عنوان: شناسایی موانع اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی در شرکتهای ایرانی (مطالعه موردی: گروه صنعتی انرژی سبز)
همه بندهای یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 23 صفحه
شماره: 628


قسمتی از این پروپوزال:

حسابداری منابع انسانی: فلام هولتز حسابداری سرمایه ای منابع انسانی را حسابداری افراد به عنوان یکی از منابع سازمان تعریف می کند. این شامل اندازه گیری هزینه های انتخاب، استخدام، حق الزحمه، آموزش و توسعه دارایی های انسانی است که به سازمان تحمیل می شود. همچنین شامل اندازه گیری ارزش اقتصادی افراد یک سازمان نیز می شود. (Okpala, Chidi, 2010, p66).

در این تحقیق منظور از حسابداری منابع انسانی بر اساس تعریف نظری بوده و با مولفه هایی مانند؛ به دست دادن اطلاعات مورد نیاز درباره بهای تمام شده و ارزش انسان ها را به عنوان دارایی سازمان، بازگشت هزینه هایی که سبب افزایش کارآیی پرسنل می شود و فوائدی بعدی برای سازمان، شفاف و منطقی شدن نحوه ارزیابی عملکرد کارکنان، سنجش تاثیر منابع انسانی در جهت پیشبرد اهداف سازمان و مقایسه هزینه یک کارمند ا با منافع حاصل از خدمات همان کارمندو ... تعریف شده است.

مدیریت منابع انسانی: بخشی از قلمرو مدیریت است و شامل طرح ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل و عملیات استخدامی، بهینه سازی و نگهداری و بکارگماری صحیح منابع انسانی، جهت دستیابی به اهداف کارکنان، سازمان و جامعه است.

آگاهی و شناخت از سیستم: آگاهی و شناخت از سیستم حسابداری منابع انسانی شامل مولفه های آگاهی از اهداف، آگاهی از مزایای سیستم و آگاهی از به کار گیری سیستم حسابداری منابع انسانی می باشد.

نیروی انسانی متخصص: در این تحقیق نیروی انسانی متخصص شامل کادر مالی آشنا به سیستم حسابداری منابع، افراد مجرب و متخصص در این زمینه می باشد. حمایت دولت: با مواردی شامل تخصیص اعتبار کافی از جانب دولت برای اجرای سیستم، حمایت دولت از اجرای سیستم والزام دولت به اجرای سیستم می باشد.

نرم افزار های مناسب: این مولفه با گویه هایی شامل وجود، دسترسی و به روز شدن نرم افزار های مناسب برای اجرای سیستم حسابداری منابع انسانی می باشد. ارزش اقتصادی دارایی انسان: شامل گویه های به حساب آوردن افراد شاغل در سازمان، به عنوان دارایی سازمان، قلمداد کردن هزینه های صرف شده برای پرسنل سازمان به عنوان سرمایه، توجه به بهای تمام شده و ارزش انسان ها در سازمان، توجه به ایجاد ارزش مالی کارکنان در سازمان می باشد.

حمایت مدیران ارشد: حمایت مدیران ارشد با گویه هایی شامل تمایل مدیران به ارزیابی عملکردشان توسط سیستم حسابداری منابع انسانی، تمایل مدیران به افشا اطلاعات سازمان خود ، اطمینان مدیران به سیستماتیک بودن روشها جهت اجرای سیستم می باشد.

تعاریف عملیاتی: آگاهی و شناخت از سیستم: به معنای مجموع نمره ای است که از پاسخ به سوالات پرسشنامه اول در زیر مقیاس آگاهی و شناخت از سیستم (سؤالات3-1) به دست میآید. نیروی انسانی متخصص: به معنای مجموع نمره ای است که از پاسخ به سوالات پرسشنامه اول در زیر مقیاس نیروی انسانی متخصص (سؤالات 7-4) به دست میآید.

حمایت دولت: به معنای مجموع نمره ای است که از پاسخ به سوالات پرسشنامه اول در زیر مقیاس حمایت دولت(سؤالات 10-8) به دست میآید.

نرم افزار های مناسب: به معنای مجموع نمره ای است که از پاسخ به سوالات پرسشنامه اول در زیر مقیاس نرم افزار های مناسب (سؤالات 13-11) به دست میآید.

ارزش اقتصادی دارایی انسان: به معنای مجموع نمره ای است که از پاسخ به سوالات پرسشنامه اول در زیر مقیاس ارزش اقتصادی دارایی انسان (سؤالات 17-14) به دست میآید.

حمایت مدیران ارشد: به معنای مجموع نمره ای است که از پاسخ به سوالات پرسشنامه اول در زیر مقیاس حمایت مدیران ارشد (سؤالات 20-18) به دست میآید.

روش تحقیق (روش اجرای تحقیق) : با توجه به هدف تحقیق، تحقیقات علمی به سه دسته بنیادی، کاربردی، و توسعهای تقسیم می شوند.

هنگامی که هدف ایجاد دانش باشد تحقیق بنیادی، هنگامی که دانش حاصله از پژوهش بنیادی در عمل به کار رود تحقیق کاربردی و زمانی که اثرات این کاربرد را مورد ارزیابی قرار دهیم تحقیق توسعهایی می باشد.

این پژوهش از نظر هدف، کاربردی از نظراجرا توصیفی - پیمایشی است.


قیمت با تخفیف ویژه: