تحقیق علی- مقایسه ای یا تحقیق پس رویدادی (پس از وقوع )، یکی از طرح های اصلی است که در آن روابط و معلولی بین متغیرها تعیین می شود.

تحقیق علی – مقایسه ای متفاوت از تحقیق تجربی است و شما نمی توانید متغیر مستقل را از آنجایی که قبلاً رخ داده است دست کاری کنید، و همان طور که قبلاً نشان داده شد، شما نمی توانید آن را کنترل کنید.

از این گذشته، تحقیق علی- مقایسه ای با الزام تحقیق تجربی برای انتساب تصادفی شرکت کنندگان از یک جامعه یا گروهی از شرکت کنندگان مواجه نخواهد شد.

حداقل دو گروه مقایسه در تحقیق علی- مقایسه ای مورد نیاز است تا بر اساس یک متغیر وابسته با یکدیگر مقایسه شوند.

یک گروه ممکن است دانشجویانی باشند که توسط استادانشان به عنوان دانشجویان دارای استعداد بالقوه شناسایی شده اند، و گروه دیگر ممکن است دانشجویانی باشند که توسط استادانشان به عنوان دانشجویان دارای استعداد بالقوه شناسایی نشده اند.

این دو گروه بر اساس آزمون استاندارد IQ مورد سنجش قرار می گیرند تا مشخص شود که آیا تفاوت های دو گروه که توسط ادراکات استادان تعیین شده است، در مقایسه با سنجه های استاندارد، صحیح می باشد.

هنگام بحث درباره گروها، می خواهید از توصیف تفضیلی گروها و پیگیر های آنها و متغیر مستقلی که آن دو گروه را از هم متمایز می کند، مطمئن شوید.

چرا این موضوع مهم است؟ علت اهمیت آن این است که ترکیب و مشخصات گروه می تواند قابلیت تعمیم پذیری یافته ها را تحت تأثیر قرار دهد.

برای شناخت همه جانبه گروها، باید درباره قابلیت مقایسه و تفاوت آنها، توضیحات ممقالهی ارائه شود.

شما ممکن است گروهایتان را از دو جامعه مستقل انتخاب کنید، مانند آن دسته از دانش آموزانی که دوره پیش دبستانی مدارس دولتی را گذرانده اند و آنهایی که این دوره را نگذرانده اند.

می توانید این دانش آموزان را بر اساس موفقیت در درس روخوانی انگلیسی در پایان پیش دبستانی یا کلاس اول با یکدیگر مقایسه کنید.

برای به دست آوردن نمونه، می توانید نمونه گیری تصادفی انجام دهید ( نه انتساب تصادفی از یک جامعه، آن گونه که در تحقیق تجربی انجام شود).

تمایل شما بر این خواهد بود که گروهایتان ار نظر برخی از متغیرها شباهت بیشتری به هم داشته باشند.

برای مثال، در گروهایی که دوره پیش دبستانی را سپری کرده اند در مقابل گروهایی که این دوره را نگذرانده اند، ممکن است بخواهید نمونه های تصادفی را مطالعه کنید و (برای کنترل بهتر)، آنها را از نظر سن، قومیت، وضعیت اقتصادی اجتماعی و جنسیت مورد بررسی و تطبیق قرار دهید.

دوست دارید که گروها هر چه بیشتر به هم شبیه باشند به طوری که تفاوت یا فقدان تفاوت هایی در پایان تحقیق مشاهده می کنید با احتمال بالایی به متغیر مستقل نسبت داده شود.

به علت اینکه تحقیق علی- مقایسه ای به تصادفی بودن یا دستکاری یا کنترل متغیرها نمی پردازد، پیشاپیش خواهید فهمید که اگر این نوع طرح را انتخاب کنید، کار شما از این جهت دارای ضعف خواهد بود.

 

کنترل ضعف :

روشی که قبلاً برای کنترل ضعف ذکر شده است، تطبیق نمونه هاست.

راه دیگر برای کنترل متغیرهای اخلال گر، مقایسه گروهای متجانس است.

در مثال قبلی، ما توانستیم همه دانش آموزانی که دوره پیش دبستانی داشته اند و دانش آموزانی که این دوره را نداشته اند، همه دانش آموزانی که یادگیرندگان زبان انگلیسی بودند و دانش آموزانی که به مجرد ورود به دوره پیش دبستانی انگلیسی را به صورت روان صحبت نمی کردند، انتخاب کنیم.

روش دیگر برای کنترل بیشتر این مطالعه، انتخاب گروه مشابهی از دانش آموزان و تفکیک آنها به گروهای فرعی است که بتواند تفاوت در میزان روان بودن زبان انگلیسی را در آنها نشان دهند.

شاید شما دانش آموزان را به گروهی که انگلیسی آنها روان نیست و گروهی که در صحبت به انگلیسی دچار محدودیت هستند، تقسیم کنید.

این کار به شما اجازه خواهد داد تا زمانی که اثر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته را بررسی می کنید، اثر سلاست و روانی انگلیسی را نیز بر آنها مشخص نمایید.

اگر این روش را می پسندید، ممکن است بخواهید متغیرهای کنترل را با استفاده از تحلیل عاملی واریانس (که به نام ANOVA شناخته می شود) بیازمایید.

این روش به شما اجازه می دهد تا هم تأثیر متغیر مستقل و هم متغیر کنترل را (به صورت مجزا و ترکیبی) روی متغیر وابسته مشخص کنید.

یک تحلیل فاکتوریل، اطلاعاتی را درباره اثرات متقابل و تأثیر متغیر مستقل متغیر کنترل در سطوح مختلف گروه فرعی ارائه می دهد.

دانش آموزانی که در بدو ورود به پیش دبستانی در روان خوانی انگلیس دچار محدودیت بودند، ممکن است در پایان سال تحصیلی، نمره خیلی خوبی در روخوانی انگلیسی (خواندن و نوشتن ) به دست آورند.

فن آماری دیگری که می تواند به خوبی مورد استفاده قرار گیرد، تحلیل کواریانس ( آنکووا ANCOVA) است.

آنکووا تفاوت های اولیه در گروه ها را تعدیل می کند.

برای مثال، اگر دانش آموزانی که در آغاز تحقیق، مهارت های انگلیسی بهتری دارند و در یک پیش آزمون، نمره عالی معناداری را در سواد و نوشتن یا خواندن به دست آورند، در این صورت آنکووا آن را تعدیل خواهد نمود.

آنکووا هر دو گروه را به نحوی تعدیل می کند که یکسان به نظر بیایند.

در این صورت زمانی که با استفاده از برنامه تحصیلی یکسان دستورالعملی به هر دو گروه داده می شود، نتیجه نهایی می تواند برحسب فعالیت واقعی سال تحصیلی پیش دبستانی، بهتر ارزیابی شود.

همه روش هایی که در اینجا مورد بحث قرار گرفت، تک متغیری هستند.

اگر بیش از یک متغیر وابسته داشته باشید، می توانید به سراغ تحلیل چند متغیری بروید.

فنون تحلیل داده هایی که در طرح های تحقیق علی- مقایسه ای مورد استفاده قرار می گیرند، معمولاً ترکیبی از فنون آمار استنباطی هستند؛ آزمون t (مقایسه بین دو گروه)، تحلیل واریانس (مقایسه میان بیش از دو گروه) و کای دو (زمانی که متغیر پیامد، دووجهی است).

در ابتدای تجزیه و تحلیل آزمون آماری به چند نکته باید توجه کنید.

اول این که، در تعبیر و تفسیر روابط علی بین متغیرها دقت کنید.

به دقت به داده ها بنگرید و از وجود رابطه علی، اطمینان حاصل کنید.

از این گذشته، به یاد داشته باشید که در این طرح، برای هر گونه آزمون آماری که انجام می دهید، میزان اثر را نیز اندازه گیری کنید.

میزان اثر شکل های مختلفی به خود می گیرد، مانند r^2 (قسمت های قبلی مربوط به تحقیق همبستگی را مشاهده کنید).

ما در اینجا نوعی میزان اثر پایه ای را برای آزمون t برای میانگین ها نشان می دهیم؛ با این وجود، شما می توانید با کارشناس آمارکمیته علمی درباره این موضوع برای محاسبه و به دست آوردن این مقادیر از طریق بسته های آماری، مشاوره کنید.

نوعاً، برای مقایسه میانگین از طریق آزمون t، شما از d کوهن استفاده خواهید کرد.

فرمول آن به شکل زیر است: d = (〖mean〗_1-〖mean〗_2)/(√((〖SD〗_1^2+〖SD〗_2^2))⁄2) هم چنین بهتر فاصله های اطمینان را نیز گزارش کنید.

خط پایین، بیانگر این مطلب است که چه در آزمون کای دو و چه در آزمون t ، همه باید به وسیله محاسبه میزان اثر برای یافته های تحقیق دنبال شود تا به نحو احسن ارائه گردد؛ در نتیجه، این محاسبه به شما شدت ارتباط با یک جامعه بزرگ تر را مادامی که به مطالعه تان مربوط می شود؛ نشان می دهد.

در ادامه، مثالی از روش تحقیق علی- مقایسه ای مطرح می شود.

 

چکیده :

هدف از این مطالعه، مشخص کردن تفاوت های موجود در دو گروه از فارغ التحصیلان A&M دانشگاه کورپوس کریستی تگزاس در سال 2002 و 2003 از نظر آمادگی برای معلمی بود.

برای تشخیص این که آیا فارغ التحصیلانی که یک برنامه رسمی معلمی را تمام کرده اند در حرفه معلمی با نرخ بالاتری نسبت به فارغ التحصیلانی که در راهبردهای موفقیت (SOS) برنامه معلمی رسمی شرکت نکرده اند، باقی می مانند، عوامل تاثیر گذار بر کناره گیری معلمان، مانند وظایف معلمی، شرایط کاری، حقوق، مزایا، برنامه ریزی، مهارت های سازمانی، ارتباط با مدیران، همکاران، والدین و دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت.

شرکت کنندگان در تحقیق تعداد 95 نفر از فارغ التحصیلان TAMU-CC بودند که معیار عدم تجربه قبلی معلمی را دارا بودند.

یک روش تحقیق علی- مقایسه ای برای مقایسه دو گروه فارغ التحصیلانی که در sos شرکت نکرده بودند و فارغ التحصیلان مورد تایید در SOS TAMU-CC که در 2002 و 2003 درخواست گواهی نامه کرده بودند، مورد استفاده قرار گرفت.

نتیجه تحقیق، مباحثی مثل کناره گیری، دلایل ترک حوزه آموزش و رضایت از برنامه آموزش معلمی در این دانشگاه منطقه ای را اندازه گیری کرد.

برای جمع آوری داده های این مطالعه از پرسشنامه آموزش معلمی TAMU.CC(Arnold & Ramirez, 2003) استفاده شد.

نتایج تحلیل ها نشان داد که هیچ تفاوت معنادار آماری بین گروه شرکت کننده در SOS و گروه دیگر که در این دوره شرکت نکرده بود وجود ندارد .