نحوه نوشتن اهمیت و ضرورت انجام تحقیق در پروپوزال و پایان نامه ارشد روانشناسی

نحوه نوشتن اهمیت و ضرورت انجام تحقیق در پروپوزال و پایان نامه ارشد روانشناسی به طور کامل و ویژه در این مقاله بیان شده است.

مناسب ترین عنوان از نظر محتوایی بعد از قسمت بیان مسئله ، « اهمیت و ضرورت تحقیق » می باشد . نادری و سیف نراقی ( 1364: 192-191) نیز معتقدند :

« قسمت اهمیت و ارزش تحقیق ،با قسمت ( تعریف موضوع تحقیق ) همخوانی دارد .

زیرا در آن قسمت ، محقق مشکل اساسی و نیاز به آگاهی خود برای دستیابی به نتایج این مطالعه را عنوان می سازد و سعی دارد تا اندازه ای اهمیت موضوع را آشکار کند .

هر تحقیقی باید مشتمل بر دو فایده یا نفع باشد :

یکی نفع آنی یا شخصی و دیگر نفع غایی یا علمی .

پس از خاتمه تحقیق ، آگاهی هایی به محقق دست می دهد که قبلا از آن بی خبر بوده و این آگاهی ها سبب می شود که نادانی وی کاهش یابد ، این نفع آنی یا شخصی تحقیق است .

یکی از ویژگی های تحقیقات علمی « قابلیت افزایش یا افزایشی بودن » نتایج تحقیقات است .

به عبارت دیگر ، نفع غایی یا علمی در برگیرندۀ این نکته است که این تحقیق بر دانش بشر خواهد افزود یا نه » نادری و سیف نراقی و شاهپوریان (1371: 64-63) در مورد قسمت اهمیت و ارزش پژوهش این چنین اظهار می دارند :

« اهمیت و ارزش پژوهش عبارت از مجموع اطلاعاتی است که مشخص می کند نتایج این تحقیق ، تا چه حد برای محقق و نیز تا چه حد برای دیگران مثمر ثمر می باشد .

به عبارت دیگر ، نتایج این تحقیق منشأ چه دست آوردها و آگاهی های جدیدی است .

محقق می تواند با استفاده از منابع زیر توضیحاتی مثبت و معنی دار در این زمینه فراهم سازد .

این منابع عبارت است از :

1 - قدرت تفکر و استدلال محقق براساس تجربیات حرفه ای و اطلاعات کلی

2 - نوشته های دیگران برای حمایت از گفته ها و استنباط های خود

3 - آمار موجود و نتایج پیشنهادات پژوهش های انجام شده توسط دیگران » به هنگام نوشتن ، به اهمیت و ارزش پژوهش توجه داشته باشید که اولا مشخص کنید که این پژوهش چه موردی را برای دیگران روشن خواهد کرد و یا در چه مواردی اطلاعات جدیدی در اختیار دیگران خواهد گذاشت .

به عبارت دیگر در این قسمت متغیرهای مورد تحقیق معلوم و مشخص می گردد .

ثانیاً ، نتایج حاصل از این پژوهش در کجا و کدام قسمت و چگونه مورد استفاده قرار خواهد گرفت .

در این زمینه باید معلوم شود که نتایج حاصل از این پژوهش چگونه در قسمت های مختلف آموزش ، خدمات و مدیریت حرفه مورد نظر و یا گسترش علم به طور اعلم تاثیر خواهد گذاشت .

چنان چه نتایج پژوهش در موارد دیگری غیر از تخصص محقق تاثیر خواهد کرد ، لازم است آنها نیز ذکر گردد و چگونگی این تاثیر توضیح داده شود .

سرمد ، بازرگان و حجازی (1376: 66) اظهار می دارند که محقق می تواند قسمت اهمیت تحقیق را قبل و یا بعد از ان که پیشینه پژوهش را مورد بررسی قرار دهد ارائه نماید .

همچنین ایشان معتقدند که ( ص 32) یک مسئله تحقیق زمانی از اهمیت برخوردار است که حداقل یکی از ویژگی های زیر را دارا باشد :

 1 - فراهم آوردن دانش در یک زمینه خاص

2 - کمک به تدوین نظریه

3 - تعمیم تحقیقات قبلی ( افزایش اعتبار برونی )

4 - پیشبرد روش شناسی تحقیق

5 - روشن ساختن برخی از مسائل مهم روز »

قسمت « اهمیت و ضرورت تحقیق » ارتباط زیادی با موضوع و عنوان تحقیق دارد .

این که در قسمت انتخاب موضوع تحقیق ، تاکید فراوانی روی این نکته می گردد که محقق موضوعی را انتخاب نماید که در جهت رفع نیازها در ابعاد و جوانب گوناگون باشد و فوائد خاصی بر آن مترتب باشد ، دقیقا در ارتباط با اهمیت و ضرورت تحقیق است و بدون تردید در چنین حالتی است که پژوهشگر خواهد توانست به طور دقیق و مستدل ، تحلیل نماید که چرا انجام پژوهشی با آن موضوع خاص مهم بوده و ضروری محسوب می شود .

بر همین اساس ، تحقیقی را می توان مهم و ضروری قلمداد نمود که حداقل بخشی از ویژگی ها و ملاک هایی را که در مقالات دیگر این سایت ذکر گردید ، داشته باشد . در غیر این صورت ، محقق نخواهد توانست دلائلی برای ارزشمند بودن تحقیق خود ارائه دهد .

یکی از اشتباهات متداول دانشجویان آن است که اگر مثلا در زمینه عوامل موثر بر کاهش انگیزه معلمین در آموزش و پرورش تحقیق می کنند ، در قسمت اهمیت و ضرورت تحقیق ، اهمیت آموزش و پرورش را به خوبی می رسانند ، اما چندان اهمیت بررسی عوامل موثر بر کاهش انگیزه معلمین در آموزش و پرورش را توضیح نمی دهند و این امر کاملا بدیهی است که برای آنان رساندن اهمیت آموزش و پرورش به مراتب آسانتر از توصیف و تشریح اهمیت موضوع بخصوصی است که در آن مورد تحقیق می نمایند .

حال ان که اگر محقق ویا دانشجو تلاش نماید که به صورت مستدل بیان کند چه فایده ای دارد که او در مورد کاهش انگیزه معلمین در آموزش و پرورش تحقیق نماید ، و به عبارت دیگر ، تحقیق اهداف تحقیق از چه ارزشی برخوردار خواهد بود ، در واقع به نحوی بخشی از اهمیت و ضرورت تحقیق استفاده کند که به راستی آن تحقیق در راستای انجام آنهاست .

وگرنه چه بسا پژوهشگر به اشتباه عبارات بسیار زیبائی را در جهت رساندن ارزش انجام تحقیق خود به کار گیرد ، اما آن تحقیق در راستای انجام هیچ کدام از آن ها صورت نگیرد .

باید توجه داشت که واژۀ « ضرورت » دلالت بر بالاترین مراتب « اهمیت » دارد .

به عبارت دیگر ممکن است امری بنفسه مهم قلمداد گردد اما در اولویت بندی امور با توجه به امکانات و شرایط ، ضروری قلمداد نگردد .

به کار بردن واژۀ ضرورت در کنار اهمیت دال بر همین حقیقت است که محقق باید حقیقتا با در نظر گرفتن امور و شرایط گوناگون ، تحقیق در مورد موضوعی را ضروری تشخیص دهد و با ذکر دلایل متقن و موجه استدلال نماید که چرا آن تحقیق مهم و ضروری است .

مثلا در جهت رفع کدام نیازهای فردی و اجتماعی است ، چه مجموعه های جدیدی از دانش و اطلاعات را فراهم می سازد و یا چه نظریات جدیدی را تدارک می بیند و یا چه چیز بر نظریات قبلی می افزاید و غیره .

پژوهشگران محترم باید توجه داشته باشند که در ارزیابی تحقیقاتی که انجام می دهند توجه به نکات مذکور – خصوصا توجه به فراهم سازی مجموعه جدیدی از دانش و یا تنظیم مبتکرانه نظریات جدید علمی - از اهمیت و ارزش فراوانی بر خوردار است .

 

 

برای آموزش بهتر نحوه نوشتن اهمیت و ضرورت انجام تحقیق در پروپوزال و پایان نامه ارشد روانشناسی پیشنهاد می شود نمونه پروپوزال های زیر را تهیه کنید.

پروپوزال هایی که برای فروش گذاشته ایم با دقت بسیار بالا و کیفیت بی نظیر برای آموزش دانشجویان نوشته شده است.

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 1)                                                                  دانلود نمونه پایان نامه آماده روانشناسی بالینی

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 2)                                                                  دانلود پایان نامه آماده روانشناسی بالینی

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 3)                                                                  پروپوزال آماده روش تحقیق روانشناسی

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 4)

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 5)

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 6)

دانلود پروپوزال آماده مشاوره (شماره 7)

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 8)

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 9)

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 10)

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 11)

دانلود نمونه پروپوزال مشاوره (شماره 12)

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 13)

دانلود یک نمونه پروپوزال آماده پرستاری (شماره 14)

 دانلود نمونه پروپوزال روانشناسی بالینی (شماره 15)

خرید پروپوزال ارشد روانشناسی بالینی (شماره 16)

نمونه پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی (شماره 17)

دانلود پروپوزال آماده علوم تربیتی (شماره 18)

پروپوزال آماده روانشناسی بالینی (شماره 19)

دانلود پروپوزال آماده کارشناسی ارشد روانشناسی (شماره 20)

دانلود پروپوزال روانشناسی بالینی (شماره 21)

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی صنعتی سازمانی (شماره 22)

فروش پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 23)

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی (شماره 24)

خرید اینترنتی پروپوزال روانشناسی (شماره 25)

خرید اینترنتی پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 26)

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی تربیتی (شماره 27)

دانلود پروپوزال آماده روانشناسی عمومی (شماره 28)

نمونه یک پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 29)

یک پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 30)

پروپوزال آماده رشته روانشناسی ی (شماره 31)

دانلود یک پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 32)

یک نمونه پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 33)

دانلود یک نمونه پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 34)

خرید نمونه پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 35)

خرید پروپوزال آماده رشته روانشناسی (شماره 36)

خرید یک نمونه پروپوزال آماده روانشناسی (شماره 37)

دانلود نمونه پروپوزال آماده روانشناسی عمومی (شماره 38)

یک پروپوزال آماده رشته روانشناسی (شماره 39)

خرید یک نمونه پروپوزال آماده رشته روانشناسی (شماره 40)

دانلود پروپوزال روش تحقیق روانشناسی (شماره 41)

خرید پروپوزال روش تحقیق روانشناسی (شماره 42)

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی (شماره 43)

دانلود نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی (شماره 44)

پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی (شماره 45)

نمونه پروپوزال روانشناسی بالینی (شماره 46)

دانلود پروپوزال با موضوع روانشناسی (شماره 47)

خرید پروپوزال روانشناسی بالینی (شماره 48)

نمونه پروپوزال کامل شده رشته روانشناسی (شماره 49)

خرید پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی (50)

 پروپوزال آماده کارشناسی ارشد روانشناسی (شماره 51)

پروپوزال آماده کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی (شماره 52)

نمونه پروپوزال روش تحقیق روانشناسی (شماره 53)

یک نمونه پروپوزال ارشد روانشناسی بالینی (شماره 54)

خرید پروپوزال آماده علوم تربیتی (شماره 55)