اهداف و فرضیه های تحقیق در پایان نامه روانشناسی

برای آشنایی با بخش اهداف و فرضیه های تحقیق در انجام پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی این نمونه کار را ببینید.

موضوع پایان نامه روانشناسی بالینی:

مقایسه تاب آوری و ویژگی های شخصیتی و راهبردهای مقابله ای در بیماران آرتریت روماتوئید و افراد سالم

 

اهداف پژوهش :

اهداف کلی:

مقایسه تاب آوری، ویژگی های شخصیتی و راهبردهای مقابله ای بیماران آرتریت روماتوئید و افراد سالم می باشد.

اهداف جزیی:

• مقایسه تاب آوری در بیماران آرتریت روماتوئید و افراد سالم.

• مقایسه ویژگی های شخصیتی در بیماران آرتریت روماتوئید و افراد سالم.

• مقایسه راهبرد های مقابله ای در بیماران آرتریت روماتوئید و افراد سالم.

 

فرضیه‌های پژوهش :

بنابر سوالات فوق با توجه به اهداف پژوهشی ، فرضیات زیر شکل می گیرند:

• بین تاب آوری بیماران آرتریت روماتوئید و افراد سالم تفاوت معنادار وجود دارد.

• بین ویژگی های شخصیتی در بیماران آرتریت روماتوئید و افراد سالم تفاوت معنادار وجود دارد.

• بین راهبرد های مقابله ای در بیماران آرتریت روماتوئید و افراد سالم تفاوت معنادار وجود دارد.

 

 

دانلود فصل 1 تا 5 این پایان نامه همراه با منابع کامل فارسی و لاتین