عنوان: مقایسه کارکردهای اجرایی در کودکان با لکنت و عادی
همه بندهای یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 37 صفحه
شماره : 588


قسمتی از این پروپوزال:

در میان اختلالات گفتار، لکنت از اهمیت بسیاری برخوردار است.

لکنت یک اختلال سیالی بیان لفظی است که بر اساس تکرارها و طویل های غیر ارادی، صدا دار یا بی صدا به هنگام انتشار واحدهای کوچک سخن یعنی صداها، هجاهای مجزا یا هجاهای کلمات مشخص می شود.

این اختلال ها بسیار فراوانند و به آسانی مهار نمی شوند. بر اساس راهنمای آماری و تشخیص ، اختلال سیالی بهنجار و آهنگ سخن گفتن که با سن فرد نامناسب است، ویژگی اصلی لکنت را تشکیل می دهد. این اختلال با تکرارها و طویل های اصوات و هجاها و همچنین دیگر اختلال های سیالی گفتار در روانی کلام همراه است (راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی ، ترجمه نیک جو، آوا دیس یانس، 1381).

برخی از نظریه های آسیب شناسی عوامل فیزیولوژیک را در شروع لکنت مؤثر می دانند؛ مانند غلبه دو طرفه، غلبه نیمکره راست برای گفتار، آسیب مغزی، بد عملکردی های عصب- عضلانی یا عصبی-روانی، بد عملکردهای حنجره ای و بد عملکردی سیستم مرکزی شنیداری و امروزه پیشرفت های اخیر در فنون تصویربرداری توجه ما را به عوامل عصب شناختی و یا فیزیولوژیک برای تبیین چگونگی شروع لکنت یا عامل لکنت سوق داده است (آمبروس و یایری ، 2002؛ برن استین راتنر ، 2004؛ گیتار و مارچین اسکی ، 2001).

بارکلی(1997) در نظریه خود در مورد اختلال نقص توجه/ بیش فعالی، به کاستی در کارکردهای اجرایی به عنوان هسته اصلی از هم پاشیدگی فرآیندهای پردازشی در تکالیف شناختی اشاره کرد. کاکردهای اجرایی، کارکردهای عالی دستگاه شناختی هستند که به مجموعه ای از توانایی هایی شناختی شامل خودگردانی، خودآغازگری و بازداری، برنامه ریزی راهبردی، انعطاف شناختی و کنترل تکانش گفته می شود (ویانت و ویلیس ، 1994).

در واقع، کارکردهایی همچون سازمان دهی، تصمیم گیری، حافظه کاری، حفظ و تبدیل کنترل حرکتی، احساس و ادراک زمان ، پیش بینی آینده، بازسازی ، زبان درونی و حل مسئله را می توان از جمله مهمترین کارکردهای اجرایی دانست که در زندگی و انجام تکالیف یادگیری و عملکرد های هوشی به انسان کمک می کند (بارکلی، 1998).

اگر چه کارکردهای اجرایی در درجه اول از چشم انداز عصب شناختی مطالعه شده اند؛ ولی در سال های اخیر تحول و آسیب شناسی آن ها موضوع مورد علاقه صاحب نظران بسیاری بوده است.

بررسی های تحولی کارکردهای اجرایی نشان داده اند که این کارکردها: الف) از همان دوران اولیه رشد (احتمالاً پایان سال اول زندگی) ظهور می کنند؛ ب) به تدریج رشد می نمایند و در سال های دو تا پنج تغییرات بسیار مهمی در آن ها رخ می دهد و در حدود 12 سالگی عملکرد کودک تا حد بسیار زیادی شبیه عملکرد بزرگسالان می شود، ج) می توان ناکامی کودک را در انجام کارکردهای اجرایی بر اساس پیچیدگی تکالیف مشخص کرد، د) می توان بین تحول جنبه های عاطفی نسبتاً «داغ » در کارکردهای اجرایی و از سویی دیگر تحول جنبه های خالص تر شناختی «خنک »، به نوعی تمایز قایل شد (زالازو و مولر ، 2002؛ به نقل از علیزاده، 1385).

سومر (2002)، نشان داد که افزایش فعالیت در نیمکره راست در افراد دارای لکنت ممکن می باشد. علاوه براین، احتمال مشکل در زمان بندی بین نواحی قشری فرونتال چپ و نواحی مرکزی که در گفتار شرکت دارند وجود دارد. بنابراین، با توجه به مطالب گفته شده، می توان به کارکردهای اجرایی اشاره کرد که یکی از عوامل مورد بحث مرتبط با لکنت است و به نظر می رسد به نوعی در آن نقش بازی می کند.

پنینگتون و اوزونوف (1996؛ به نقل از علیزاده، 1385) کارکردهای اجرایی را حوزه ای خاص از توانایی هایی می دانند که شامل سازمان دهی در فضا، بازداری انتخابی، آماده سازی پاسخ، هدف مداری، برنامه ریزی و انعطاف است.

بارکلی (1997؛ به نقل از علیزاده، 1385) نیز کارکردهای اجرایی را اعمالی دانست که فرد برای خود و برای هدایت خود انجام می دهد تا خودکنترلی، رفتار هدف مدار و بیشینه سازی پیامدهای آینده را به اجرا درآورد.

بر اساس نظریه پیچیدگی و کنترل شناختی ، تحول کارکردهای اجرایی را می توان در قالب رشد وابسته به سن و در چارچوب حداکثر عملیات و قوانین پیچیده ای که کودک می تواند تدوین کند و برای حل مسئله مورد استفاده قرار دهد، درک کرد (زلازو و همکاران، 2003؛ به نقل از علیزاده، 1385).

منظور از کارکردهای اجرایی در این پژوهش، شامل بازداری پاسخ ، حافظه کاری ، سازماندهی و برنامه ریزی می شود. آسیب در کارکردهای اجرایی می تواند بر همه جنبه های گوناگون رفتاری، شناختی، اجتماعی و ارتباطی اثری مخرب و سوء بر جا بگذارد (دیویس و برنز ، 2001؛ استری هورن ، 2002، نوبر و اوریلی ، 2004؛ جانسون و همکاران، 2003).

حافظه کاری یکی از انواع حافظه است که شامل سه جزء لوح دیداری - فضایی ، اجرا کننده مرکزی و مدار واج شناختی می باشد. در این بین، مدار واج شناختی شامل اندوزش کوتاه مدت و مرور اطلاعات درون داد کلامی می شود که در درک گفتار و و نیز فرایند دریافت، تجزیه و تحلیل و پردازش عناصر صوتی زبان شرکت می کند (بدلی، 2003؛ باجاج ، 2007).

بدلی به منظور تبیین رابطه بین حافظه بلند مدت، حافظه کوتاه مدت و سایر فرایندهای شناختی، مدل حافظه کاری را ارائه نموده است (بدلی، 2007).

طبق نظر وی، به منظور بازیابی اطلاعات از حافظه بلند مدت وارد حافظه کاری شده و پس از انجام محاسبات لازم در این حافظه، نتیجه بازیابی شده از حافظه کاری منتج به یک رفتار خواهد شد (بدلی و همکاران، 2009).

تحقیقات نشان می دهند که مدار واج شناختی در پردازش های واژگانی، نحوی و به ویژه اکتساب زبانی دخیل می باشد و در ارزشیابی عملکرد آن می توان از آزمون های تکرار غیرواژه ها ، یادآوری کلمات و یادآوری اعداد استفاده کرد (بدلی، 2002؛ حکیم و راتنر ، 2004؛ اندرسون و همکاران، 2006).

مطالعات متعدد با استفاده از این ابزارها نشان داده اند که در بسیاری از اختلالات ارتباطی، از جمله اختلال خواندن (سوآنسون و همکاران، 2009؛ پیکرینگ و همکاران، 2004)، آسیب های زبانی ویژه (بریسکو و همکاران، 2009؛ گری، 2006) و لکنت (اندرسون و همکاران، 2006؛ حکیم و راتنر، 2004؛ لادلو و همکاران، 1997؛ سری و همکاران، 2006)، نقایصی در عملکرد حافظه واج شناختی وجود دارد.

بازداری پاسخ، به معنای متوقف ساختن سریع یک رفتار در پاسخ به الزامات متغیر محیطی، یک کنش اجرایی و مؤلفه ای اساسی از خود – تنظیمی است (بارکلی، 1997). برخی محققان به نقش بارز بازداری پاسخ در فرایندهای خودتطبیقی، کنترل توجهی و همین طور به عنوان درمانی برای لکنت اشاره نموده اند.

شواهد موجود در مورد کاهش خودتطبیقی برگرفته از مشاهداتی می باشند که نمایانگر این امرند که کودکانی که دچار لکنت می باشند، دارای انطباق پذیری زیستی کمتری می باشند (اندرسون و همکاران، 2003) و همچنین دارای انطباق پذیری کمتری برای تطبیق هیجانات می باشند (کاراس و همکاران، 2006).

تحقیقات نشان می دهند که افرادی که دارای لکنت می باشند توانایی کمی برای بازداری پاسخ دارند (اگرز و همکاران، 2010)، در صورتی که بازداری پاسخ در افراد دیگر، طبیعی بود و افراد عادی از توانایی مطلوبی در رابطه با بازداری پاسخ برخوردار بودند.

بنابراین، با توجه به پژوهش های ذکر شده، هنوز از کارکردهای اجرایی و مؤلفه های آن یعنی بازداری پاسخ، حافظه کاری، سازماندهی و برنامه ریزی در گروه کودکان مبتلاء به لکنت در مقایسه با دیگر کودکان از جمله کودکان عادی اطلاع چندانی نداریم و پژوهش درباره کارکردهای اجرایی کودکان مبتلاء به لکنت مورد کم توجهی قرار گرفته است.
قیمت با تخفیف ویژه: