در این تحقیق از روشهای پارامتری آماری (میانگین ،نسبتها ،انحراف معیار،واریانس و...)بهره گرفته شده بدین ترتیب ابتدا هر متغیر در قالب جداول و شاخص آماری، توصیف می شود.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل پروپوزال


متغیرهای اصلی این پروپوزال:
مقایسه تطبیقی میزان رضایت ارباب رجوع از عملكرد شعب و كارگزاریهای تامین اجتماعی استان البرز

سال نگارش:
1395
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
24 صفحه
شماره:
388


توضیحات و بخش هایی از این پروپوزال:

چهارچوب نظری تحقیق: چهارچوب نظری پایه ای است که تمام طرح یا پروژه تحقیقاتی برروی آن قرارداده می شود، یک شبکه منطقی ،توسعه یافته ،توصیف شده وکامل بین متغیرهایی است که از طریق فرایند هایی مانند مصاحبه ،مشاهده وبررسی ادبیات موضوع (پیشینه تحقیق )مشخص می شود(غلامرضاخاکی 1378،30).

چهار چوب نظری یک الگوی مفهومی است مبنی برروابط تئوریک میان شماری از عواملی که در مورد مساله پژوهش بااهمیت تشخیص داده شده اند این نظریه بابررسی سوابق پژوهشی در قلمرو مساله به گونه ای منطقی جریان پیدا می کند .درآمیختن باورهای منطقی محقق با پژوهش های انتشاریافته به منظور ایجاد پایه علمی برای بررسی مساله موردتحقیق جایگاه اساسی داردچهارچوب نظری ازپیوندهای درونی میان متغیرهایی که سرانجام درپویایی موقعیت موردبررسی نقش دارند گفت وگو میکند. پدید آوردن چنین چهارچوب مفهومی که کمک می کندتاروابط خاصی رادرنظر گرفته ودرک محقق درزمینه پویایی های موقعیتی که قراراست پژوهش درآن صورت گیردبهبود بخشیده شود(سکاران،1386 ،81 ).

دراین تحقیق هدف سنجش رضایت مراجعه کنندگان به شعب مادر وکارگزاری های رسمی سازمان تامین اجتماعی ازخدمات ارایه شده و مقایسه آن دو می باشد که متغییر وابسته تحقیق را شامل میشود.البته در بخش دولتی هم مشتری تعریف خاص خود را دارد. منظور از مشتری یا ارباب رجوع در بخش دولتی شخص (ارباب رجوع،مردم) گروه کار، یا واحد اداری وبطور کلی گیرندگان خدمت ازسازمان های دولتی می باشد (کازرانی،1381، ص29).

از سوی دیگر با مررور ادبیات رضایت مندی مشتریان در می یابیم که پژوهش گران علوم اجتماعی وروان شناختی طی 30 سال گذشته حداقل 20 تعریف در مورد رضایتمندی داشته اند. بررسی این تعاریف نشان داده است که بیشتراین تعاریف در مقایسه با هم دارای همپوشی هستند. با مرور نظریا ت محققان در مورد تعاریف رضایتمندی ملا حظه می شود که سه عامل اصلی درهمه تعاریف وجود دارندو مجموعه این عوامل می توا نند مبنای یک تعریف جامع از رضایتمندی را به دست دهند. این عوامل عبارتند از: ...

 

روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها: در این تحقیق از روشهای پارامتری آماری (میانگین ،نسبتها ،انحراف معیار،واریانس و...)بهره گرفته شده بدین ترتیب ابتدا هر متغیر در قالب جداول و شاخص آماری، توصیف می شود سپس جهت آزمون فرضیات آماری از روش آزمون t_test دوطرفه استفاده خواهد شد. هنگامی که بخواهیم دونمونه از دوجامعه مختلف را باهم مقایسه کنیم از این روش استفاده می کنیم. در واقع در این روش میانگین های دوجامعه باهم مقایسه شده ودر مرحله بعد در مورد تفاوت آنها در دوجامعه بحث می شود.

باید توجه داشت که هنگامی که تعداد جامعه از دو مورد بیشتر شود از روش تحلیل واریانس یکطرفه استفاده می شود.در آزمون ازنوع،Tمبتنی بر گروه های مستقل دو نمونه تصادفی انتخاب وآنها را باهم مقایسه می کنند، تا یکسانی یا تفاوت میانگین های دو گروه معین گردد(ساعی،1381،226). در این پژوهش از نرم افزار SPSS جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است