عنوان: طراحی فضای تجاری با تاکید بر نقش ادراکات حسی(شنوایی، لامسه، و غنای بصری) و جایگاه آن در تقویت حس تعلق به مکان
همه بندهای یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 14 صفحه
شماره: 634


قسمتی از این پروپوزال:

روش مورد استفاده در این پژوهش، تحقیق کیفی با رویکرد کاربردی است. ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق شامل کتاب ها و مقالاتی هستند که در زمینه ادراک انسان از محیط و حس مکان موجود است.

همچنین بهره گیری از منابعی که در مورد ادراک نابینایان و نحوه برخورد آنها با محیط کالبدی موجود است، به منظور بدست آوردن متغیرهای تأثیرگذار ادراک غیر بصری کاربران، بررسی میدانی در مورد علاقه و توجه مردم عادی به عواملی که موجب ایجاد درک توسط حواس پنجگانه می شوند، صورت گرفت و در نهایت تحلیل عاملی پرسشنامه ها توسط نرم افزار SPSS انجام شد. 

روش تحقیق در این پژوهش، در روشی «کیفی- تحلیلی»، به منظور شناخت کامل تری از مفهوم بازار، متون تخصصی مختلف در ادبیات معماری ایران مورد بازبینی و مطالعه قرار گرفت. در این فرایند ابتدا به مفهوم پایه مجتمع های تجاری در غرب و ایران پرداخته شد. سپس به مفاهیم چگونگی درک حسی انسان از فضا و چگونگی تأثیر کالبد بر این درک پرداخته شد.

در یک مرحله نیز با بررسی نمونه های موجود موفق در این زمینه از روش مطالعات موردی نیز استفاده شده است تا ویژگی ها و مفاهیم موجود در آن ها را نیز در این پژوهش به کار ببریم همچنین مطالعاتی بر روی کارکرد و پیشینه بازارهای سنتی نیز انجام گرفت و در گام بعدی به منظور تجمیع و تحلیل یافته ها، به تحلیل این موارد پرداخته شد تا الگوهای لازم برای یک فضای عمومی که بر ادارک حسی افراد تأثیر بگذارد استخراج شود.

علاوه بر این برای بررسی مؤلفه های طراحی و تعیین میزان توجه و دلبستگی مردم به محیط به واسطه وجود این مؤلفه های غیربصری اقدام به توزیع و سپس تحلیل عاملی پرسشنامه توسط نرم افزار آماری Spss شد. و بدین ترتیب متغیر ها و عامل های مؤثر بر ادراک حسی بدست آمد.

اندازه گیری متغیرهای کیفی

رایج ترین مقیاس که برای اندازه گیری متغیرهای کیفی بکار می رود مقیاس لیکرت است که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. در مقیاس لیکرت اساس کار بر فرض هم وزن بودن گویه ها استوار است. بدین ترتیب به هر گویه نمراتی از1 تا 5 داده می شود که مجموع نمراتی که هر فرد از گویه ها می گیرد نمایانگر گرایش او خواهد بود(Albaum, 1997).

در مطالعه موردی بر روی فضای مجتمع تجاری گلستان واقع در شهرک قدس(غرب) از طریق روش پیمایشی با ابزار گردآوری داده ها به صورت «مشاهده» و «پرسشنامه» مورد بازبینی قرار گرفت و در این راستا به کمک آزمون پرسشنامه از حدود 100 نفر از کاربران فضا مصاحبه به عمل آمد.

جامعه آماری

در این پژوهش را استفاده کنندگان از فضا تشکیل می دهند. روش نمونه گیری به صورت «نمونه گیری تصادفی» می باشد. انتخاب افراد پرسش شونده به صورت اتفاقی از کاربران فضا و بدون توجه به انتخاب های شخصی فرد پرسش کننده، تنوع بالایی از افراد حاضر در فضا را در بر می گیرد. در انتها داده ها به وسیله نرم افزار Spss تحلیل شده اند.


قیمت با تخفیف ویژه:


 خرید آنلاین و دانلود فوری این پروپوزال (این پروپوزال در هیچ سایت مشابهی وجود ندارد) سال انتشار : 1403

69000 تومان

با نخفیف : 49000 تومان

انتخاب جدیدترین موضوعات پایان نامه روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال(دانلود نمونه کار پروپوزال)::

شماره تماس: 09011853901
ارسال سریع پیام