آیا می دانید منظور از پیشینه تحقیق در پایان نامه روانشناسی چیست؟ به همراه یک نمونه پیشینه تحقیق این بحث مهم را در این متن فرا خواهید گرفت.

پیشینه تحقیق تمام پژوهش های مرتبط با عنوان تحقیق شماست که قبلا توسط دیگران انجام شد و نتایج آن نیز مشخص است.

موضوع پروپوزال ارشد روانشناسی:

مقایسه اثربخشی مبتنی بر ذهن آگاهی و تاب آوری در بیماران مبتلا به عروق کرونر قلبی

پیشینه تحقیق:

الکساندره ، فوکس ، گولیوبیک ، مورل دیج و فوکس (2010) در پژوهشی که با هدف بررسی تاثیر آموزش ذهن آگاهی و یوگا در افراد در معرض خطر بیماری های قلبی-عروقی صورت گرفته بود، نشان دادند که تمرینات ذهن آگاهی و یوگا، آرام سازی یا ورزش های سبک نه تنها باعث کاهش قابل توجه هیجانات منفی در این بیماران شد، بلکه باعث افزایش در بهزیستی اشخاص با عوامل خطرساز برای بیماری آترواسکلروزیس گردید.

زیدان ، جانسون ، گورن و گل کاسین (2010) در پژوهش خود تاثیر مراقبه ی ذهن آگاهی را بر روی خلق و متغیرهای قلبی-عروقی مورد بررسی قرار دادند.

نتایج مطالعه آنها نشان داد تمرینات ذهن آگاهی در کاهش خلق منفی، افسردگی، خستگی و ضربان قلب بسیار اثربخش بود. استی وارت و یون (2011) در پژوهش خود در مورد تاب آوری به این نتیجه دست یافتند که فاکتورهای روانی مرتبط با تاب آوری خود کار آمدی، عزت نفس، تمرکز کنترل درونی، سرسختی، امیدواری، پذیرش بیماری، عزم و اراده می‌باشد؛ و راهبرهای مقابله‌ای مانند ارزیابی شناختی مثبت، معنویت و مقابله فعال نیز با تاب آوری همراه است.

فاکتورهای تاب آوری به طور قابل توجهی در بیماری جسمانی از طریق مراقبت از خود، پایبندی به درمان، کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی، ادراک بیماری و احساس درد مشخص می‌شود.

داوی دوف ، استی وارت ، ریتچی و چایو دیو (2010) در پژوهشی به بررسی تاب آوری و سلامت روانی پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که: تاب آوری به عنوان یک مکانیزم دفاعی به افراد در مواجهه با سختی‌ها کمک می‌کند و همچنین بهبود تاب آوری یک هدف مهم برای درمان و پیشگیری از بیماری‌هاست و افزایش تاب آوری با سلامت روانی مثبت در ارتباط است.

سولیوان و همکاران (2009) مداخله روان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی را برای کاهش اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به سکته قلبی در یک پژوهش آینده نگر به کار بردند و نتایج پژوهش نشان داد که طی 12 ماه بعد، نشانه های روان شناختی در گروه آزمایشی، نسبت به گروه کنترل بهبود پیدا کردند.

جهانگیر پور و همکاران (1392) پژوهشی تحت عنوان« اثربخشی درمان گروهی ذهن آگاهی بر کاهش علائم آسیب شناسی روانی و تغییرات الکتروکاردیو گرافی در افراد مبتلا به بیماری عروق کرونر قلب» انجام دادند. بعد از هشت جلسه شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی نتایج پژوهش نشان داد که بین دو گروه شاهد و آزمون در نمرات پس آزمون افسردگی، خصومت، اضطراب حالت و صفت، تفاوت معناداری (0001/0P<) وجود دارد اما آموزش ذهن آگاهی بر شاخص های الکتروکاردیوگرافی تاثیر معنی داری نداشت (05/0 P>).

کوشکی و همکاران (1391) در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که روش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش افسردگی و نگرش های ناکارآمد بیماران قلبی موثر است و ذهن آگاهی از طریق آموزش کنترل توجه باعث تغییر نگرش ناکارآمد می شود و از عود و بازگشت افسردگی پیشگیری می کند. نتایج پژهش گیوتجهر (2007) ،

ریویچ و شاتی (2002) و شجاعی، به پژه، شکوهی یکتا و غباری بناب (1392) نشان داد که آموزش مهارت های تاب آوری و سبک های تفکر تاب آورانه باعث بهبود سلامت روانی آنان می شود.

پژوهش های مختلف نشان داده است که درمان مبتنی بر ذهن آگاهی در بیماری سندروم روده تحریک پذیر (زمردی، رسول زاده طباطبائی، اربابی، ابراهیمی دریانی و آزاد فلاح، 1392)؛ اختلال وحشتزدگی(سهرابی، جعفری فرد، زارعی و اسکندری، 1391)؛ اختلال افسردگی (طالبی زاده، شاهمیر و جعفری فرد، 1391؛ عبدالقادری، کافی، صابری و آریان پوران، 1392 ) بر کاهش درد و اضطراب (عبد القادری و همکاران، 1392)، بر کیفیت زندگی و کیفیت خواب (بساک نژاد، آقاجانی افجدی، زرگر، 1390) موثر است.