عنوان: اثر بخشی آموزش خانواده بر دیدگاه تربیتی مادران
همه بندهای یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 23 صفحه
شماره: 620


قسمتی از این پروپوزال:

این پژوهش در صدد بررسی اثر بخشی آموزش خانواده بر دیدگاه های مادران می باشد و بر همین اساس روش تحقیق مورد استفاده توصیفی – پیمایشی می باشد .

توصیفی است چون به توصیف عوامل اثر گذار بر وضعیت شرکت اولیاء (مادران) در کلاس های آموزش خانواده پرداخته است . و پیمایشی است چون برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است.

اما از سوی دیگر پژوهش حاضر از نوع کاربردی است ؛ بدین معنا که هدف از آن تلاش برای پاسخ دادن به یک مسئله می باشد واز آنجایی که نتایج این تحقیق، مؤسسات تعلیم وتربیت ، انجمن اولیاء ومربیان و دیگر نهادهای وابسته به آموزش وپرورش را یاری خواهد نمود .پژوهش از نوع کاربردی است.

طرح پژوهش و منطق استفاده از آن: در بحث مربوط به طرح های تجربی ، دو واژه "پیش آزمون" و" پس آزمون " اغلب در جمع آوری داده ها مورد استفاده است . " پیش آزمون " به اندازه گیری یا آزمونی که پیش از تدبیر آزمایشی در مورد آزمودنی ها اجرا می شود ، اطلاق می گردد. "پس آزمون " انداز ه گیری ای است که پس از تدبیر آزمایشی انجام می شود.

همه طرح ها شامل پیش آزمون نیست ، ولی پس آزمون برای تعیین اثرهای تدبیر آزمایشی ضروری است (خوی نژاد،1380). در پژوهش حاضر طرح مورد استفاده شامل طرح پس آزمون با گروه گواه می باشد. این طرح مشابه طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه است با این تفاوت که پیش آزمون های متغییر وابسته در گرو ه های آزمایشی و گواه اجرا نمی شود . مراحل اجرای طرح پس آزمون با گروه گواه از این قرار است :

1.آزمودنی های پژوهش به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی وگواه جایگزین می شوند. 2. عمل آزمایشی به گروه آزمایشی داده شده، ولی در گروه گواه اجرا نمی شود یا ازعمل آزمایشی دیگری استفاده می گردد. 3. پس آزمون در هر دو گروه ها اجرا می شود. زمانی که نمی توان از یک پیش آزمون مناسب بهره گرفت یا زمانی که این احتمال وجود دارد که پیش آزمون بر عمل آزمایشی اثر داشته باشد ، استفاده از این طرح توصیه می شود ( نصر و همکاران ،1382).

جامعه و نمونه آماری: جامعه: عبارت است از گروهی از افراد ، اشیاء یا حوادث که حداقل دارای یک صفت یا ویژگی مشترک هستند. در پژوهش ، مفهوم جامعه به همه افرادی اطلاق می شود که عمل تعمیم پذیری در مورد آنها صورت می گیرد .ماهیت پژوهش تعیین کننده دامنه جامعه است. از نظر اندازه یا حجم، ممکن است یک جمعیت کلاس درس یا میلیون ها انسان (به عنوان مثال، رأی دهندگان در انتخابات )باشد (دلاور،1390).

بنابراین در پژوهش حاضر جامعه آماری شامل : کلیه مادران شرکت کننده در کلاسهای آموزش خانواده در تهران می باشد.


قیمت با تخفیف ویژه: