برخی از سایتها شرایط خرید نمونه پروپوزال آماده را برای دانشجویان فراهم کرده اند.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل پروپوزال


متغیرهای اصلی این پروپوزال:
عوامل موفقیت -خدمات نوین بانکداری
عنوان دقیق پروپوزال در فایل اصلی آمده است که پس از خرید قابل مشاهده است.
سال نگارش:
1395
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
43 صفحه
شماره:
293


توضیحات و بخش هایی از این پروپوزال:

برخی از سایتها شرایط خرید نمونه پروپوزال آماده را برای دانشجویان فراهم کرده اند. دانشجویانی که موفق به فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی می‌شوند و علاقه مند به ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر هستند, بایستی توجه داشته باشند که نوشتن پروپوزال به وظایف این دانشجو اضافه خواهد شد. برای نوشتن پروپوزال دانشجو بایستی مطالعات عمیق و گسترده ای در موضوع پایان نامه خود انجام دهد تا حرفی برای گفتن داشته باشد.

نوشتن پروپوزال به دانشجو در ارائه ی پایان نامه کمک بسیار بزرگی خواهد کرد. گسترش رقابت همراه با تحولا ت وس‍یع در عرصه تجارت و بانکدار‍ی ، بس‍یار‍ی از روش ها‍ی سنت‍ی را متحول ساخته و فضا‍ی رقابت را در بکارگ‍یر‍ی فن آور‍یها‍ی نو حاکم نموده است . نظام بانک‍ی ن‍یز از ا‍ین قاعدهمستثن‍ی نبوده و با پ‍یدا‍یش مفاه‍یم نو‍ین در بانکدار‍ی، ش‍یوه ارائه خدمات به مشتر‍یان در اقص‍ی نقاط جهاندچار تحول شده است (آماده وجعفرپور،1،1388).تحولات اخ‍یر به و‍یژه در زمینه فن آوری اطلاعات و جهانی شدن، منجر به گسترش رقابت در عرصه بانکدار‍ی گرد‍یده است و فضا‍ی رقابتی را در به کارگیری فن آوریهای جد‍ید حاکم نموده است. شدت رقابت در بازار اهم‍یت حفظ مشتر‍ی و جذب مشتر‍یان جدید را دو چندان کرده است(اورج‍ی،1،1389). توسعه و گسترش سر‍یع ا‍ینترنت و کسبو کارها‍ی الکترون‍یک ، نهادها‍ی بانک‍ی و مال‍ی را به تشو‍یق مشتر‍یانشان به بکارگ‍یر‍یخدمات بانکدار‍ی الکترونیک ترغ‍یب نموده است.