روش تحقیق توسعه ای کاربردی چیست؟ پژوهشی است که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها ، روش ها ، ابزارها ، وسایل ، تولیدات ، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی و نهایتا با هدف پاسخ دهی به یک نیاز صنعتی در جامعه انجام می شود .

تحقیق کاربردی :

پژوهشی است که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها ، روش ها ، ابزارها ، وسایل ، تولیدات ، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی و نهایتا با هدف پاسخ دهی به یک نیاز صنعتی در جامعه انجام می شود .

هدف تحقیق کاربردی توسعه ی دانش کاربردی در یک زمینه ی خاص است .

در اینجا نیز سطح گفتمان انتزاعی و کلی اما در یک زمینه خاص است .

برای مثال « بهینه سازی عملیات جستجو برای بازیابی اطلاعات پزشکی « یک نوع تحقیق کاربردی است .

نتیجه ی این نوع تحقیق فراهم شدن زمینه ی لازم جهت گسترش کمی یا کیفی محصولات بر پایه ی فناوری های موجود است.

تحقیقات توسعه ای (تحقیق و توسعه (R & D) ) :

فرآیندی است که به منظور تدوین و تشخیص مناسب بودن یک فرآیند ، روش ها و برنامه ها ، شناسایی نیاز یا استعداد، پیدایش اندیشه ها ، آفرینش ، طراحی ، تولید ، معرفی و انتشار یک محصول و فرایند یا نظام فناوری تازه ، انجام می شود.

می توان اینگونه گفت که این تحقیقات بیشتر با رویکرد به آینده و پیشرفت علوم صورت می گیرد .

هدف اصلی فعالیت های D & R نظریه پردازی یا آزمون نظریه نیست بلکه توسعه محصولات یا فرآیندهای جدید ، تهیه یا تدوین برنامه ها ، طرح ها و امثال آن است با وجود پرهزینه بودن اجرای چرخه ی تحقیق و توسعه ی این چرخه ، رشد و توسعه ی آتی را فراهم می سازد.