روش نوشتن نتیجه گیری در پایان نامه به همراه نمونه کار

نتیجه گیری:

در پی انجام پژوهش و پس از تهیه متن گزارش، گام بعدی نتیجه گیری و مساله گشایی است .

در اینجا روش نوشتن نتیجه گیری در پایان نامه به همراه یک نمونه کار ارائه شده است.

 برخی از نوشته از قبیل داستان های ادبی و تخیلی، بدون نتیجه گیری پایان می پذیرد.

اما در نوشته هایی که هدف نویسنده بررسی یک مساله و استدلال و ثبات عقیده خاصی می باشد، از جمله در گزارش های پژوهشی و اداری، ضروری است نوشته با نتیجه گیری و اظهار نظر صریح که نشانگر اعتقاد نویسنده به موضوع است، پایان پذیرد.

نتایج در حقیقت عقاید نویسنده گزارش است که براساس تجزیه و تحلیل دقیق از مواد گرد آوری شده به دست آمده است.

نویسنده گزارش باید در این بخش بدون پرده پوشی و ابهام و با منطق، نظر خود را ابراز دارد.

خلاصه نتایج هر بخش باید در بخش نتیجه گیری آورده شود.

در صورتیکه تعداد مواد نتایج زیاد باشد، باید آنها را با ترتیب اهمیت و الویت بیان کرد، تا خواننده گزارش بتواند بین نتایج درجه اول و نتایج درجه دوم تفاوت و تفکیک قائل شود.

در این بخش نباید هیچ مطلب تازه و یافته نوینی که در متن گزارش مورد بحث قرار نگرفته است عرضه شود.

اندازه بخش نتیجه گیری بستگی به اهمیت و نوع نوشته و همچنین حجم همه گزارش دارد.

اما باید توجه داشت که نتیجه گیری موجز و کوتاه از نتیجه گیری مفصل و طولانی موثر تر است.

نمونه نتیجه گیری در پایان نامه روانشناسی:

5-3. خلاصه بحث و نتیجه گیری

این پژوهش به منظور «مقایسه نارسایی هیجانی، کیفیت زندگی و تیپ شخصیت c در افراد مبتلا به سرطان و افراد سالم» انجام شد.

با استفاده از یافته های فصل چهارم، مشخص شد که که بین نارسایی هیجانی(کل) و مولفه های دشواری در تشخیص احساسات، دشواری در توصیف احساسات و تفکر عینی بیماران مبتلا به سرطان و افراد سالم تفاوت معنادار وجود دارد (01/0 p<).

بین کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان و افراد سالم تفاوت معنادار وجود دارد(01/0 p<).

بین تيپ شخصيت c بیماران مبتلا به سرطان و افراد سالم تفاوت معنادار وجود دارد(01/0 p<).

در تبیین یافته مذکور می توان گفت عدم آگاهی هیجانی و ناتوانی در پردازش شناختی احساسات خود همراه با یک برانگیختگی فیزیولوژیک می باشد.

به علت مشکل در تمایز، توصیف و تنظیم احساس ها، برانگیختگی فعال باقی مانده و از میان نمی رود و این امر باعث اختلال در دستگاه عصبی خودکار و دستگاه ایمنی می شود و منجر به بروز بیماری می شود.

و با بروز بیماری و علائم جسمانی و روانی و پیامدهای آن منجر به کاهش کیفیت زندگی افراد مبتلا به سرطان می گردد.