عنوان: جامعه شناسی شخصیت زن در آثار سیمین دانشور ( سووشون و جزیره سرگردانی )
همه بندهای یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 12 صفحه
شماره: 609


قسمتی از این پروپوزال:

روش تحقیق دراین پژوهش توصیفی-تحلیلی است.

در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است ومی خواهد بداند پدیده متغیر,شی ویا مطلب چگونه است.

به عبارت دیگر این تحقیق وضع موجود را بررسی می کند و به توصیف منظم نظام دار وضعیت فعلی آن می پردازد و ویژگیها وصفات آن را مطالعه و در صورت لزوم ارتباط بین متغیرها را بررسی می کند تحقیقات توصیفی هم جنبه کاربردی دارد .

و هم جنبه مبنایی. در بُعد کاربردی از نتایج این تحقیقات در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها و همچنین برنامه ریزی ها استفاده میشود(حافظ نیا ،1389 :59 ).

در این تحقیقات نوعآ از روشهای مطالعه کتابخانه ای و بررسی متون و محتوای مطالب و نیز روشهای میدانی نظیر پرسشنامه و مصاحبه و مشاهده استفاده میشود.

این گونه تحقیقات از نظر شیوه نگرش و پرداختن به مساله تحقیق به دو دسته تقسیم میشود.

1-تحقیقات توصیفی محض: محقق صرفا به کشف و تصویر سازی ماهیت .ویژگیها و وضعیت موضوع و مساله تحقیق می پردازد.

2- تحقیقات توصیفی – تحلیلی: محقق علاوه بر تصویر سازی آنچه هست به تشریح وتبیین دلایل چگونه بودن وچرایی وضعیت مسئله وابعاد آن می پردازد.

محقق برای تبیین و توجیح دلایل نیاز به تکیه گاه استدلالی محکمی دارد.

این تکیه گاه از طریق جستجو در ادبیات و مباحث نظری تحقیق و تدوین گزاره ها و قضایای کلی موجود درباره آن فراهم می شود که معمولا در فصل مربوط به سوابق ومباحث نظری تحقیق وتدوین می گردند. محقق از نظر منطقی جزئیات مربوط به مسئله تحقیق خود را با گزاره های کلی مربوط ارتباط می دهد و به نتیجه گیری می پردازد.

نکته قابل توجه این است که هر کدام از تحقیقات مزبور در جای خود ارزش علمی دارد.

از ویژگیهای تحقیق توصیفی این است که محقق دخالتی در موقعیت وضعیت و نقش متغیرها ندارد و آنها را دستکاری یا کنترل نمی کند و صرفا آنچه را وجود دارد مطالعه کرده وبه توصیف وتشریح آن می پردازد.

همچنین تحقیقات توصیفی ممکن است به کشف قوانین وارائه نظریه منتهی شود این سخن بدان معناست که از این گونه تحقیقات شناخت های کلی حاصل میشود.


قیمت با تخفیف ویژه: