عنوان: موانع تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران
همه بندهای یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 30 صفحه
شماره: 602


قسمتی از این پروپوزال:

روش تحقیق

توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی پس از تعریف شاخص های مناسب، نحوه جمع آوری داده ها و اطلاعات از طریق مصاحبه حضوری با خبرگان صنعت بیمه و پر کردن پرسشنامه ها و سایر روش های جمع آوری اطلاعات (بسته به شاخص های مورد مطالعه) مشخص خواهد شد.

برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار آماری SPSS استفاده خواهد شد.

جامعه آماری

جامعه آماری تحقیق مدیران و کارشناسان ارشد صنعت بیمه در 20 شرکت بیمه ای حاضر در این صنعت می باشند که تقریبا 1076نفر برآورد می شوند و از این تعداد باید حجم نمونه انتخاب شود.

روش نمونه گیری و تخمین حجم نمونه

با توجه به تعداد شرکتهای بیمه ای ایران، خبرگان این صنعت در شرکتهای مختلف در این پژوهش مورد بررسی قرار خواهند گرفت. پس از مصاحبه با خبرگان صنعت، پرسشنامه ای طراحی شده و به مدیران و کارشناسان ارشد شرکتهای منتخب ارایه می شود تا بتوان نتایج نهایی را تحلیل کرد. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است، که با توجه به همگنی جامعه متخصصین مربوط شرکتهای بیمه ای و همچنین همگنی میزان آگاهی آنها این روش نمونه گیری توجیه پذیر است.

روش های گردآوری داده ها

• روش میدانی: در این روش با طراحی پرسشنامه و توزیع آن بین نمونه آماری اطلاعات مورد نظر پژوهشگر از شرکتهای بیمه جمع آوری می شود.

• روش کتابخانه ای: در این روش برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق از منابع کتابخانه ای شامل، کتب، مقالات و پایان نامه ها و نیز اطلاعات موجود در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی و همچنین منابع و اسناد موجود در شرکت های فعال در صنعت بیمه و بیمه مرکزی ایران استفاده شده است.


قیمت با تخفیف ویژه: