عنوان: رابطه شاخص توده بدنی و چرخش ذهنی در دانش آموزان دختر فعال و غیرفعال شهر ارومیه
همه بندهای یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 29 صفحه
شماره: 558


قسمتی از این پروپوزال:

تعاریف مفهومی و عملیاتی تحقیق:

چرخش ذهنی توانایی تجسم چرخش یک محرک بصری می باشد و یا بر اساس تعریف جاست و کارپنتر (به نقل از ویر، ویر و بریدن ، 1995) به توانایی تولید بازنمایی ذهنی از یک ساختار دو یا سه بعدی و سپس ارزیابی ویژگی های آن بازنمایی یا تغییر توانایی چرخش ذهنی گفته می شود. در پژوهش حاضر عملکرد چرخش ذهنی، نمره حاصل از آزمون چرخش ذهنی شفارد و متزلر(1978) است که شامل تصاویر سه بعدی می باشد.

شاخص توده بدنی (BMI) شاخص توده بدنی از شاخص های پیکرسنجی می باشدکه باهدف کشف ارتباط بین چاقی وبیماریهای مختلف استفاده می شود. شاخص توده بدنی عبارت است از نسبت وزن (کیلوگرم) به مجذور قد (متر). اگرBMI فرد کمتر از 18.5باشد دارای کمبود وزن، بین 18.5 تا 24.9 باشد نرمال، بین 25 تا 29.9 باشد دارای اضافه وزن، و BMI مساوی یا بیش تر از 30 چاق محسوب می شود (مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها ، 2005). (متر) ۲ قد / (کیلوگرم) وزن = شاخص توده بدن: Body Mass Index

دانش آموز غیرفعال : دانش آموزانی که در دوره متوسطه در حال تحصیل می باشند،که فقط فعالیت های ورزشی در مدرسه دارد و فعالیت دیگری ندارد. روش تحقیق در این پژوهش به بررسی رابطه شاخص توده بدنی با چرخش ذهنی پرداخته شد. با توجه به ماهیت پژوهش، تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. 3-3 جامعه و نمونه آماری در این تحقیق جامعه آماری را کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر ارومیه که در سال تحصیلی 93-92 تشکیل دادند که از بین آن ها 200 نفر به صورت هدفمند100 نفر فعال و 100 نفر غیرفعال انتخاب شدند.

ابزار اندازه گیری

ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق شامل آزمون چرخش ذهنی، ترازوی دیجیتال، قدسنج،چربی سنج

آزمون چرخش ذهنی (MRT) این آزمون از اعداد ارائه شده از سوی شفارد و متزلر (1978) تشکیل شده است، و در اصل، از نسخه نقشه کشی اتوکد و آزمون چرخش ذهنی وندربرگ و کیوس می باشد . شما در ادبیات، آزمون چرخش ذهنی را به دو شکل V و K، یکی 20 سؤالی و دیگری 24 سؤالی پیدا می کنید.

آزمون چرخش ذهنی (MRT) مورد استفاده در این تحقیق، مجموعه ای 24 سؤالی است. هر مسئله شامل یک شکل هدف در سمت چپ و چهار شکل محرک در سمت راست می باشد. دو شکل از چهار شکل محرک، نسخه چرخیده شده شکل هدف می باشد و دو شکل دیگر نمی تواند با شکل هدف یکسان باشد (شکل3-1).


قیمت با تخفیف ویژه:


 خرید آنلاین و دانلود فوری این پروپوزال (این پروپوزال در هیچ سایت مشابهی وجود ندارد) سال انتشار : 1403

69000 تومان

با نخفیف : 49000 تومان

انتخاب جدیدترین موضوعات پایان نامه روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال(دانلود نمونه کار پروپوزال)::

شماره تماس: 09011853901
ارسال سریع پیام