سودمندی استنباط شده، به عنوان «درجه ای که یک عضو سازمان باور دارد که استفاده از یک سیستم خاص عملکرد شغلی وی را بهبود خواهد داد» تعریف شده است.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل پروپوزال


متغیرهای اصلی این پروپوزال:
بررسی نگرش مشتریان پست بانک به پذیرش خدمات الکترونیکی و آنلاین(برخط)

سال نگارش:
1395
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
28 صفحه
شماره:
400


توضیحات و بخش هایی از این پروپوزال:

سودمندی استنباط شده، به عنوان «درجه ای که یک عضو سازمان باور دارد که استفاده از یک سیستم خاص عملکرد شغلی وی را بهبود خواهد داد» تعریف شده است. در محدوده یک سازمان، کارکنان عموماً برای ارائه عملکرد مناسب به وسیله افزایش حقوق، ترفیع، پاداش و سایر تشویقات مورد حمایت قرار می-گیرند. سیستمی که برداشت از فایده آن بالاست، به این ترتیب، سیستمی است که کاربر به وجود رابطه مثبتی بین استفاده و تاثیر در عملکرد و پیامدهای آن اعتقاد دارد(دیویس و اولسون، 1995).

یکی از متغیرهایی که راجرز در پذیرش نوآوری موثر می داند مزیت نسبی آن نوآوری است. در حقیقت، برداشت از فایده و مزیت نسبی که توسط دو محقق مذکور (دیویس و راجرز) به کاربرده شده اند، مفهوم یکسانی را القا می کنند. هر دو سازه به طریق مشابهی(یعنی پیشرفت نسبی در عملکرد)تعریف شده اند(تیلور و تاد، 1995). این عامل را می توان با نظریه اغنای اطلاعاتی مربوط دانست. بر اساس این نظریه، افراد یک رسانه ارتباطی را به وسیله مرتبط کردن نیازهای اطلاعاتی کار خود به غنای اطلاعاتی آن رسانه انتخاب می کنند. (ونکاتش و براون،2001)، سازه «بروندادهای سودمندی » را برای توصیف این متغیر به کار برده اند)موحدی، 1384). 

سهولت کاربرد استنباط شده سهولت کاربرد استنباط شده به عنوان« درجه ای که یک عضو سازمان باور دارد که استفاده از یک سیستم خاص، بدون سختی و بی نیاز به تلاش زیاد است» تعریف شده است. منظور از تلاش منبع محدودی است که یک فرد باید به فعالیت های گوناگونی که نسبت به آن ها مسئولیت دارد تخصیص دهد(دیویس، 1989). کاربردی که ساده تر به نظر آید، احتمال پذیرش آن بیشتر است(دیویس، 1989). برداشت از سهولت کاربرد متضاد متغیر پیچیدگی در مدل پذیرش نوآوری راجرز است، این متغیرها هم در مطالعه انتشار نوآوری ها به طور کلی و هم در انتشار تکنولوژی اطلاعات به طور خاص کاربرد داشته اند. پیچیدگی، اثر منفی بر پذیرش تکنولوژی اطلاعات دارد(موحدی، 1384). در مطالعات گوناگونی، تاثیر برداشت از سهولت کاربرد و یا متضاد آن، پیچیدگی، بر استفاده از تکنولوژی تأیید شده است(از جمله در استفاده از اینترنت)(موحدی، 1384). 

نگرش نگرش به عنوان احساس مثبت یا منفی فردی، در مورد انجام رفتار مورد نظر تعریف می‌شود(فیش‌بین و آجزن، 1975). (آجزن و فیش‌بین، 1980) عنوان نمودند که نگرش نسبت به موضوعی بر تمایل تاثیر می‌گذارد و تمایل هم به نوبه خود بر رفتار که همان استفاده از سیستم می‌باشد، تاثیر می‌گذارد. با توجه به اینکه رضایت کاربر به عنوان یک نگرش محسوب می‌شود، تحقیقات سیستم‌های اطلاعاتی بیشتر بر نگرش نسبت به پیامدهای سیستم تمرکز دارند تا نگرش نسبت به استفاده سیستم. )برون و همکاران، 2002(، نگرش نسبت به استفاده را به عنوان یک محرک که در تحقیقات سیستم‌های اطلاعاتی فراموش شده بود را برای این تحقیقات پیشنهاد کردند(یوسفزی، 2007).

نگرش در مدل اولیه پذیرش فن‌آوری قرار دارد، اما پس از اینکه دیویس در مدل خلاصه شده خود نگرش را کنار گذاشت، این به یک هنجار برای تحقیقات بعدی منجر شد تا نگرش را حذف کنند. با این حال تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که نگرش می‌تواند به عنوان یک متغیر اصلی در استفاده از سیستم باشد(جکسون، 1997).