نوشتن فصل 5 پایان نامه روانشناسی

نوشتن فصل 5 پایان نامه روانشناسی بالینی در حقیقت به معنی تبیین فرضیه های تحقیق مرتبط است که در پایان به خلاصه بحث و نتیجه گیری، محدودیت ها، و پیشنهادات پرداخته می شود.

موضوع پایان نامه ارشد روانشناسی بالینی:

 بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میزان تاب آوری و راهبردهای مقابله با استرس در مادران دارای کودک کم شنوای شهر

 

نمونه فصل پنجم پایان نامه ارشد روانشناسی:

 

بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه

هدف این پژوهش « بررسي اثر بخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر تاب آوري و راهبردهاي مقابله با استرس در مادران داراي کودک کم شنواي شهر ...» بود.

جامعه این پژوهش شامل کلیه مادران کودکان کم شنوای زیر 7 سال مراجعه کننده به مراکز توان بخشی کودکان شهر اصفهان بودند؛ و نمونه پژوهش شامل 45 آزمودنی که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده بودند و به طور تصادفی در سه گروه آزمایشی (15 نفر) پلاسیبو (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند.

پرسشنامه هایی که جهت جمع آوری اطلاعات از گروه نمونه در نظر گرفته شدند عبارت بودند از: پرسشنامه شیوه های مقابله با استرس اندلر و پارکر، پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون (CD-RISC).

برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از شاخص های آماری فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد و تحلیل کوواریانس(ANCOVA) به کمک نرم افزار 22SPSS- استفاده شد.

در این فصل با استفاده از یافته های پژوهش در فصل 4، به تبیین فرضیات پژوهش می پردازیم؛ و باتوجه به اطلاعات به دست آمده از بررسی های آماری و بحث های نظری و سوابق پژوهش مندرج در فصل دوم، هر یک از فرضیه ها، تفسیر و نتیجه گیری خواهد شد.

5-2- تفسیر یافته های تحقیق

 

فرضيه اول: «بین میانگین نمرات تاب آوری پس آزمون سه گروه آزمایشی، کنترل و پلاسیبو تفاوت وجود دارد» . برای تبیین این فرضیه لازم است مروری بر نتایج جداول 4-12 و 4-13 داشته باشیم.

نتایج جدول 4-12 نشان داد که پس از حذف تاثير متغيرهاي همگام بر روي متغير وابسته و با توجه به ضريب F محاسبه شده، مشاهده مي شود كه بين ميانگين هاي تعديل شده نمرات تاب آوری شركت كنندگان بر حسب عضويت گروهي (گروه آزمايش، پلاسيبو و کنترل) در مرحله پس آزمون تفاوت معناداري وجود دارد(01/0P<). لذا فرضيه اول تائيد گرديد.

بنابراين بين ميانگين نمرات تاب آوری سه گروه تفاوت معني داري وجود دارد و گروه آزمايش بر افزايش نمرات تاب آوری شركت كنندگان در پس آزمون گروه آزمايشي تاثير داشته است. بررسی تفاوت ها جدول 4-13 نشان می دهد در قسمت پس آزمون بين گروه آزمايش و گروه پلاسيبو از نظر افزايش نمرات تاب آوری زنان تفاوت معني داري مشاهده مي شود(01/0P<). و گروه آزمايش در افزايش نمرات تاب آوری زنان موثر تر از گروه پلاسيبو بوده است. با توجه به جدول 4-13 در قسمت پس آزمون بين گروه آزمايش و گروه کنترل از نظر افزايش نمرات تاب آوری زنان تفاوت معني داري مشاهده مي شود(01/0P<). در قسمت پس آزمون بين گروه کنترل و گروه پلاسيبو از نظر افزايش نمرات تاب آوری زنان تفاوت معني داري مشاهده نمي شود(05/0P>).

و گروه کنترل درافزايش نمرات تاب آوری زنان موثر تر از گروه پلاسيبو نبوده است. همانطور که گفته شد یافته های پژوهش نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری مادران داراي کودک کم شنواي شهر اصفهان موثر بوده است و تاب آوری آنها را افزایش داده است. پژوهشی که به طور مستقیم به بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری پرداخته باشد یافت نشد. اما یافته پژوهش حاضر با پژوهش های بلوتی و همکاران (2014)، یاداوایا و همکاران (2014)، هافمن و همکاران (2014) و ایلنبرگ و همکاران (2013)، فلیددیروس و همکاران(2013)، فلیددیروس و همکاران (2013)، حر و همکاران (1392)، مهردوست و همکاران (1392)، پورفرج عمران (1390)، رجبی و یزد خواستی (1393)، ایران دوست و همکاران (1393)، کیانی و همکاران (1391) مبنی بر اینکه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد موجب کاهش فشار روانی، اضطراب، افسردگی و آسیب پذیری روانی و در نتیجه افزایش سلامت روانی می شود همخوان می باشد.

در تبیین اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری مادران کودکان داراي کودک کم شنواي می توان گفت داشتن فرزند مبتلا به مشکل شنوایی بر عقاید، باورها، افکار و احساسات والدین این کودکان تاثیر قابل ملاحظه ای دارد تا جایی که والدین چنین کودکانی احساسات مختلفی از جمله سردرگمی، تلخ کامی، تکذیب و انکار، افسردگی، ناامیدی و بسیاری از احساسات منفی متفاوت را تجربه می کنند که این خود بر میزان تاب آوری و رفتار سرسختانه والدین این کودکان تاثیر منفی دارد و در نهایت باعث تاب آوری کمتر والدین این کودکان می شود.

به کار گیری ACT به علت سازوکاری نهفته در آن مانند پذیرش، افزایش آگاهی، حساسیت زدایی، حضور در لحظه، مشاهده گری بدون قضاوت، رویارویی و رهاسازی در تلفیق با فنون رفتار درمانی شناختی سنتی می تواند ضمن کاهش علائم روانی اثر بخشی را افزایش می دهد و موجب افزایش تاب آوری می گردد.

 نوشتن فصل 5 پایان نامه روانشناسی بالینی

فرضيه دوم: «بین میانگین نمرات تاب آوری پیگیری سه گروه آزمایشی، کنترل و پلاسیبو تفاوت وجود دارد». برای تبیین این فرضیه لازم است مروری بر نتایج جداول 4-14 و 4-15 داشته باشیم.

نتایج جدول 4-14 پس از حذف تاثير متغيرهاي همگام بر روي متغير وابسته و با توجه به ضريب F محاسبه شده، مشاهده مي شود كه بين ميانگين هاي تعديل شده نمرات تاب آوری شركت كنندگان بر حسب عضويت گروهي (گروه آزمايش، پلاسيبو و کنترل) در مرحله پيگيری تفاوت معنا داري وجود دارد(01/0P<). لذا فرضيه دوم تائيد گرديد. بنابراين بين ميانگين نمرات تاب آوری سه گروه تفاوت معني داري وجود دارد و گروه آزمايش بر افزايش نمرات تاب آوری شركت كنندگان در پيگيری گروه آزمايشي تاثير داشته است.

همچنین بررسی تفاوت گروهها در جدول 4-15 نشان داد که در قسمت پيگيری بين گروه آزمايش و گروه پلاسيبو از نظر افزايش نمرات تاب آوری زنان تفاوت معني داري مشاهده مي شود(01/0P<)؛ و گروه آزمايش درافزايش نمرات تاب آوری زنان موثر تر از گروه پلاسيبو بوده است. همچنین در قسمت پيگيری بين گروه آزمايش و گروه کنترل از نظر افزايش نمرات تاب آوری زنان تفاوت معني داري مشاهده مي شود(01/0P<)؛ و گروه آزمايش درافزايش نمرات تاب آوری زنان موثر تر از گروه کنترل بوده است.

با توجه به جدول 4-15در قسمت پيگيری بين گروه کنترل و گروه پلاسيبو از نظر افزايش نمرات تاب آوری زنان تفاوت معني داري مشاهده نمي شود(05/0P>)؛ وگروه کنترل درافزايش نمرات تاب آوری زنان موثر تر از گروه پلاسيبو نبوده است. همانطور که گفته شد یافته های پژوهش نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری مادران داراي کودک کم شنواي شهر ... موثر بوده است و اثرات آن در مرحله پیگیری حفظ شده است. در تبیین اثر بخشی آن می توان گفت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با افزایش انعطاف پذیری ذهنی، تغییر در ادراک های فرد، پذیرش افکار و احساس های منفی، کاهش اجتناب تجربی، هشیاری فراگیر و توجه به خود مشاهده گر و پیوسته، گسلش فرد از نقش ها و ویژگی های موقت و باز آفرینی ارزش ها و تعهد برای رسیدن به آنها (هیز و همکاران، 2006) منجر به تغییرات عمیق در فرد می شود که با گذشت زمان اثرات از بین نمی رود.

 

فرضيه سوم: «بین ميانگين نمرات پس آزمون مقابله با استرس هيجان مدار در سه گروه آزمايشي، کنترل و پلاسیبو تفاوت وجود دارد» . برای تبیین این فرضیه لازم است مروری بر نتایج جداول 4-16 و 4-17 داشته باشیم. نتایج جدول 4-16 نشان داد که پس از حذف تاثير متغيرهاي همگام بر روي متغير وابسته و با توجه به ضريب F محاسبه شده، مشاهده مي شود كه بين ميانگين هاي تعديل شده نمرات مقابله با استرس هيجان مدار شركت كنندگان بر حسب عضويت گروهي (گروه آزمايش، پلاسيبو و کنترل) در مرحله پس آزمون تفاوت معنا داري وجود دارد(01/0P<).

لذا فرضيه سوم تائيد گرديد. بنابراين بين ميانگين نمرات مقابله با استرس هيجان مدار سه گروه تفاوت معني داري وجود دارد و گروه آزمايش بر کاهش نمرات مقابله با استرس هيجان مدار شركت كنندگان در پس آزمون گروه آزمايشي تاثير داشته است. بررسی تفاوت بین گروهها در جدول 4-17 نشان می دهد که در قسمت پس آزمون بين گروه آزمايش و گروه پلاسيبو از نظر افزايش نمرات مقابله با استرس هيجان مدار زنان تفاوت معني داري مشاهده مي شود(01/0P<). و گروه آزمايش درکاهش نمرات مقابله با استرس هيجان مدار زنان موثر تر از گروه پلاسيبو بوده است. همچنین در قسمت پس آزمون بين گروه آزمايش و گروه کنترل از نظر کاهش نمرات مقابله با استرس هيجان مدار زنان تفاوت معني داري مشاهده مي شود(01/0P<). و گروه آزمايش درکاهش نمرات مقابله با استرس هيجان مدار زنان موثر تر از گروه کنترل بوده است. در قسمت پس آزمون بين گروه کنترل و گروه پلاسيبو از نظر کاهش نمرات مقابله با استرس هيجان مدار زنان تفاوت معني داري مشاهده نمي شود(05/0P>).

بدين معني که گروه کنترل در کاهش نمرات مقابله با استرس هيجان مدار زنان موثر تر از گروه پلاسيبو نبوده است. همانطور که گفته شد یافته های پژوهش نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر راهبرد مقابله با استرس هیجان مدار مادران داراي کودک کم شنواي شهر اصفهان موثر بوده است. این یافته با پژوهش کیانی و همکاران (1391) مبنی بر اینکه درمان پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجانی موثر است و با پژوهش کروکالا و کونستانیو (2010) مبنی بر اینکه درمان پذیرش و تعهد بر راهبرد مقابله اثر بخش است و با پژوهش برینگ بورگ و همکاران (2011) و فلکسمن و بوند (2010) مبنی بر اینکه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد موجب کاهش سطح استرس می شود و با پژوهش مین زین – دیر و همکاران (2008) و بارلو و همکاران (2006) مبنی بر اینکه مداخلات موجب کاهش استرس و بهبود نتایج والدین کودکان ناشنوا و کم شنوا می‌شود همخوان می باشد.

در تبیین اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر راهبرد مقابله با استرس هیجان مدار مادران کودکان داراي کودک کم شنواي می توان گفت که درمان ACT از طریق رویارویی فعال و موثر با افکار و احساسات، پرهیز از اجتناب، تغییر نگاه نسبت به خود، بازنگری در ارزش ها و اهداف زندگی منجر به کاهش استفاده فرد از راهبرد مقابله هیجان مدار می شوند. در واقع درمانگران ACT به جای تمرکز بر تغییر شکل محتوی، به مراجع در پذیرش و داشتن تمایل به تجربه نمودن افکار و احساسات کمک نموده و با استفاده از تکنیک های ذهن آگاهی بر اصلاح توجه و آگاهی مراجعین تاکید می ورزند.

 

فرضيه چهارم: «بین ميانگين نمرات پیگیری مقابله با استرس هيجان مدار گروه آزمايشي، کنترل وپلاسیبو تفاوت وجود دارد». برای تبیین این فرضیه لازم است مروری بر نتایج جداول 4-18 و 4-19 داشته باشیم. نتایج جدول4-18 نشان داد، پس از حذف تاثير متغيرهاي همگام بر روي متغير وابسته و با توجه به ضريب F محاسبه شده، مشاهده مي شود كه بين ميانگين هاي تعديل شده نمرات مقابله با استرس هيجان مدار شركت كنندگان بر حسب عضويت گروهي (گروه آزمايش، پلاسيبو و کنترل) در مرحله پيگيری تفاوت معناداري وجود دارد(01/0P<). لذا فرضيه چهارم تائيد گرديد.

بنابراين بين ميانگين نمرات مقابله با استرس هيجان مدار سه گروه تفاوت معني داري وجود دارد و گروه آزمايش بر کاهش نمرات مقابله با استرس هيجان مدار شركت كنندگان در پيگيری گروه آزمايشي تاثير داشته است. بررسی تفاوت گروهها در جدول 4-19 نشان می دهد در قسمت پيگيری بين گروه آزمايش و گروه پلاسيبو از نظر کاهش نمرات مقابله با استرس هيجان مدار زنان تفاوت معني داري مشاهده مي شود(01/0P<). و گروه آزمايش در افزايش نمرات مقابله با استرس هيجان مدار زنان موثر تر از گروه پلاسيبو بوده است.

در قسمت پيگيری بين گروه آزمايش و گروه کنترل از نظر کاهش نمرات مقابله با استرس هيجان مدار زنان تفاوت معني داري مشاهده مي شود(01/0P<)؛ و گروه آزمايش در کاهش نمرات مقابله با استرس هيجان مدار زنان موثر تر از گروه کنترل بوده است. همچنین در قسمت پيگيری بين گروه کنترل و گروه پلاسيبو از نظر کاهش نمرات مقابله با استرس هيجان مدار زنان تفاوت معني داري مشاهده نمي شود(05/0P>).

بدين معني که گروه کنترل در کاهش نمرات مقابله با استرس هيجان مدار زنان موثر تر از گروه پلاسيبو نبوده است. همانطور که گفته شد یافته های پژوهش نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر راهبرد مقابله با استرس هیجان مدار مادران داراي کودک کم شنواي شهر اصفهان موثر بوده است و اثرات آن در مرحله پیگیری حفظ شده است.

در تبیین اثر بخشی آن می توان گفت ACT یک مداخله کوتاه مدت و ساختار یافته است و مانند شناخت درمانی سنتی، هدف آموزش تفکر مراقبت ذهنی، تغییر محتوای افکار نیست، بلکه هدف، ایجاد یک نگرش یا رابطه متفاوت با افکار، احساسات و عواطف است که شامل حفظ توجه کامل و لحظه به لحظه و نیز داشتن نگرش همراه با پذیرش و به دور از قضاوت است(زتل ، 2003)؛ به همین علت تثبیت این عادت و نگرش در فرد موجب می شود که با گذشت زمان تاثیر درمان ACT بر کاهش نمرات راهبرد مقابله ی هیجان مدار تداوم یابد.

 

فرضيه پنجم : «بین ميانگين نمرات پس آزمون مقابله با استرس اجتناب مدار گروه آزمايشي، کنترل و پلاسیبو تفاوت وجود دارد». برای تبیین این فرضیه لازم است مروری بر نتایج جداول 4-20 و 4-21 داشته باشیم. نتایج جدول4-20 نشان داد، پس از حذف تاثير متغيرهاي همگام بر روي متغير وابسته و با توجه به ضريب F محاسبه شده، مشاهده مي شود كه بين ميانگين هاي تعديل شده نمرات مقابله با استرس اجتناب مدار شركت كنندگان بر حسب عضويت گروهي (گروه آزمايش، پلاسيبو و کنترل) در مرحله پس آزمون تفاوت معنا داري وجود دارد(01/0P<).

لذا فرضيه پنجم تائيد گرديد. بنابراين بين ميانگين نمرات مقابله با استرس اجتناب مدار سه گروه تفاوت معني داري وجود دارد و گروه آزمايش بر کاهش نمرات مقابله با استرس اجتناب مدار شركت كنندگان در پس آزمون گروه آزمايشي تاثير داشته است. بررسی تفاوت گروهها در جدول 4-21 نشان می دهد در قسمت پس آزمون بين گروه آزمايش و گروه پلاسيبو از نظر کاهش نمرات مقابله با استرس اجتناب مدار زنان تفاوت معني داري مشاهده نمي شود(01/0P<). بدين معني که گروه آزمايش درکاهش نمرات مقابله با استرس اجتناب مدار زنان موثر تر از گروه پلاسيبو نبوده است. در قسمت پس آزمون بين گروه آزمايش و گروه کنترل از نظر کاهش نمرات مقابله با استرس اجتناب مدار زنان تفاوت معني داري مشاهده مي شود(01/0P<). بدين معني که گروه آزمايش درکاهش نمرات مقابله با استرس اجتناب مدار زنان موثر تر از گروه کنترل بوده است.

در قسمت پس آزمون بين گروه کنترل و گروه پلاسيبو از نظر کاهش نمرات مقابله با استرس اجتناب مدار زنان تفاوت معني داري مشاهده نمي شود (05/0P<). بدين معني که گروه کنترل در کاهش نمرات مقابله با استرس اجتناب مدار زنان موثر تر از گروه پلاسيبو بوده است. همانطور که گفته شد یافته های پژوهش نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر راهبرد مقابله با استرس اجتناب مدار مادران داراي کودک کم شنواي شهر اصفهان موثر بوده است.

این یافته با پژوهش فروغان و همکاران (1385) مبنی بر اینکه اجرای مداخلات بر شاخص‌های روانی والدین کودکان کم شنوا موثر است و با پژوهش پرند و موللی (1389) که آموزش مدیریت استرس موجب کاهش مشکلات روان شناختی خانواده‌های کودکان با آسیب شنوایی می شود همچنین با پژوهش ارس و همکاران (2014) مبنی بر اینکه شنایی آسیب درکودکان به طور منفی تمام ابعاد سلامتی والدین را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ و با پژوهش حسینائی و همکاران (1392) مبنی بر اینکه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد موجب کاهش استرس در مقایسه با گروه پلاسیبو و گروه کنترل می شود همخوان می باشد. در تبیین اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر راهبرد مقابله با استرس هیجان مدار مادران کودکان داراي کودک کم شنوا می توان گفت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد مشکلات روانی را به سه علت می داند:

مشکلات افراد در آگاهی از تجارب درونی شان، اجتناب از تجارب ناخوشایند درونی و اجتناب از رفتارها و اعمالی که برای فرد مهم و ارزشمند هستند. کاهش یا آگاهی نادرست افراد از تجارب درونی شان، توانایی آن ها را در استفاده عملکردی پاسخ های هیجانی شان کاهش می دهد و باعث می شود تا افراد نتوانند رفتارهای متناسبی اعمال کنند یا در فهم ریشه رفتارشان مشکل پیدا می کنند. یکی دیگر از مسایلی که می تواند اختلالات روانی را در افراد دامن بزند، نوع رابطه ای است که با هیجاناتشان برقرار می کنند. بیماران، عادت کرده اند تا قضاوت هایی انتقادگرایانه در مورد وجود تجارب ناخوشایند خود داشته باشند و تلاش های فزاینده ای در جهت اجتناب از این تجارب می کنند.

این تلاش های اجتنابی اغلب اثرات متناقضی دارند و هم موضوعات مورد اجتناب (مانند افکار، احساسات یا حس های بدنی) را افزایش می دهد و هم ناراحتی روان شناختی بیشتری را به همراه می آورد و با کیفیت زندگی مداخله پیدا می کند. دیدگاه منفی از خود و تجارب، ممکن است که انگیزه افراد را برای تغییرات رفتاری یا درگیری کامل با زندگی شان کاهش دهد تلاش های اجتناب، تغییر را با مشکل مواجه می کند، چرا که پاسخ های اجتنابی اغلب از طریق کاهش فوری ناراحتی تقویت منفی می شوند (زرگر و همکاران، 1391). درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به فرد کمک می نماید تا افکار و احساساتش را تجربه کنند. به جای اینکه تلاش کنند از آنها اجتناب نمایند، از افراد خواسته می شود که در جهت اهداف و ارزش هایشان کار کنند و افکار و احساسات خود را تجربه کنند. به خاطر به کار بردن این تکنیک می باشد که نمرات راهبرد مقابله اجتناب مدار مادارن کودکان کم شنوا کاهش معناداری داشته است.

نوشتن فصل 5 پایان نامه روانشناسی بالینی

فرضيه ششم: «بین ميانگين نمرات پیگیری مقابله با استرس اجتناب مدار گروه آزمايشي، کنترل و پلاسیبو تفاوت وجود دارد». برای تبیین این فرضیه لازم است مروری بر نتایج جداول 4-22 و 4-23 داشته باشیم. نتایج جدول4-22 نشان داد پس از حذف تاثير متغيرهاي همگام بر روي متغير وابسته و با توجه به ضريب F محاسبه شده، مشاهده مي شود كه بين ميانگين هاي تعديل شده نمرات مقابله با استرس اجتناب مدار شركت كنندگان بر حسب عضويت گروهي (گروه آزمايش، پلاسيبو و کنترل) در مرحله پيگيری تفاوت معناداري وجود دارد(01/0P<).

لذا فرضيه ششم تائيد گرديد. بنابراين بين ميانگين نمرات مقابله با استرس اجتناب مدار سه گروه تفاوت معني داري وجود دارد و گروه آزمايش بر کاهش نمرات مقابله با استرس اجتناب مدار شركت كنندگان در پيگيری گروه آزمايشي تاثير داشته است. بررسی تفاوت گروهها در جدول 4-23 نشان می دهد در قسمت پيگيری بين گروه آزمايش و گروه پلاسيبو از نظر کاهش نمرات مقابله با استرس اجتناب مدار زنان تفاوت معني داري مشاهده مي شود (01/0P<). بدين معني که گروه آزمايش درافزايش نمرات مقابله با استرس اجتناب مدار زنان موثر تر از گروه پلاسيبو بوده است. در قسمت پيگيری بين گروه آزمايش و گروه کنترل از نظر کاهش نمرات مقابله با استرس اجتناب مدار زنان تفاوت معني داري مشاهده مي شود(01/0P<).

بدين معني که گروه آزمايش در کاهش نمرات مقابله با استرس اجتناب مدار زنان موثر تر از گروه کنترل بوده است. درقسمت پيگيری بين گروه کنترل و گروه پلاسيبو از نظر کاهش نمرات مقابله با استرس اجتناب مدار زنان تفاوت معني داري مشاهده نمي شود(05/0P>). بدين معني که گروه کنترل در کاهش نمرات مقابله با استرس اجتناب مدار زنان موثر تر از گروه پلاسيبو نبوده است. همانطور که گفته شد یافته های پژوهش نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر راهبرد مقابله با استرس اجتناب مدار مادران داراي کودک کم شنواي شهر اصفهان موثر بوده است و اثرات آن در مرحله پیگیری حفظ شده است. در تبیین اثر بخشی آن می توان گفت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد روابط افراد را با تجارب درونی شان را تغییر می دهد، و اجتناب تجربی سفت و سخت را کاهش می دهد و با افزایش انعطاف پذیری و انتخاب به فرد کمک می کند تا بر طبق ارزش های زندگی اش عمل کند.

در این راستا به تقویت میزان آگاهی از تجارب درونی و پذیرفتن آنها و عدم قضاوت و واکنش نشان دادن نسبت به تجارب می پردازد و به مراجعین کمک می کند تا ارزش های مهم زندگی خود را بشناسد و برعکس رفتار قبلی خود که اجتناب بوده است، شروع به انجام رفتارهای ارزشمند زندگی با وجود افکار، احساسات و حس های بدنی ناخوشایند کنند. بر همین اساس می توان کاهش نمرات راهبرد مقابله اجتناب مدار و تداوم آن را توجیه نمود.

 

فرضيه هفتم: «بین ميانگين نمرات مقابله با استرس مسئله مدار گروه آزمايشي ، کنترل و پلاسیبو تفاوت وجود دارد». برای تبیین این فرضیه لازم است مروری بر نتایج جداول 4-24 و 4-25 داشته باشیم. جدول 4-24 نشان داده شده است، پس از حذف تاثير متغيرهاي همگام بر روي متغير وابسته و با توجه به ضريب F محاسبه شده، مشاهده مي شود كه بين ميانگين هاي تعديل شده نمرات مقابله با استرس مسئله مدار شركت كنندگان بر حسب عضويت گروهي (گروه آزمايش، پلاسيبو و کنترل) در مرحله پس آزمون تفاوت معناداري وجود دارد(01/0P<).

لذا فرضيه هفتم تائيد گرديد. بنابراين بين ميانگين نمرات مقابله با استرس مسئله مدار سه گروه تفاوت معني داري وجود دارد و گروه آزمايش بر افزايش نمرات مقابله با استرس مسئله مدار شركت كنندگان در پس آزمون گروه آزمايشي تاثير داشته است. بررسی تفاوت گروهها در جدول 4-25 نشان می دهد در قسمت پس آزمون بين گروه آزمايش و گروه پلاسيبو از نظر افزايش نمرات مقابله با استرس مسئله مدار زنان تفاوت معني داري مشاهده مي شود (01/0P<). بدين معني که گروه آزمايش درافزايش نمرات مقابله با استرس مسئله مدار زنان موثر تر از گروه پلاسيبو بوده است.

در قسمت پس آزمون بين گروه آزمايش و گروه کنترل از نظر افزايش نمرات مقابله با استرس مسئله مدار زنان تفاوت معني داري مشاهده مي شود(01/0P<). بدين معني که گروه آزمايش درافزايش نمرات مقابله با استرس مسئله مدار زنان موثر تر از گروه کنترل بوده است. در قسمت پس آزمون بين گروه کنترل و گروه پلاسيبو از نظر افزايش نمرات مقابله با استرس مسئله مدار زنان تفاوت معني داري مشاهده نمي شود(05/0P>). بدين معني که گروه کنترل در افزايش نمرات مقابله با استرس مسئله مدار زنان موثر تر از گروه پلاسيبو نبوده است. همانطور که گفته شد یافته های پژوهش نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر راهبرد مقابله با استرس مسئله مدار مادران داراي کودک کم شنواي شهر اصفهان موثر بوده است.

این یافته با پژوهش افروز و همکاران (1387) مبنی بر اینکه مداخلات به هنگام روان شناختی و آموزشی خانواده محور بر ارتقای سلامت روانی مادران دارای فرزند با استثنایی تاثیر دارد؛ و با پژوهش موللی و همکاران (1392) مبنی بر اینکه اجرای مداخلات برای والدین کودکان ناشنوا سلامت عمومی آنها را افزایش می دهد همخوان می باشد. همانطور که گفته شد رویکرد پذیرش و تعهد درمانی یک درمان رفتاری است که از مهارت های ذهن آگاهی، پذیرش و گسلش شناختی برای افزایش انعطاف پذیری روان شناختی استفاده می کند.

در درمان ACT، انعطاف پذیری شناختی عبارت است از افزایش توانایی مراجعان برای ایجاد ارتباط با تجربه شان در زمان حال و براساس آنچه در آن لحظه برای آنها امکان پذیر است، بخواهد به شیوه ای عمل نماید که منطبق با ارزش های انتخاب شده شان باشد (ایزدی و همکاران، 1392).

در این درمان تمرین های تعهد رفتاری به همراه تکنیک های گسلش و پذیرش و نیز بحث های مفصل پیرامون ارزش ها و اهداف فرد و لزوم تصریح ارزش ها همگی به فرد کمک می نماید که فرد در مواجهه با یک موقعیت راه حل های دیگری را نیز در نظر بگیرد و راهبردهای کارآمد تری برای مقابله با استرس استفاده نماید. در این درمان، هدف از تاکید بسیار بر تمایل افراد به تجربه های درونی این بود که به آنها کمک کنیم تا افکار آزاردهنده شان را فقط به عنوان یک فکر تجربه کنند و از ماهیت ناکارآمد برنامه فعلی شان آگاه شوند و به جای پاسخ به آن، به انجام آنچه در زندگی برایشان مهم و در راستای ارزش هایشان است، بپردازند.

در اینجا با جایگزین کردن خود به عنوان زمینه مراجعان توانستند رویدادهای دورنی ناخوشایند را در زمان حال به سادگی تجربه کنند و قادر به جدا کردن خود از واکنش ها، خاطرات و افکار ناخوشایند شدند. در واقع هدف افزایش انعطاف پذیری این افراد بود این رویکرد همانطور که نتایج نشان داد موجب افزایش معنادار در راهبرد مقابله مساله مدار در مادران کودکان کم شنوا شده است.

در واقع فرایندهای مرکزی ACT به افراد آموزش داد چگونه عقیده بازداری فکر را رها کنند، از افکار آزارنده رهایی یابند؛ به جای خود مفهوم سازی شده خود مشاهده گر را تقویت نمایند، رویداد های درونی را به جای کنترل بپذیرند تا اینکه از آنها فاصله بگیرند و به افکار و فرایند تفکرشان به وسیله ذهن آگاهی بیشتر پرداخته و آنها را در جهت فعالیت های هدف محور پیوند دهند. بر همین اساس می توان افزایش نمرات مادران کودکان کم شنوا را در استفاده از راهبرد مقابله مساله محور توجیه نمود.

 

فرضيه هشتم: بین میانگین نمرات پیگیری مقابله با استرس مسئله مدار گروه آزمايشي، کنترل و پلاسیبو تفاوت وجود دارد. برای تبیین این فرضیه لازم است مروری بر نتایج جداول 4-26 و 4-27 داشته باشیم.جدول 4-26 نشان داده شده است، پس از حذف تاثير متغيرهاي همگام بر روي متغير وابسته و با توجه به ضريب F محاسبه شده، مشاهده مي شود كه بين ميانگين هاي تعديل شده نمرات مقابله با استرس مسئله مدار شركت كنندگان بر حسب عضويت گروهي (گروه آزمايش، پلاسيبو و کنترل) در مرحله پيگيری تفاوت معناداري وجود دارد(01/0P<).

لذا فرضيه هشتم تائيد گرديد. بنابراين بين ميانگين نمرات مقابله با استرس مسئله مدار سه گروه تفاوت معني داري وجود دارد و گروه آزمايش بر افزايش نمرات مقابله با استرس مسئله مدار شركت كنندگان در پيگيری گروه آزمايشي تاثير داشته است. بررسی تفاوت گروهها جدول 4-27 نشان می دهد در قسمت پيگيری بين گروه آزمايش و گروه پلاسيبو از نظر افزايش نمرات مقابله با استرس مسئله مدار زنان تفاوت معني داري مشاهده مي شود (01/0P<). بدين معني که گروه آزمايش درافزايش نمرات مقابله با استرس مسئله مدار زنان موثر تر از گروه پلاسيبو بوده است.

در قسمت پيگيری بين گروه آزمايش و گروه کنترل از نظر افزايش نمرات مقابله با استرس مسئله مدار زنان تفاوت معني داري مشاهده مي شود(01/0P<). بدين معني که گروه آزمايش در افزايش نمرات مقابله با استرس مسئله مدار زنان موثر تر از گروه کنترل بوده است. درقسمت پيگيری بين گروه کنترل و گروه پلاسيبو از نظر افزايش نمرات مقابله با استرس مسئله مدار زنان تفاوت معني داري مشاهده نمي شود(05/0P>). بدين معني که گروه کنترل در افزايش نمرات مقابله با استرس مسئله مدار زنان موثر تر از گروه پلاسيبو نبوده است.

همانطور که گفته شد یافته های پژوهش نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر راهبرد مقابله با استرس مسئله مدار مادران داراي کودک کم شنواي شهر اصفهان موثر بوده است و اثرات آن در مرحله پیگیری حفظ شده است. در تبیین اثر بخشی آن می توان گفت ACT با ایجاد پذیرش و کاهش مبارزه با حالات درونی، فضا و زمان جدیدی برای مراجع ایجاد می گردد تا به امور مهم و ارزشمند زندگی خود بپردازد. در واقع می توان گفت این کار باعث می شود تا تمرکز مراجعان به جای راه حل قبلی و ناموفق به رفتارهای مبتنی بر حل مساله تغییر یابد و همین موضوع باعث کاهش استرس می شود و با ادامه رفتار مبتنی بر ارزش، باعث کاهش معنادار استفاده فرد از راهبردهای مقابله ای ناسازگار می شود در نهایت با ادامه کار و تثبیت عادات و نگرش های جدید، رفتار فرد بهبود و از راهبردهای مقابله سازگارانه تر (حل مساله) را به کار می گیرد.

 

5-3- خلاصه بحث و نتیجه گیری

این پژوهش به منظور بررسي اثر بخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر تاب آوري و راهبردهاي مقابله با استرس در مادران داراي کودک کم شنواي شهر اصفهان انجام شد. با استفاده از یافته های فصل چهارم، مشخص شد که درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد، تاب آوري مادران داراي کودک کم شنواي شهر اصفهان را افزایش داد و این اثرات در مرحله پیگیری نیز تداوم داشت. همچنین نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد راهبردهاي مقابله با استرس هیجان مدار و اجتناب مدار مادران داراي کودک کم شنواي شهر اصفهان را کاهش داده و استفاده از راهبرد مقابله مساله مدار را افزایش داده است همچنین این اثرات در مرحله پیگیری تداوم داشت. در توجیه تمام یافته های پژوهش می توان گفت که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با توجه به مکانیسم های تاثیر خود نظیر پذیرش، گسلش، خود به عنوان زمینه، ارتباط با زمان حال و عمل متعهدانه، درمانی جامع با جنبه های شناختی رفتاری است که می تواند درمانی اثر بخش برای کاهش مشکلات روانی والدین کودکان استثنایی باشد.

نوشتن فصل 5 پایان نامه روانشناسی بالینی

5-4- محدودیت های پژوهش

همواره پژوهشگران در تحقیقات خود با محدودیت هایی مواجه هستند که بخشی از آنها حتی در ابتدای کار نیز خود را نشان می دهند. از عمده ترین ارکان تحقیق و پژوهش دسترسی به آمار و اطلاعات است. در این زمینه مشکلاتی وجود دارد که موجب شده خدمات تحقیقاتی از قبیل دسترسی به کتب، مجلات، آمار، بانک های اطلاعاتی و ... در کشور به راحتی ممکن نباشد. بخشی از این مشکل ناشی از فقدان یا کمبود هریک از خدمات تحقیقات فوق است و از سوی دیگر فرهنگ غلط، سبب خصوصی تلقی کردن این موارد شده و در نتیجه افراد و موسسات به نوعی از انتقال یافته های خویش به دیگران خودداری می کنند. از سوی دیگر متغیر های ناخواسته که ممکن است حاصل طرح ها و روش های ویژه ای باشند که در تحقیق به کار گرفته می شوند، غالبا به گونه های مختلف، اعتبار درونی و بیرونی تحقیق را به مخاطره می اندازند. باید آگاه بود که در پژوهش ها، کنترل یا حذف کامل این نوع عوامل غیر ممکن است.

اما به هر حال سعی پژوهشگران بر آن است که این عوامل را حد الامکان پیش بینی شناسایی و تمام احتیاط های لازم را به منظور کاهش آنها بکار برند. هر پژوهشی در کنار بدیع بودن و داشتن نقاط قوت، دارای برخی محدودیت های روش شناختی نیز می باشد. البته باید توجه داشت که محدودیت های پژوهش به معنی نارسایی پژوهش در مراحل تدوین، اجرا، تحلیل و تبیین نتایج نمی باشد به عبارت دیگر از زاویه روش شناختی محدودیت های اعمال شده، بیانگر توانمندی پژوهش است. چرا که پژوهشگر در مرحله مقدماتی و تدوین طرح با توجیه های علمی و منطقی مطلوب به انجام آن ها همت می گمارد. در پژوهش حاضر هم برخی محدودیت ها به شرح زیر وجود داشت:

1. در این پژوهش به منظور زمینه یابی از پرسشنامه استفاده گردید، در نتیجه ممکن است برخی از افراد از ارائه پاسخ واقعی خودداری کرده و پاسخ غیر واقعی داده باشند.

2. نتایج پژوهش حاضر قابل تعمیم به مادران داراي کودک کم شنواي شهر اصفهان بوده است و در صورت نیاز و به تعمیم به سایر مادران کودکان استثنایی با احتیاط و دانش کافی این کار صورت بگیرد.

3. تعداد زیاد پرسش های پرسشنامه ها به طولانی شدن زمان اجرای آن انجامید که بر مقدار دقت پاسخ های شرکت کنندگان بی تاثیر نبوده است.

4. نبود نظارت بر انجام تکالیف تمرینی خارج از جلسه های آموزش، نبود امکان مقایسهACT با درمان های دیگر از محدودیت های پژوهش حاضر بوده است.

 

5-5- پیشنهادات

با توجه به گستره ی نظری موجود، یافته ها و محدودیت های حاضر، می توان پیشنهادها و جهت گیری های پژوهشی زیر را ارائه نمود که فراهم کننده زمینه های پژوهشی جدید می باشند:

5-5-1- پیشنهادات پژوهشی

1. پژوهش حاضر فقط مادران داراي کودک کم شنواي شهر اصفهان را شامل می شود در پژوهش های آتی پیشنهاد می شود که پژوهش را در هر دو والد تکرار نمایند. این کار قابلیت تعمیم پذیری را افزایش می دهد و هم امکان مقایسه را فراهم می کند.

2. پیشنهاد می شود پژوهش مورد نظر روی گروههای بزرگتر مورد آزمایش قرار گیرد تا اعتبار این روش با اطمینان بیشتری برآورد شود.

3. همچنین پیشنهاد می شود که این روش درمانی با روش های دیگر موج سوم مانند رفتار درمانی دیالکتیک، درمان مبتنی بر ذهن آگاهی و ... مقایسه شود و در دوره طولانی تر تداوم اثر درمانی آن بررسی شود.

5-5-2. پیشنهادات کاربردی

1. با توجه به این که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد اساسا یک درمان مبتنی بر تجربه است، پیشنهاد می شود در حد امکان مفاهیم، نگرش ها و رفتارهای موردنظر خود را از طریق تمارینی که فرد را به تجربه ی مستقیم هدایت می کنند، به مراجعان خود انتقال دهند.

2. با استفاده از نتایج چنین پژوهشهایی می توان برنامه و راهبردهایی تنظیم کرد تا در مراکز توانبخشی و بهزیستی با به کار کیری این راهبردها، استرس والدین کودکان استثنایی را کاهش و به دنبال آن تاب آوری و سلامت روان والدین کودکان استثنایی را افزایش داد.

 

 

خرید فایل کامل این فصل به همراه منابع فارسی و لاتین

قیمت : 20000 تومان

پس از پرداخت انلاین وجه، بلافاصله دانلود فایل ظاهر می شود.

 

 


مشاوره انتخاب موضوع و انجام پروپوزال، مقاله علمی پژوهشی و isi ، پروژه و تحلیل آماری با spss:نوشتن فصل 5 پایان نامه روانشناسی بالینی
مشاور:علی محمدی
شماره تماس: 09011853901
ايميل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید