سلامت سازمانی، خشنودی شغلی و سازگاری شغلی متغیرهای مورد بررسی در تحقیق حاضر می باشد. روش و ابزار گردآوری اطلاعات: در این پژوهش از سه پرسشنامه استفاده شد.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل پروپوزال


متغیرهای اصلی این پروپوزال:
رابطه سلامت سازمانی با سازگاری و خشنودی شغلی در مدیران ورزشی استان تهران

سال نگارش:
1395
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
23 صفحه
شماره:
419


توضیحات و بخش هایی از این پروپوزال:

سلامت سازمانی، خشنودی شغلی و سازگاری شغلی متغیرهای مورد بررسی در تحقیق حاضر می باشد.

روش و ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش از سه پرسشنامه استفاده شد. ابتدا به منظور بررسی سلامت سازمانی از ابزار اندازه گیری استاندارد شده OHI استفاده شد. همچنین به منظور بررسی سازگاری شغلی از پرسشنامه دیویس و لافکوایست استفاده و نهایتا به منظور بررسی خشنودی شغلی از پرسشنامه JDI استفاده گردید.

با توجه به عدم وجود شیوه نمره گذاری مشخصی در هر سه این پرسشنامه ها، بنابراین پس از مشاوره با افراد آگاه در این حوزه، قرار گردید از طیف لیکرت استفاده گردد و نمره سه را سطح متوسط مشخص گردید.  

پرسشنامه سلامت سازمانی این پرسشنامه در کل دارای 44 سوال بود. پرسشنامه سلامت سازمانی دارای سه سطح نهادی، اداری و فنی بود. این پرسشنامه دارای هفت بعد یگانگی نهادی، نفوذ مدیر، ملاحظه گری، ساخت دهی، پشتیبانی منابع، روحیه و تاکید علمی بود. که بعد یگانگی نهادی مربوط به سطح نهادی بود. ابعاد نفوذ مدیر، ملاحظه گری، ساخت دهی و پشتیبانی منابع مربط به سطح اداری و ابعاد روحیه و تاکید علمی مربوط به سطح فنی بود.