سرفصل های پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی همراه با نمونه به هر دانشجویی کمک می کند تا با فصل های پایان نامه آشنا شود.

 فصل بندی مرسوم پایان نامه و طرح های پژوهشی

لازم به توضیح است که پایان نامه ها و طرح های پژوهشی (بعد از مشخص شدن عنوان تحقیق ) عمدتا به پنج بخش ذیل تقسیم می شوند:

 

الف-فصل اول: کلیات تحقیق در این بخش به مواردی چون

1-مقدمه

2-طرح و بیان مسأله

3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

4- اهداف تحقیق (کلی و جرئی)

5-موضوع قلمرو ها و حیطه های تحقیق (محتوایی، مکانی و زمانی) پرداخته می شود.

البته گاهی اوقات سیمای جغرافیایی و اطلاعات کلی در مورد جامعه (و یا واحد) محل تحقیق در این قسمت و در انتهای بخش اول آورده می شود.

 

ب-فصل دوم: بررسی ادبیات نظری و تجربی تحقیق

در این بخش به مواردی چون:

1- تعریف مفاهیم و مختصات موضوع

2-مروری بر ادبیات تجربی (در قسمت مرور بر ادبیات تجربی خارجی و داخلی)

3-چارچوب نظری انتخابی تحقیق و

4- مدل مفهومی تحقیق پرداخته می شود.

 

ج-فصل سوم: روش شناسی تحقیق در این بخش به

1-نوع و روش تحقیق

2- جامعه آماری یا آزمودنی ها (جمعیت، گروه و یا موضوع مورد هدف)

3-حجم نمونه (نمونه آماری در تحقیقات میدانی) و شیوه نمونه گیری

4- فرضیه ها یا سوالات تحقیق

5- بیان انواع متغیر ها بر اساس نقش آنها (مستقل، وابسته و ...)

6- تعاریف نظری و عملیاتی متغیر های تحقیق (شاخص سازی)

7- حوه جمع آوری داده ها و اطلاعات و ابزار سنجش

8- روش ها و فنون تجزیه و تحلیل داده ها و آمار های مورد نیاز و ... پرداخته می شود.

البته در همه تحقیقات، ( خصوصا تحقیقاتی که جنبه اسنادی دارند) نیاز به استفاده از آزمون های آماری نمی باشند.

 

د-فصل چهارم: یافته های تحقیق

در این بخش عمدتا به ارائه نتایج تحقیق پرداخته می شود و البته ارائه نتایج بستگی به روش جمع آوری اطلاعات و هدف از انجام تحقیق دارد.

البته در همه تحقیقاتی که دارای فرضیه و سوال پژوهشی می باشند، در این بخش به آنها پاسخ داده می شود.

 

ه-فصل پنجم: نتیجه گیری

در این بخش عمدتا به :

جمع بندی (خلاصه)،

نتیجه گیری گیری،

ارائه پیشنهاد ها (سیاست ها، استراتژی ها و راهکار ها) پرداخته می شود.

البته در انتهای گزارش پژوهشی موارد زیر نیز آورده می شود:

- منابع و ماخذ (منابع و ماخذ فارسی و انگلیسی)

- ضمائم (اطلاعات جانبی، تصویر، عکس و پرسشنامه)

- چکیده انگلیسی

برای کسب اطلاعات بیشتر و نیز دریافت نمونه فصل های پایان نامه به صفحه زیر بروید:

انجام پایان نامه روانشناسی در 16 مرحله