پکیج درمانی Act : فرض ، بر این است که تشخیص وسواس در مراجع با استفاده از شیوه های معتبر و علمی انجام شده است و تشخیص وسواس را قطعی می دانیم.

حال به درمان وسواس می پردازیم .

جلسه اول :

رابطه درمانی بین درمانگر و درمانجو کاملا برابر است ، یعنی این دو در کنار هم یک مسیر را طی می کنند و استعاره دو کوه به فهم این مطلب کمک می کند . بیمار و درمانگر هر دو از کوه کنار هم بالا می روند ، هیچ کدام جلوتر و یا بالاتر نیست .

در زاویه دید هر کدام مسیر و موانع موجود در مسیر دیگری بهتر مشاهده می گردد . بعد از برقراری رابطه درمانیِ مناسب جلسه اول درمان با ایجاد درماندگی خلاق آغاز می گردد . در این مرحله مراجع می فهمد هر کاری تا کنون برای رهایی انجام داده است نه تنها درمان و بهبودی نبوده بلکه نوعی گیر افتادن در باتلاق وسواس است .

در این جلسه هم چنین باید به مراجع بفهمانیم تفاوت بین تمیزی و وسواس در چیست ؟

از خود او سوال می کنیم و جواب را کامل می نمائیم . و دست روی نکته مهم جبری بودن در وسواس می گذاریم . به او می گوئیم که چقدر افکار وسواسی اذیت کننده است . در سنجش قبل از درمان ما افکار وسواسی و اعمال وسواسی مراجع را بیرون کشیده و در دفتری یادداشت می گردد .

از روی همان لیست برای او مدل وسواس را می کشیم (که در شناختی رفتاری هست) و توضیح می دهیم. و همچنین این که عمل وسواسی به چهار شکل خود را نشان می دهد . 1 ـ تکرار 2 ـ اجتناب 3 ـ اطمینان طلبی 4 ـ آئین وسواسی برای هر کدام هم مثال هایی از وسواس خودش می زنیم .

تکلیف جلسه اول را به او می دهیم . از او می خواهیم دفتری داشته باشد و در این هفته تمام افکار وسواسی و اعمال وسواس خود را یادداشت کند . و در چنین جدولی بنویسد .

 

جلسه دوم :

واکنش های مراجع را راجع به جلسه قبل می پرسیم ، از تکلیف او در هفته گذشته سوال می کنیم که تا چه حدی موفق بوده است ؟ مروری بر درماندگی خلاق داریم ، استعادره بیلچه را برای مراجع می گوئیم . بعد روی جدول برای او توضیح می دهیم که در این هفته مشکلات را و شیوه های کنترل که به کار می بری (که همان بیلچه هاست) بنویس .

 

جلسه سوم :

واکنش مراجع را در مورد جلسه قبل ارزیابی می کنیم . مرور تکالیف جلسه قبل در این جلسه دنیای درون و دنیای بیرون را به صورت کاملا روشن توضیح می دهیم و مثالی می زنیم و استفاده از قوانین مربوط به این دو دنیا را برایش می گوئیم . دنیای بیرون ، دنیای درون قانون دنیای بیرون ، قانون دنیای درون .

با مثال های زیادی مطلب را کامل روشن می کنیم . تکلیف این جلسه و اجتناب را که در دنیای درون و بیرون چگونه انجام می شود توضیح می دهیم . استعاره ببر را برای مراجع می گوییم .

 

جلسه چهارم :

به مرور تکالیف می پردازیم .

ببینیم چه قدر با استعاره رابطه برقرار کرده است ؟ مفهوم کنترل و اجتناب را توضیح می دهیم (دوباره) و می پرسیم دنیای بیرون و دنیای درون را تا چه حد متوجه شده است ، مثال هایی از او می خواهیم . یعنی با ذکر مثال هایی از خودش می فهمیم این مطلب تا چه حد برایش روشن است ؟

مفهوم تمایل و پذیرش را بیان می کنیم و مثال هایی می زنیم . تکلیف این هفته را به او می دهیم : روی تمایل کار کند و نقطه مقابل آن اجتناب را از او می خواهیم .

در این هفته به جای (اجتناب ، حذف و کنترل) ، تمایل داشته باشد . از بین لیست وسواسهای او ، آن یکی که کمترین درصد اضطراب را برایش دارد و راحتتر می تواند انجام دهد ، انتخاب می کند و تعهد می دهد تمایل را نشان دهد و اجتناب نکند . مثلا دستت را به میله اتوبوس بزن و اجتناب نکن . یا پاهایت را در این هفته مطابق با فکرت که می گوید بشوی ، نشوی . یا به کنترل تلویزیون دست بزن . در خانه را خودت باز کن .

 

جلسه پنجم:

مرور تکالیف جلسه قبل ، باز هم قانون دنیای بیرون و دنیای درون را می پرسیم تا مطمئن شویم که موضوع کاملا روشن است .

معمولا در انجام تکلیف هفته قبل که تمایل است تا حدّی موفق اند ، نه صد در صد .

باز هم تمایل و نقطه مقابل آن اجتناب را با ذکر مثال هایی می گوئیم تا بداند مشکل اش در وسواس تبعیت از قانون بیرون است . اینکه فکر می کند دست اش نجس است (فکر) می رود و آن را می شوید = قانون دنیای بیرونی این فکر است و فکر دنیای درون است ولی او می رود مطابق دنیای بیرون دست اش را می شوید. و بیشتر گرفتار این فکر و تکرار این عمل می شود .

تکلیف : تمایل و پذیرش فکر به عنوان فکر و احساس به عنوان احساس و تمایل داشتن به دنیای درون و اجتناب نکردن از فکر و احساس و اضطراب ... را تمرین کند . از او می خواهیم در این هفته جهت حل مسائل اش حذف ، کنترل یا کاهش و اجتناب نداشته باشد بلکه تمایل داشته باشد .

تا مسئله تمایل داشتن کاملا جا نیافتد و پذیرش رخ ندهد و گسلش بین فکر و عمل انجام نشود ، گام های بعدی برداشته نمی شود .

 

جلسه ششم:

مرور تکالیف جلسه قبل در این جلسه بحث مربوط به ارزش ها را مطرح می کنیم و حیطه های ده گانه ارزش ها را می نویسیم و برای او توضیح می دهیم که هر ارزشی داشته باشد در همین حیطه های جای دارد و جدایی از این حیطه ها نیست .

 

به ارزش شماره 1 و هدف شماره 1 چه اعمالی را باید انجام دهد و حالا موانع رسیدن به آن عمل کدامند ، آیا درونی است (مانع) یا بیرونی ؟

 

جلسه هفتم

مرور تکالیف هفته قبل و کمک به او در فهم بهتر ارزش ها و اهداف ... ضمن این که روی ارزش ها تاکید می کنیم بحث تغییر رفتار را مطرح می نمائیم . برای مراجع توضیح می دهیم ذهنیت چیست ؟ واقعیت چیست ؟

فکر ـ احساس ـ خاطره ـ میل ـ حتی علائم بدنی ناشی از آنها ذهنیت شماست و واقعیت چیزی دیگری است .

می گوئیم اگر طبق آنچه ذهن می گوید عمل کنی ! ← آدمی ذهنیت گرا هستی . اگر طبق آن چه واقعیت است یا آنچه برایت مهم است و ارزش است عمل کنی ← واقعیت گرا هستی . استعاره اعداد و اتوبوس را می گوئیم .

ما می گوئیم فکرت را تغییر نده بگذار باشد← پذیرش از این به بعد می خواهیم رفتارت را تغییر دهی نه فکرت را .

فکر مربوط به دنیای درون است تغییرش نمی دهیم می گذاریم باشد آنچه را می توانیم و باید تغییر دهیم رفتارمان است ، که نباید مطابق با ذهن و فکر باشد . بلکه باید مطابق با ارزشها و اهداف باشد .

تکلیف : از روی لیست افکار و اعمال وسواسی اش هر کدام درصد کمتری اضطراب تولید می کند را با کمک مراجع انتخاب و از او می خواهیم در این هفته تمایل و تغییر رفتار را امتحان کند . فکر باشد ← مطابق با آن رفتار نکند .

مثلا فکرش می گوید بنشین تا فکرت خوب شود و حالت بهتر شود بعد برو کارهایت را انجام بده، ← با فکر چالش نداشته باش برو و کار هم آن روز را انجام بده . فکرت می گوید : دست ات نجس است← مطابق آن رفتار نکن نرو و دست را نشوی ... فکر را هم کاری نداشته باش بگذار باشد .

 

جلسه هشتم

به بعد ببینم چقدر با استعاره هایی قبلی رابطه برقرار کرده است .

از این جلسه تا آخر روی ارزش ها و اهداف متمرکز می شویم ، و از مراجع می خواهیم همواره بدون این که ، افکارش چالش کند بدنبال اهدافش و ارزشهایش برود . این موضوع عمل هدفمند را به دنبال دارد .

قسمت وقت گیر درمان بحث ارزشهاست .

وقتی فرد دنبال ارزشها و اهدافش برود و تعهد رفتاری داشته باشد در زمان حال زندگی می کند و تبدیل به فردی فعال (نه منفعل) می گردد. نتیجه این رفتارها و اعمال انعطاف پذیری روانشناختی است که هدف Act می باشد


 


دانلود این پرسشنامه به همراه تمامی پرسشنامه های دیگر این سایت (1060 پرسشنامه)

با پرداخت مبلغی جزئی همه پرسشنامه های سایت را رایگان دانلود کنید! (هر پرسشنامه 24 تومان)

قیمت با تخفیف بسیار ویژه: 25000 تومان

 پس از پرداخت آنلاین وجه، امکان دانلود فوری همه پرسشنامه های سایت در اختیار شما قرار می گیرد.

دقت کنید این مبلغ برای همه پرسشنامه های سایت می باشد. برای فروش تکی و یک پرسشنامه نیست.

   لیست پرسشنامه های سایت


آیا برای خرید استرس دارید و برای دریافت فایل مورد نظر خود دچار تردید هستید؟
  با ارسال سوال خود از طریق پیامک سریعا جواب خود را دریافت کنید: 09011853901
پشتیبانی ما شبانه روزی است.

توضیحات تکمیلی:

هدیه ای ویژه از مجموعه ایران پژوهش برای محققان، اساتید و دانشجویان گرامی:

شما می توانید با پرداخت فقط 25000 تومان تمامی پرسشنامه های سایت ایران پژوهش را سریع دانلود کنید و در کامپیوترتان ذخیره کنید. به همین سادگی!

شما می توانید ، هر پرسشنامه ای را که تمایل داشتید به رایگان و تنها با یک کلیک دانلود نمایید.

مراحل ساده برای خرید :

1- وارد کردن مشخصات و پرداخت آنلاین مبلغ:

2- پس از پرداخت بلافاصله می توانید پرسشنامه ها را دانلود نمایید.

نکته مهم: این امکان ویژه در هیچ سایت یا مرکزی ارائه نشده است

نام و مشخصات پرسشنامه های سایتهر سوالی دارید بپرسید:
انتخاب جدیدترین موضوعات روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی و انجام تخصصی پروپوزال:
شماره تماس: 09011853901