاه ها و نمونه گیری، پرسشنامه های بین مدیران باشگاه ها توزیع شد و پس از پیگیری مکرر پرسشنامه ها در کل 214 پرسشنامه جمع آوری شد. نمونه آماری نمونه عبارت است از زیر جامعه ای که از کل جامعه انتخاب می شود و معرف آن است (دلاور، 1391). از روی نمونه می توان، استنباط هایی درباره کل جامعه بدست آورد.

اولین قدم در نمونه گیری تعریف جامعه مورد نظر است و هدف نوعی نمونه گیری است که تمام افراد جامعه جهت انتخاب شدن شانس برابر داشته باشند. جهت انتخاب نمونه آماری به علت خیلی وسیع و گسترده بودن جامعه از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده گردید. همانگونه که گفته شد جامعه آماری را کلیه ی مدیران باشگاه های خصوصی شهر تهران تشکیل می دهند که تعداد کل آنها 503 نفر می باشد که براساس جدول مورگان و روش نمونه گیری خوشه ای 214 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.


قیمت با تخفیف ویژه: