روش تحقیق کتابخانه ای ومیدانی چیست؟ روش های کتابخانه ای در تمامی تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می گیرد و روش های میدانی به روش هایی اطلاق می شود که محقق برای گردآوری اطلاعات ناگزیر است به محیط بیرون از جمله جامعه ی انسانی یا سازمانی برود.

 

روش های کتابخانه ای:

روش های کتابخانه ای در تمامی تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می گیرد، ولی در بعضی از انها در بخشی از فرآیند تحقیق از این روش استفاده می شود و در بعضی از آنها موضوع تحقیق از حیث روش ، ماهیتا کتابخانه ای است و از آغاز تا انتها متکی بر یافته های تحقیق کتابخانه ای است.

در تحقیقاتی که ظاهرا ماهیت کتابخانه ای ندارند نیز محققان ناگزیر از کاربرد روش های کتابخانه ای در تحقیق خود هستند.

در این گروه تحقیقات اعم از توصیفی ، علی ، همبستگی ، تجربی و غیره ، محقق باید ادبیات و سوابق مسئله و موضوع تحقیق را مطالعه کند .

در نتیجه ، باید از روش های کتابخانه ای استفاده کند و نتایج مطالعات خود را در ابزار مناسب اعم از فیش ، جدول وفرم ، ثبت و نگهداری نماید و در پایان کار نسبت به طبقه بندی و بهره برداری از آن ها اقدام کند.

روش های میدانی :

روش های میدانی به روش هایی اطلاق می شود که محقق برای گردآوری اطلاعات ناگزیر است به محیط بیرون از جمله جامعه ی انسانی یا سازمانی برود و با مراجعه به افراد یا محیط ، و نیز برقراری ارتباط مستقیم با واحد تحلیل یعنی افراد ، اعم از انسان ، مؤسسات ، سکونت گاه ها ، موردها وغیره ، اطلاعات مورد نظر خود را گرد آوری کند.

در واقع ، او باید ابزار سنجش یا ظروف اطلاعاتی خود را به میدان ببرد و با پرسشگری ، مصاحبه ، مشاهده و تصویربرداری آنها را تکمیل نماید و سپس برای استخراج ، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل به محل کار خود برگردد.