نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی

در اینجا یک نمونه فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی به طور کامل آمده است که با بررسی دقیق آن می توانید با نوشتن این فصل به خوبی آشنا شوید.

عنوان پژوهش حاضر « مقایسه تاب آوری، ویژگی‌های شخصیتی و راهبردهای مقابله‌ای در بیماران آرتریت روماتوئید و افراد سالم» می‌باشد.

در این فصل ما در مورد روش پژوهش و شیوه گردآوری داده‌ها و نحوه تجزیه و تحلیل داده‌ها توضیح خواهیم داد.

 

3-1 روش پژوهش:

در پژوهش حاضر از روش علی – مقایسه‌ای استفاده شد.

 

3-2 جامعه آماری:

جامعه این پژوهش شامل کلیه بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید و همراهان سالم این بیماران بودند که در طی فاصله زمانی اول مهرماه تا آخر آبان ماه به بیمارستان شریعتی تهران مراجعه کرده‌اند .

 

3-3 نمونه آماری و روش نمونه گیری:

نمونه پژوهش شامل 150 آزمودنی (75 نفر مبتلا به آرتریت روماتوئید و 75 نفر سالم) بود که در فاصله زمانی انجام پژوهش به بیمارستان شریعتی تهران مراجعه کردند و پس از بررسی ملاک‌های پژوهش، آن‌ها با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.

 

3-4 ابزارهای پژوهش:

آزمون‌هایی که جهت جمع آوری اطلاعات از گروه نمونه در نظر گرفته شده‌اند به قرار زیر است:

1. پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون (CD-RISC)

2. پرسشنامه پنج عاملی شخصیت (NEO-FFI)

3. پرسشنامه راهبردهای مقابله‌ای لازاروس و فولکمن (WOCQ)

 

3-4-1 پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون (CD-RISC)

این پرسشنامه توسط کانر و دیویدسون با مرور منابع پژوهشی 1991- 1979 در زمینه تاب آوری تهیه شده است. بررسی ویژگی‌های روان سنجی این مقیاس در شش گروه، جمعیت عمومی، مراجعه کنندگان به بخش مراقبت‌های اولیه، بیماران سرپایی، بیماران با مشکل اختلال اضطراب فراگیر، و دو گروه از بیماران استرس پس از سانحه انجام شده است. سازندگان این مقیاس بر این باورند که این پرسش نامه به خوبی قادر به تفکیک افراد تاب آور از غیر تاب آور در گروه‌های بالینی و غیر بالینی بوده، و می‌تواند در موقعیت‌های پژوهشی و بالینی مورد استفاده قرار گیرد (محمدی، 1384). این پرسشنامه دارای پنج خرده مقیاس شایستگی، استحکام شخصی، اعتماد به غرایز شخصی، تحمل عواطف منفی، پذیرش مثبت عواطف، روابط ایمن، مهار و معنویت است (بفروئی و همکاران، 1391).

 

3-4-1-1 دستور اجرا

در این پرسشنامه 25 عبارت وجود دارد. لطفاً مشخص کنید که عبارات زیر چقدر در مورد شما صدق می‌کند. اگر موردی هنوز برایتان رخ نداده است، پاسخ خود را طبق این که چه احساسی می‌داشتید، اگر آن اتفاق می‌افتاد، بیان کنید.

 

3-4-1-2 نمره گذاری

در این پرسشنامه هر گویه بر اساس یک مقیاس لیکرت بین صفر (کاملاً غلط) و پنج (کاملاً درست)، نمره گذاری می‌شود. امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی

برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع می‌شود. این امتیاز دامنه‌ای از 0 تا 100 را خواهد داشت. هر چه این امتیاز بالاتر باشد، بیانگر میزان تاب آوری بیشتر فرد پاسخ دهنده خواهد و برعکس. نقطه برش این پرسشنامه امتیاز 50 می‌باشد. به عبارتی، نمره بالاتر از 50 نشانگر افراد دارای تاب آوری خواهد بود و هرچه این امتیاز بالاتر از 50 باشد، به همان میزان شدت تاب آوری فرد نیز بالاتر خواهد بود و برعکس.

 

3-4-1-3 پایایی و روایی

آزمون پرسشنامه تاب آوری توسط پژوهشگران زیادی استفاده شده است، که بیانگر اعتبار و قابلیت اعتماد بالاست. در پژوهش شفیع زاده (1391) پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ 91% بدست آمد. در پژوهش حق رنجبر و همکاران (1390) پایایی 84/0 برای پرسشنامه بدست آمد. مظلوم بفروئی و همکاران (1391) در پژوهش خود پایایی این پرسشنامه را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 83% بدست آوردند. کرد میرزا (1388) در پژوهش خود پایایی این پرسشنامه را 90% گزارش کرد؛ و روایی آن به شیوه تحلیل عاملی برابر 87% بود. محمدی (1384) این مقیاس را برای استفاده در ایران انطباق داده است. وی این مقیاس را بر روی 248 نفر اجرا کرد، و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، پایایی مقیاس را 89 %، و روایی مقیاس را به روش همبستگی هر گویه با نمره کل مقوله ضریب‌ها بین 41% تا 64% به دست آورد. بنابراین این ابزار از پایایی خوبی برخوردار است. در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ 84% بدست آمد.

 

3-4-2 پرسشنامه پنج عاملی شخصیت (NEO-FFI)

پرسشنامه (NEOPI) و فرم تجدیدنظر شده آن (NEO-FFI-R) يكي از جديدترين پرسشنامه‌های مربوط به ارزيابي ساخت شخصيت هستند که توسط مک کری و کاستا، در اصل برای جمعیت بهنجار تهیه شده و در طی ربع قرن گذشته بیشترین استفاده در کار بست های پژوهشی و بالینی داشته است.

نسخه اصلی آن در سال 1985 و نسخه کنونی آن در سال 1992 به چاپ رسید (ملا زاده، 1381). اين آزمون به دليل بررسی‌های گوناگون در گروه‌های سني و در فرهنگ‌های مختلف روي آن صورت گرفته است می‌تواند يكي از جامع‌ترین آزمون‌ها در زمينه ارزيابي شخصيت باشد. اين آزمون موضوع تحقيقات طي 15 سال گذشته بر روي نمونه‌های باليني و بزرگسالان سالم بوده است.

از اين رو سودمندي آن هم در جريانات باليني و هم در جريانات تحقيقي ارزيابي شده است (گروسی فرشی،1380). کاستا و مک کری (1985) با استفاده از تحلیل عوامل به این نتیجه رسیدند که پنج بعد می‌توان برای تفاوت‌های فردی در خصوصیات شخصی منظور کرد.

این خصیصه یا عامل عمده عبارتند از: روان رنجورخویی (N)، برون گرایی (E)، گشودگی (O)، خوشایندی (A)، با وجدان بودن یا وظیفه شناسی (C). پرسشنامه شخصیتی NEO(که نام آن برگرفته از 3 عامل اولیه است) به منظور ارزیابی این عوامل اختصاص یافته است (هارن و میشل، 2003).

جدول (3-1) عوامل و صفات مورد ارزیابی توسط فرم تجدیدنظر شده پرسشنامه شخصیتی NEO را نشان می‌دهد (گروسی فرشی، 1380، ص 154 و 155):

نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی

 

پرسشنامه شخصيتي (NEOPI-R) 5 عامل اصلي شخصيت و 6 خصوصيت در هر عامل يا به عبارتي 30 خصوصيت را اندازه می‌گیرد؛ و بر اين اساس، ارزيابي جامعي از شخصيت را ارائه می‌دهد. اين پرسشنامه داراي دو فرم يكي (S) براي گزارش‌های شخصي است و شامل 240 سوال پنج درجه‌ای از كاملاً موافق تا كاملاً مخالف است كه توسط خود آزمودني درجه بندي می‌شود و متناسب مردان و زنان در تمام سنين است؛ و ديگري فرم (R) يا تجديد نظر شده نام دارد و بر اساس درجه بندی‌های مشاهده گر است. اين فرم نيز داراي همان 240 سوال بوده با اين تفاوت كه با ضمير سوم شخص شروع می‌شود.

فرم (R) هم می‌تواند به طور مستقل براي ارزيابي شخصيت به كار رود و هم به عنوان مكملي براي گزارش‌های شخصيِ فرم (S) و يا روايي آن مورد استفاده قرار گيرد (گروسی فرشی،1380) .

فرم کوتا این پرسشنامه (NEO-FFI) نام دارد؛ كه يك پرسشنامه 60 سؤالي است و براي ارزيابي 5 عامل اصلي شخصيت به كار می‌رود؛ و در این پرسشنامه برای هر عامل 12 سوال وجود دارد. اگر وقت اجراي تست خيلي محدود باشد و اطلاعات كلي از شخصيت كافي باشد از اين پرسشنامه استفاده می‌شود. از سوي ديگر اجراي اين آزمون از نظر هزينه و زمان مقرون به صرفه است مقیاس‌های آن از اعتبار بالايي برخوردارند و همبستگي بين مقیاس‌ها زياد است و از همه مهم‌تر اين آزمون بر خلاف ساير آزمون‌های شخصيتي، انتقادات كمتري بر آن وارد شده است (گروسي فرشي،1380). در این پژوهش از فرم کوتاه پرسشنامه پنج عامل شخصیتی (NEO-FFI) استفاده شده است.

 

3-4-2-1 شرايط آزمودنی‌ها

اين تست قابل اجرا بر روي افراد به هنجار است. افرادي كه مبتلا به اختلالاتي چون حالات روان پريشي و زوال عقل هستند، به گونه‌ای كه اين حالات توانايي آن‌ها را در تكميل فرم گزارش شخصي تحت تأثير قرار می‌دهد نبايد پرسشنامه را تكميل نمايند. سؤالات اين پرسشنامه را هر فردي با داشتن حداقل سواد – در حد تحصيلات بالاتر از دوره ابتدايي- می‌تواند پاسخ دهد.

 

3-4-2-2 نحوه تكميل پاسخنامه

در اين پرسشنامه انتظار بر اين است كه به تمام سؤالات پاسخ داده شود، در بررسي پاسخنامه اگر سؤال يا سؤالاتي بي پاسخ مشاهده شود آزمودني تشويق می‌شود كه سؤالات مذكور را تكميل نمايد. در مواردي كه آزمودني نتواند تصميم بگيرد كه چه پاسخي به سؤال خاصي بدهد يا معني يك سوال براي وي مشخص نباشد می‌تواند در چنين مواردي از پاسخ خنثي استفاده كند. در آخر پاسخنامه سؤالي تحت عنوان «آيا به تمام سؤالات پاسخ داده‌اید؟» آمده است، منظور از پرسش اين سؤال آن است كه اين امر مهم را به آزمودني يادآور نمايد كه سؤالات بدون پاسخ را تكميل نمايد و كنترل مجددي بر پرسشنامه داشته باشد. اگر آزمودني پاسخ «نه» به اين سؤال بدهد آزمايشگر ممكن است در صدد علت اين امر بر آيد و در مورد سؤالات بي پاسخ آموزش‌هایی را به آزمودني بدهد. اگر در پاسخ نامه سوالات زيادي بدون پاسخ باشد آن پاسخنامه از اعتبار لازم برخوردار نبوده و در نتيجه تصحيح نمی‌شود.

 

3-4-2-3 نمره گذاري

این مقیاس دارای 60 سوال است. هر یک از سوال‌ها نشان دهنده یکی از پنج عامل بزرگ شخصیت مک کرا و کاستا به ترتیب روان رنجورخویی (N)، برون گرایی (E)، گشودگی (O)، خوشایندی (A)، با وجدان بودن یا وظیفه شناسی (C)است (فتحی آشتیانی، 1389، ص50). پاسخنامه اين پرسشنامه بر اساس مقياس ليكرتي (كاملاً مخالفم، مخالفم، بي تفاوت، موافقم و كاملاً موافقم) تنظيم شده است. نمره گذاري فرم كوتاه اين پرسشنامه يعني NEO-FFI در تمام مواد يكسان نيست. به اين معني كه در نمره گذاري برخي از مواد فرم كوتاه پرسشنامه، به كاملاً مخالفم نمره 4، مخالفم نمره 3، بي تفاوت نمره 2، موافقم نمره 1 و كاملاً موافقم نمره 0 تعلق می‌گیرد. در حالي كه برخي ديگر از مواد اين فرم كوتاه به صورت عكس حالت گفته شده نمره گذاري می‌شوند (گروسي فرشي، 1380). در کل آزمودنی در هر مقیاس نمره‌ای از صفر تا 48 کسب می‌کند (فتحی آشتیانی، 1389، ص50).

 

3-4-2-4 اعتبار و روايي

آزمون NEO در حال حاضر آزمون 5 عاملي NEO كاربردي جهاني دارد و به منظور تحقيق به زبان‌های چک‌اسلواکی، عربي، هلندي، فرانسوي، آلماني، ژاپني، نروژي، لهستاني و سوئدي ترجمه شده است. در خصوص اعتبار NEO-FFI، نتایج چندین مطالعه حاکی از آن است که زیر مقیاس‌های NEO-FFI، همسانی درونی خوبی دارند. به عنوان مثال کاستا و مک کرا (1992) ضریب الفای کرونباخ بین 68% (برای موافق بودن) تا 86% (برای روان رنجوری) گزارش کرده‌اند.

پرسشنامه شخصيتي NEO-FFI، در ایران توسط گروسی (1377) هنجاریابی شده است. اعتبار این پرسشنامه با استفاده از روش آزمون-آزمون مجدد در مورد 208 نفر از دانشجويان آمريكايي به فاصله سه ماه به ترتیب 83%، 75%، 80%، 79% و 79% به ترتیب برای عوامل روان رنجورخویی، برون گرایی، گشودگی، خوشایندی و وظیفه شناسی به دست آمده است (به نقل از فتحی آشتیانی، 1389).

اعتبار درازمدت اين پرسشنامه نيز مورد ارزيابي قرار گرفته است. يك مطالعه طولاني 6 ساله روي مقیاس‌های روان آزردگي خويي، برون گرايي و باز بودن نسبت به تجربه، ضریب‌های اعتبار 68/0 تا 83/0 را در گزارش‌های شخصي و نيز در گزارش‌های زوج‌ها نشان داده است. ضريب اعتبار دو عامل سازگاري و با وجدانی به فاصله دو سال به ترتيب 79/0 و 63/0 بوده است (مك كري و كاستا، 1983، به نقل از گروسي فرشي، 1380).

همچنین در تحقیق ملا زاده (1381) ضریب اعتبار آزمون-آزمون مجدد در فاصله 37 روز در مورد 76 نفر از فرزندان شاهد به ترتیب 83%،78%، 73%، 79%، 85% برای روان رنجورخویی، برون گرایی، گشودگی، موافق بودن و با وجدان بودن گزارش شده است. آلفای کرونباخ نیز برای روان رنجوری 86%، برون گرایی 83% گشودگی 74%، موافق بودن 76%، با وجدان بودن87% و آلفای کل برابر 83% به دست آمده است (به نقل از فتحی آشتیانی، 1389).

در هنجاريابي آزمون NEO كه توسط گروسي فرشي (1380) روي نمونه‌ای با حجم 2000 نفر از بين دانشجويان دانشگاه‌های تبريز، شيراز و دانشگاه‌های علوم پزشكي اين دو شهر صورت گرفت. ضريب همبستگي 5 بعد اصلي را بين 56/0 تا 87/0 گزارش كرده است. ضرايب آلفاي كرونباخ در هر يك از عوامل اصلي روان آزردگي خويي، برون گرايي، باز بودن، ساز گاري و با وجداني به ترتيب 86/0 ، 73/0، 56/0، 68/0 و 87/0 به دست آمد.

جهت بررسي اعتبار محتوايي اين آزمون از همبستگي بين دو فرم گزارش شخصي (S) و فرم ارزيابي مشاهده گر (R)، استفاده شد، كه حداكثر همبستگي به ميزان 66/0 در عامل برون گرايي و حداقل آن به ميزان 45/0 در عامل سازگاري بود (گروسي فرشي، 1380). در پژوهش آتش روز (1386) با استفاده از روش همساني دروني، ضريب آلفاي كرونباخ براي هر يك از 5 صفت : روان رنجور خويي، برون گرايي، گشودگي، وظیفه شناسی و خوشایندی به ترتيب 74/0، 55/0، 27/0، 38/0 و 77/0 به دست آمد.

شفیع زاده (1391) در پژوهش خود ضریب پایایی برای پنج عامل: روان رنجور خویی، برون گرایی، گشودگی، وظیفه شناسی و خوشایندی را به ترتیب84%، 63%، 38%،76% و 66% گزارش کرد. در پژوهش حاضر ضريب آلفاي كرونباخ در هر يك از عوامل اصلي روان آزردگي خويي، برون گرايي، باز بودن، ساز گاري و با وجداني به ترتيب 83/0، 78/0، 58/0، 73/0 و 86/0 به دست آمد.

 

3-4-3 پرسشنامه راهبردهای مقابله‌ای لازاروس و فولکمن (WOCQ)

پرسشنامه راهبردهای لازاروس بر اساس سیاهه راهبردهای مقابله‌ای توسط لازاروس و فولکمن در سال 1980 ساخته شده است؛ و در سال 1985 مورد تجدید نظر قرار گرفت. راهبردهای مقابله‌ای مجموعهای از تلاش‌های شناختی و رفتاری فرد است که در جهت تعبیر و تفسیر و اصلاح یک وضعیت تنش زا به کار میرود و منجر به کاهش رنج ناشی از آن میشود. و دامنه وسیعی از افکار و اعمالی را که افراد هنگام مواجهه با شرایط فشار زایی دورنی یا بیرونی به کار می‌برند را مورد ارزیابی قرار میدهد. این یک پرسشنامه 66 ماده‌ای است که لازاروس و فولکمن بر اساس یک نظریه شناختی- پدیدار شناختی درباره تنیدگی، برآورد و مقابله ساخته‌اند؛ و همچنین این پرسشنامه دارای 2 خرده مقیاس اصلی هیجان محور و مسئله محور است که هر کدام از این خرده مقیاس‌ها به 4 خرده مقیاس فرعی تقسیم می‌شوند.16 گویه یا سوال این پرسشنامه انحرافی هستند و 50 گویه دیگر شیوه مقابله فرد را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. در زیر هر یک از این خرده مقیاس‌ها و گویه های مربوط به آن آورده شده است:

 

3-4-3-1 خرده مقیاس‌های راهبردهای مقابله‌ای هیجان محور:

1. مقابله رویارویی: این روش مجموعه رفتارهای تهاجمی است که افراد جهت حل مشکل به کار می‌برند و متضمن درجاتی از ابراز خصومت و به کار بردن ریسک در عملکردهاست. گویه های مربوط به این مؤلفه شامل سوالات6، 7، 17، 28، 34، 46 می‌باشد. 1. مقابله دوری گزین: فرد سعی میکند از مسائل تنش زا بدون حل کردن آن فاصله بگیرد که دراز مدت باعث بوجود آمدن استرس و وخیم‌تر شدن سلامت عمومی میشود. گویه های مربوط به این مؤلفه شامل سوالات 12 ، 13، 15، 21، 41، 44 می‌باشد.

2. مقابله خویشتن دار: استفاده از راهبردهای مقابله‌ای موثر و متناسب با تغییر و تنش محسوب میگردد و از سوی دیگر خود زمینه ساز فضای روانی سالمی است که در پرتو آن شناخت صحیح و ارزیابی درست موقعیت تنش زا جهت انتخاب راهکار مقابله‌ای موثر، میسر می‌سازد. گویه های مربوط به این مؤلفه شامل سوالات 10، 14، 35، 43، 54، 62، 63 می‌باشد.

3. مقابله گریز و اجتناب: مقابله اجتنابی به عنوان راهبردی کوتاه مدت کارآمد شناخته شده است، اما در دراز مدت مانع سازش روان شناختی میشود و نشانه‌های درماندگی مثل افسردگی را افزایش میدهد. گویه های مربوط به این مؤلفه شامل سوالات 11، 16، 33، 40، 47، 50، 58، 59 می‌باشد.

3-4-3-2 خرده مقیاس راهبردهای مقابله‌ای مسئله محور:

1. جست و جوی حمایت اجتماعی: تلاش‌های فرد برای کسب حمایت‌های اطلاعاتی و حمایت‌های ملموس و حمایت‌های عاطفی را بازگو می‌نماید. گویه های مربوط به این مؤلفه شامل سوالات 8، 18، 22، 31، 42، 45 می‌باشد.

2. مسئولیت پذیری: پذیرش مسئولیت هنگام مواجه با شرایط تنش زا به فرد کمک میکند تا امکان برخورد مؤثر با مشکل را داشته باشد. گویه های مربوط به این مؤلفه شامل سوالات 9، 25، 29، 51 می‌باشد.

3. حل مدبرانه مسئله: بر این اساس حل مسئله برنامه ریزی شده راههای مقابله با مشکل مستقیماً بررسی میشوند و معمولاً با یافتن راه حل‌های مناسب برای مشکل رضایت روان شناختی حاصل میشود. گویه های مربوط به این مؤلفه شامل سوالات 1، 26، 39، 43، 49، 52 می‌باشد.

4. ارزیابی مجدد مثبت: مجموعه تلاش‌هایی است که در جهت ایجاد مفاهیم مثبت با توجه به درجه تکامل فردی اطلاق می‌گردد، این روش ممکن است ابعاد مذهبی را شامل شود (اسماعیلی، 1387، به نقل از علی پور و همکاران، 1389). گویه های مربوط به این مؤلفه شامل سوالات 20، 23، 30، 36، 38، 56، 60 می‌باشد.

 

3-4-3-3 نمره گذاری

نمره گذاری پرسشنامه راهبردهای مقابله‌ای لازاروس و فولکمن به دو روش خام و نسبی صورت می‌گیرد. نمرات خام توصیف کننده تلاش مقابله‌ای برای هر یک از هشت نوع مقابله است و مجموع پاسخ‌های آزمودنی به مواد تشکیل دهنده مقیاس می‌باشد. نمرات نسبی، نسبت تلاشی که در هر نوع مقابله صورت گرفته را توصیف می‌کند. در پژوهش حاضر نمره گذاری به روش نسبی صورت گرفت. در هر دو روش نمره گذاری، افراد به هر ماده روی یک مقیاس چهار گزینه‌ای لیکرت پاسخ می‌دهند که بسامد هر راهبرد را به این شکل نشان می‌دهد : صفر نشانگر «بکار نبردم»، یک نشانگر «خیلی کم بکار بردم»، دو نشانگر «تا حدی بکار بردم» و سه نشانگر «به مقدار زیاد بکار بردم» است.

 

3-4-3-4 اعتبار و روایی

در ایران روی نمونه زوج میانسال و نمونه 763 نفر دانش آموزان دوم و سوم دبیرستان هنجار یابی شده است. ضریب آلفای کرونباخ در مقیاس‌ها از 61% تا 79% می‌باشد. لازاروس (1985) ثبات درونی 66% و 79% را برای هر یک از سبک‌های مقابله‌ای گزارش کرده است. زارعی و اسدی (1390) در پژوهش خود برای گروه نوجوانان معتاد، ضریب آلفای کرونباخ را 82% گزارش کردند.

در پژوهش رستمی (1391) آلفای کرونباخ کلی آزمون 87% به دست آمد. مواد پرسشنامه راهبردهای مقابله‌ای دارای روایی صوری است چرا که راهبردهای توصیف شده آن‌هایی هستند که افراد استفاده از آن‌ها را برای کنار آمدن با موقعیت‌های استرس برانگیز گزارش کرده‌اند. در پژوهش مظلوم بفروئی و همکاران (1391)، ضریب آلفای کرونباخ به منظور بررسی همسانی درونی سوال‌ها، 79% بر آورد کردند. در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ86% بدست آمد.

 

3-5 ملاحظات اخلاقی:

• اخذ رضایت آگاهانه از آزمودنی‌هایی که به سوالات پاسخگو بودند و اینکه در هر مرحله از پژوهش می‌توانند از ادامه آن انصراف دهند. • تضمین کردن اینکه اطلاعاتی که از آزمودنی‌ها بدست می‌آید به صورت محرمانه باقی بماند (حفظ حریم خصوصی و رازدار بودن). • پژوهشگر به هر فرد درگیر در فرایند پژوهش به طور اخلاقی احترام می‌گذارد و از تبعیض اجتناب می‌کند.

 

3-6 روند اجرای پژوهش:

برای انتخاب گروه نمونه به بیمارستان شریعتی تهران مراجعه شد. در مورد گروه اول (بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید) بیماران پس از معاینه توسط پزشک متخصص و دریافت تشخیص آرتریت روماتوئید به پژوهشگر معرفی شدند.

گروه دوم (افراد سالم) شامل افراد همراه با بیماران بودند که به بیمارستان مراجعه کردند و توسط کارمندان بیمارستان به پژوهش گر ارجاع داده می‌شدند. در مورد هر دو گروه، پژوهش گر پس از بررسی ملاک‌های دیگر شرکت در پژوهش (داشتن حداقل سواد پنجم ابتدایی، نداشتن اختلال روانی یا جسمانی دیگر و رضایت و تمایل در شرکت در پژوهش) پرسشنامه‌ی مربوط به تاب آوری، پنج عامل شخصیتی و پرسشنامه راهبردهای مقابله‌ای در اختیار آزمودنی قرار می‌داد تا تکمیل کنند.

از آنجا که بیماران سطح تحصیلات پایینی داشتند؛ و همچنین به دلیل وجود مشکلات حرکتی و درد مفاصل انگشتان قادر نبودند به تنهایی پرسشنامه‌ها را تکمیل کنند. از این رو پس از برقراری ارتباط مطلوب با بیماران و ایجاد انگیزه برای شرکت در پژوهش، سوالات پرسشنامه به صورت فردی برای بیماران خوانده می‌شد و آن‌ها پاسخ می‌دادند. در مورد افراد سالم این مشکلات وجود نداشت و پرسشنامه‌ها توسط خود آزمودنی‌ها تکمیل شد.

 

3-7 تجزیه و تحلیل اطلاعات:

جهت تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده توسط پرسشنامه‌های فوق، از شاخص‌های و روش‌های آمار توصیفی برای بدست آوردن فراوانی، درصد، میانگین، و انحراف استاندارد و سپس از آمار استنباطی برای بدست آوردن آزمون t مستقل و تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA ) به کمک نرم افزار22 spss-استفاده گردید.

 

 

دانلود فصل 1 تا 5 این پایان نامه همراه با منابع کامل فارسی و لاتین